راهنمای نویسندگان

نام نویسندگان: ابوالفضل وفائی[1]، محمد امین مسلمی

چکیده

اندازه کاغذ و صفحه ‌آرایی:‌ متن مقاله در کاغذ A4 سفید و به صورت تک ستونی و یک رو نگارش شود. فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد. حاشیه چهار طرف صفحه 3 سانتی متر خواهد بود. عنوان مقاله در بالا و وسط صفحه و نویسندگان به فاصله یک سطر از آن و در وسط صفحه قرار می‌گیرد. و عناوین آنها با ذکر شماره زیر نویس گردد. چکیدة مقاله نیز با فاصله یک سطر از آخرین نویسنده و به صورت تک ستونی تایپ خواهد شد. هر بخش و زیر بخش‌های مربوطه باید شماره‌گذاری گردد. همچنین فاصله آخرین سطر متن هر بخش با زیر بخش با عنوان بخش و زیر بخش بعدی 12 میلی‌متر خواهد بود. چکیده مقاله‌ به صورت تک ستونی حداکثر در 10 خط و با قلم B Nazanin 12 می‌باشد. مقاله‌ها بایستی به زبان فارسی یا انگلیسی تهیه شده و چکیده آن به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه گردد، طوری که هر یک از چکیده‌ها از 200 کلمه تجاوز ننماید.

اندازه حروف: اندازه حروف عنوان مقاله 16 Bold‌ ، نویسندگان 14 ، نام بخش ها و زیر بخش‌ها 12 Bold‌ ، متن چکیده 12، کلمات کلیدی12 Bold ، متن مقاله 12 و زیر نویس‌ شکل‌ها 10 Bold‌ باشد. قلم مورد استفاده نیز از نوع  B Nazanin باشد. حداکثر تعداد صفحات مقاله با شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها به 15 صفحه محدود ‌شود.  

جدول‌ها و نمودار ‌ها:  نمودار ها باید زیر نویس و جدول ها بالانویس و دارای شماره باشند. بین زیر نویس‌ نمودار ها و انتهای هر شکل یا محور منحنی ها یک سطر فاصله و بین زیر نویس شکل‌ها با انتهای جدول ها با سطر بعدی مربوط به متن مقاله و یا عنوان بخش‌ها نیز یک سطر فاصله باشد. جدول‌ها و نوشته‌های روی شکل‌ها و منحنی‌ها به فارسی بوده و  بلافاصله پس از اولین باری که ذکر گردید، ارائه شوند.

مراجع : برای ارجاع به منابع مورد استفاده پس از نقل مطلب در پرانتز به ترتیب (نام خانوادگی نویسنده، تاریخ نشر، شماره صفحه) می آید در صورتی که اثر بیش از یک نویسنده داشته باشد در بار اول به طور کامل و در بار های بعد فقط عبارت همکار/ همکاران اضافه می شود. نقل قول مستقیم حتما داخل گیومه گذاشته شود. در مورد اصطلاحات و اسامی خارجی، هم ارز خارجی آن در پانویس آورده شود.

منابع و مآخذ مورد استفاده به ترتیب الفبای نام خانوادگی، بر اساس ضوابط نگارشی (فرمت APA ) در پایان مقاله آورده شود. فهرست منابع مقاله در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل اثر، نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر و محل چاپ در پایان مقاله آورده شود.

ترتیب تنظیم مقاله

1- عنوان: عنوان مقاله کوتاه، رسا و به موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره نماید. بعد از عنوان نام نویسنده / نویسندگان و با شماره در زیر نویس صفحه رتبه علمی ، محل کار و ایمیل آورده شود.

2- چکیده فارسی: چکیده فارسی شامل : اهداف، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، روش تحلیل داده ها، یافته ها و نتایج می باشد.در پایان چکیده کلمات کلیدی حداکثر در پنج واژه ارایه گردد.

3- مقدمه: مقدمه شامل: مرور ادبیات تحقیق، اهداف ، فرضیه ها ، سئوالات و روش پژوهش (شامل جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، ابزار و روش تجزیه و تحلیل داده ها

4- یافته های پژوهش 5- بحث و نتیجه گیری6- منابع 7- چکیده به انگلیسی( تا 300 کلمه)

ملاحظات

  هیأت تحریریه مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.

  مجله در ویرایش، اصلاح و هماهنگ سازی اصطلاحات علمی مقاله، به گونه‌ای که مفاهیم آن تغییر نیابد آزاد است.

  مقالات دریافت شده پس از پذیرش، بازگردانده نخواهد شد.

  ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریه مجله خواهد بود.

مقاله‌های رسیده نباید پیش‌تر به هیچ یک از نشریات و همایش های داخلی یا خارجی ارسال شده باشد.

 بر اساس آئین‌نامه مجله‌های علمی کشور، مقالات پژوهشی اولویت دارند.

  مسئولیت درستی علمی مقاله و داده‌های آن به عهده نویسنده(گان) خواهد بود.

مقاله را پس از نگارش در قالب فوق، از طریق وبگاه اینترنتی فصلنامه به آدرس .iranjournals.ir RMT ارسال نمایید.[1] استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، m@yahoo.com کدپستی 11111 - 55333