اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پیمان جعفری طهرانی

مربی

rmtiranjournals.ir

سردبیر

سیدمحمد میرکمالی

استاد دانشگاه تهران

mkamaliut.ac.ir

مدیر داخلی

رحیم مالمیر

مهندسی کشتی دانشیار- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

malmirrahimyahoo.com

مدیر اجرایی

ابوطالب مطلبی ورکانی

مدیریت آموزشی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

abu.m5656yahoo.com

مدیر وب سایت

سهراب مجدفر

معماری کشتی مربی- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

sohrabmajdgmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید ابراهیم جعفری

برنامه ریزی درسی استاد- دانشگاه اصفهان

sebrahimjafariyahoo.com
0217932536

حبیب الله سیاری

مدیریت علوم دفاعی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی

mmtconfyahoo.com
02177225858

علی سیادت

مدیریت آموزشی استاد

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

علیرضا عالی پور

مدیریت اموزشی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

alipoor.alirezayahoo.com

مجید علی عسگری

برنامه ریزی درسی دانشیار- دانشگاه خوارزمی

aliasgarikhu.ac.ir
02188321311

ابوطالب مطلبی ورکانی

دکتری مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

abu.m5656yahoo.com
09113954606

گلنار مهران

آموزش و پرورش استاد- دانشگاه الزهرا

gmehranalzahra.ac.ir
02188049937

سید محمد میرکمالی

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه تهران

mkamaliutac.ir

فرامرز نصری

مدیریت راهبردی دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

nasri.faramarzyahoo.com

عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد- دانشگاه خوارزمی

navehebrahimtmu.ac.ir
09126443724

ویراستار انگلیسی

مهدی آزادسرو

زبان انگلیسی رییس گروه زبان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

arasazadsarvgmail.com