1. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر با استفاده از AHP

حیدر زارع؛ عبدالعزیز آبتین؛ رویا حقی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 1-12

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشی موسسات دریایی استان بوشهر به منظور بهبود عملکرد آنان در آموزش و تربیت دریانوردان ماهر بوده است. این مطالعه از نوع تحقیق آمیخته اکتشافی بوده و از تکنیک سلسله مراتبی برای رتبه بندی عوامل شناسایی شده استفاده کرده است. ابتدا، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر ...  بیشتر

2. تحلیل و ارزیابی کیفیت ارائه‌ی خدمات آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بر اساس الگوی سیپ

فریبا عدلی؛ حبیب الله سیاری؛ منصور کیانی مقدم

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 12-24

چکیده
  دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در راستای اهداف عالیه‌ی نداجا جهت حراست از مرزهای آبی کشور وظیفه‌ای حیاتی دارد. نداجا مأموریت دارد تا با برنامه‌ریزی دقیق آموزشی، نیروی انسانی را که سرمایه اصلی سازمان محسوب می‌گردد، به گونه‌ای مناسب تربیت نماید. خروجی این فرایند می‌تواند افسرانی متعهد، با ایمان، متخصص و آشنا به دانش روز ...  بیشتر

3. آثار پرورشی الگوی مدیریت آموزش در آموزش مباحث علوم دریایی

محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 25-39

چکیده
  هدف این مقاله معرفی الگوی مدیریت آموزش از تبار مدیریت آموزشی در آموزش مباحث علوم دریایی می‌باشد. کاربرد آن در شکل دادن به فضای هسته‌ی فنی آموزشی یا کلاس‌های درس‌‌ علوم دریایی به همراه جهت‌دهی فعالیت‌های شاگرد محوری مانند یادگیری مشارکتی همکارانه در فرایند تولید علم، خودجوشی و خودشناسی در یادگیری و یادگیری ‌مهارت‌‌های رفتاری ...  بیشتر

4. ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

جعفر سیاره؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ امیر حسینی ارانی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 40-55

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بوده است. این تحقیق به وسیله‌ی پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از روش محتوا (سازه) مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه دارای پایایی با ضریب 93/0 بوده است. حداقل اندازه نمونه برابر 96 نفر است. از 120 پرسشنامه توزیعی، 111 پرسشنامه قابلیت ...  بیشتر

5. رابطه مهارت‌های مدیران موثر با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

مسعود احمدی؛ سید ابراهیم همتی گلیان

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 556-66

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق رابطه مهارت های مدیران موثر با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری به تعداد 85 نفراز کارکنان که دارای مشاغل کلیدی در دانشگاه بودند و  بر اساس جدول کرجسی و مورگان با روش تصادفی طبقه ای تعداد 70 نفر به عنوان ...  بیشتر

6. بررسی عوامل مؤثر بر ورود (جذب) دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرزاد کریمی بیرگانی؛ رضا حاجی پور فرسنگی؛ ابوالفضل قره سوفلو

دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1394، صفحه 67-79

چکیده
  پژوهش حاضر بر اساس چهار شاخص بورسیه‌ی تحصیلی و شغلی، ویژگی‌های شخصیتی فرد، ویژگی‌های محیطی فرد و تبلیغات و ایجاد انگیزه توسط اطرافیان مدلی را برای عوامل مؤثر بر ورود دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) و همچنین، رتبه‌بندی این عوامل به ترتیب اهمیت، اراdه داده است. به‌ منظور انجام این پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 262 نفر دانشجو ...  بیشتر