فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی (RMT) - همایش آموزش گام نخست ایمنی