1. شناسایی موانع نوآوری باز در دانشگاه ها

مهرداد مدهوشی؛ کریم کیاکجوری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-15

چکیده
  دانشگاه ها امروزه در یک محیط تکنولوژیکی با رشد سریع و پیچیده قرار دارندکه نیازمند به فرایند های نوآوری پویا می باشند تا بتوانند جهت غلبه بر موانع و چالش ها، تمام اجزای اکوسیستم دانشگاه را ادغام نمایند. این چارچوب جدید نوآوری پویا، پارادایم جدیدی است که "نوآوری باز" (OI) نامیده می شود. نوآوری باز می تواند نقش مهمی در افزایش مزیت رقابتی ...  بیشتر

2. ارائه مدل بومی برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های آموزشی دریایی

فریبا عدلی؛ زهرا احمدی؛ گلنار مهران؛ علی اکبر فکری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 17-32

چکیده
  در هزاره جدید، دانش یگانه منبع مزیت رقابتی پایدار شناخته شده است لذا؛ خلق، انباشت و اداره آن در سازمان ها نیز، به راهبردی ارزش آفرین تبدیل شده است. دانش عمدتاً در سرمایۀ انسانی سازمان قرار دارد و استقرار مدیریت دانش در واحدهای مختلف سازمان می تواند به رشد و توسعه آن کمک می کند. این پژوهش، با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در واحد آموزش ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر معنویت در سازمان بر اشتیاق شغلی پرسنل منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

صادق اقبالی؛ سید ابراهیم همتی گلیان؛ محمدعلی رعیت پیشه

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 33-47

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت در سازمان (نگرش معنوی و توانایی معنوی) با اشتیاق شغلی (نیرومندی، ایثار و جذب) انجام گردید. روش تحقیق، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری آن را کلیه پرسنل منطقه یکم نیروی ...  بیشتر

4. بررسی رابطه ی مولفه های سرمایه روانشناختی برانطباق پذیری مسیرشغلی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر)

حمید فروزان؛ ناصر پورصادق

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 47-61

چکیده
  بررسی رابطه ی مولفه های سرمایه روان شناختی برانطباق پذیری مسیرشغلی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر) ناصرپورصادق ،حمید فروزان چکیده هدف این پژوهش تعیین رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی ومولفه های سرمایه روا- نشناختی دردانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهراست. روش پژوهش توصیفی پیمایشی ...  بیشتر

5. بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی، هوش معنوی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان (مطالعه قیاسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه‌ای)

رسول لقمانپور زرینی؛ ژاله تلارمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 62-78

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه فنی و حرفه‌ای مازندران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و مجموعه آموزشکده‌ها و دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران تشکیل داده‌اند. ...  بیشتر

6. ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس مدیریت دانش و هوش هیجانی

فتاح ناظم؛ آژند لاجوردی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 78-91

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس مدیریت دانش و هوش هیجانی در صنعت نفت ایران که شامل بخش دریایی است می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت هستند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده که براساس آن تعداد 195 نفر مدیران از بین 14 شرکت بخش دریایی زیر مجموعه ...  بیشتر

7. بررسی نقش تعدیلگر رهبری زهر آگین میان سرمایه اجتماعی و بد رفتاری سازمانی

عارف فتح الهی؛ سید رضا پورآقاجان حسینی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 92-107

چکیده
  هدف پژوهش بررسی نقش تعدیلگر رهبری زهر آگین در رابطه میان سرمایه اجتماعی و بد رفتاری سازمانی میان کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی است و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری 588 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می باشد. از این میان بر اساس جدول مورگان 232 نفر به عنوان ...  بیشتر

8. بررسی اثرات نقش آموزش خانواده، مدرسه و جامعه بر پیشرفت تحصیلی

معصومه علوی اندراجمی؛ صمد ایزدی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 108-120

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارکردهای آموزش خانواده، محیط مدرسه و کلاس و فعالیت‌های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر متوسطه سوم استان مازندران در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دادند. نمونه شامل321 نفر دانش‌آموزان می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر