1. کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی‌های شناختی و انگیزشی- هیجانی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی)

مرتضی کرمی؛ کیومرث فرح بخش؛ عباس عباس پور؛ غلامحسین رضایت

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-21

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف شناسایی توانایی های شناختی و انگیزشی- هیجانی موثر بر کارآمدی مدیران آموزشی در یک سازمان نظامی صورت گرفت. روش: روش این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه الف) صاحب‌نظران و خُبرگان و ب) مدیران آموزشی کارآمد سازمان نظامی مورد مطالعه است. روش نمونه‌گیری نیز به صورت هدفمند بود. بر اساس ...  بیشتر

2. توسعه آموزش های دریایی از طریق مهندسی فرهنگ سازمانی

بهزاد فرخ سرشت

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 22-31

چکیده
  این مقاله به دنبال آن است که نقش وجوه وابسته به فرهنگ سازمانی از جمله مهندسی فرهنگ و به تبع آن مهندسی فرهنگ سازمانی، که از پیچیدگی و تنوع و تازگی نسبی برخوردارند را در آموزش و نقش حمایتی که مدیران در ارتقای سطح آن به عهده دارند، مورد پژوهش قرار دهد. در راستای انجام امر فوق، 129 نفر از کارکنان "دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر" به ...  بیشتر

3. الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی

بهنام گلشاهی؛ عباسعلی رستگار؛ داود فیض؛ عظیم اله زارعی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 32-45

چکیده
  با تبلور عصر دانش‌محور، اندیشمندان به این درک مشترک رسیده‌اند که داشتن جامعه‌ای توسعه‌یافته و رشد و بالندگی در ابعاد مختلف، در گرو تلاش در توسعه و پرورش استعدادهای برتر می‌باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی مبتنی بر رویکردی ترکیبی (کیفی-کمی) و با روش توسعه‌ای-کاربردی ...  بیشتر

4. تعالی دانشگاه‌های سازمانی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

علی فرهادی؛ مجید یوسفی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 46-60

چکیده
  امروزه دانشگاهها که بازتاب پیشرفت و توسعه سرمایه انسانی محسوب می‌شوند، تحت تأثیر رویدادها و شرایط جهانی قرار گرفته اند و به عنوان نهادهایی برای حذف فاصله موجود بین دانشگاه و جوامع هدف خود برآمده اند و به شکل دانشگاه های سازمانی درآمده اند از این رو این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگوی تعالی دانشگاه‌های نظامی به عنوان یکی از انواع ...  بیشتر

5. خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های دفاعی دانش‌بنیان (مطالعه موردی: اداره تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

عباس رضایی؛ محمدحسین حجتی نیا؛ حسن قاضی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 61-75

چکیده
  پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش‌بنیان است. اما نکته بسیار مهم، عدم وجود شاخص‌های مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس شرایط کشور است. هدف اصلی پژوهش تبیین خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های دفاعی دانش‌بنیان است. با توجه به ‌ماهیت موضوع، این پژوهش کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ...  بیشتر

6. تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی در اساتید و فرماندهان دانشگاه علوم دریایی اعزامی به ماموریت دریانوردی

مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض؛ فرامرز نصری

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 76-92

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین کیفیت‌زندگی‌کاری و رفتارهای انحرافی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ه) در محیط دریانوردی پرداخته است. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات موضوع، طراحی و در جامعه هدف، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه این تحقیق، شامل 135 نفر از اساتید و مربیان اعزامی به ماموریت آموزشی ...  بیشتر

7. شناسایی استراتژی های مدیریت منابع انسانی در رسته دریانوردی کشور

صادق رضوانیان؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهر ارائ؛ ابراهیم حلاجیان

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 93-107

چکیده
  چکیده: هدف از این پژوهش شناسایی استراتژی‌های منابع انسانی در رسته دریانوردی کشوراست. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و خبرگان منابع انسانی بخش دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی، اساتید مراکز آموزش دریانوردی و خبرگان شرکت‌های کشتیرانی، که سابقه کار بر روی کشتی را ...  بیشتر

8. چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تأکید بر آموزش حقوق دریاها

خسرو حسین پور؛ شهرام ایرانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 108-123

چکیده
  در سال های اخیر و با افزایش دزدی دریایی، برخی از اتباع و کشتی های ایرانی نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دریایی قرار گرفته اند و در مقابل تعدادی از این دزدان دریایی نیز توسط کارکنان نیروی دریایی ارتش دستگیر و برای محاکمه به کشورمان فرستاده شده‌اند. علیرغم برخی چالش‌های حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل و داخلی، به نظر می رسد، کشور ایران ...  بیشتر

9. ارزیابی موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش دریایی کشور(مورد مطالعه: معاونت آموزش و تربیت نیروی دریایی)

سید محمد زرگر؛ ابوالفضل دانایی؛ علیرضا محمدی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 124-134

چکیده
  چکیدهامروزه با پیشرفت‌های گسترده در فناوری، استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش می‌تواند باعث ایجاد اثربخشی هرچه بیشتر در این امر مهم گردد. یکی از این فناوری‌های نوین، واقعیت افزوده است که در کشورهای پیشرفته استفاده از آن برای آموزش در بخش‌های مختلف از جمله نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارتش رواج گسترده‌ای یافته است. پژوهش حاضر ...  بیشتر

10. مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی

فاطمه سلیمانی؛ فریبا عدلی؛ گلنار مهران

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 135-145

چکیده
  امروزه عملکرد سازمان ها را در برنامه راهبردی مدیران آن جست وجو می کنند. راهبردهای قوی، سازمان ها را می سازند و راهبردهای ضعیف سازمان ها را از بین می برند. لذا، ضروری است مهارت های اساسی برای خلق راهبردهای اثربخش شناسایی شوند. بر این اساس، این پژوهش با هدف شناسایی مهارت های راهبردی مدیران دانشگاه انجام شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار ...  بیشتر

11. مشروعیت به‌کارگیری فناوری مین‌های دریایی در زمان صلح، با تأکید بر ضرورت آموزش قواعد کنوانسیون حقوق دریاها

بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ کارن روحانی؛ رضا نصیری لاریمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 146-163

چکیده
  توسعه و بهکارگیری فناوریهای جدید به عنوان تسلیحات، از قبیل رباتهای نظامی، وسایل بدون سرنشین و مینهای دریایی، منجر به بروز نگرانی‌های جدی و مسائل جدالآمیز بسیاری در زمینه‌های اخلاقی و حقوقی شده است. فناوری مینهای دریایی، یکی از ابزارهایی است که دارای کارکردی دوگانه، و ابزاری موثر در زمان صلح و جنگ میباشد. یقینا، مینگذاری در دریا ...  بیشتر