فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی (RMT) - واژه نامه اختصاصی