اهداف و چشم انداز

 

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بزرگترین دانشگاه علوم دریایی درخاورمیانه و یکی از دانشگاه‌های مادر دریایی کشور محسوب می‌شود که وظیفه تربیت و پرورش سرمایه انسانی دریایی کشور را بر عهده دارد و آموزش های علوم دریایی را در ابعاد گسترده ارائه می‌نماید. لذا به منظور بهره برداری بیشتر و بهتر علاقه مندان به آموزش علوم و همچنین نشر وگسترش علوم دریایی با همکاری انجمن مدیریت آموزشی ایران اقدام به اخذ مجوز و چاپ فصلنامه آموزش علوم دریایی نموده است که مهمترین اهداف انتشار این فصلنامه به شرح زیر می‌باشد :

1- استراتژیک بودن حوزه های دریا و فعالیت های دریایی در کشور و نیاز به انجام تحقیقات گسترده در زمینه‌ی آموزش علوم دریایی

2- تاکید مقام معظم رهبری در توجه به حوزه های آموزش علوم دریایی بواسطه اهمیت دریا و آب‌های سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دریایی در مراسم دانش آموختگی سال 1392

3- نبود فصلنامه آموزشی در حوزه علوم دریایی کشور ونیاز مبرم به آن

4- گسترش تحقیقات آموزشی علوم دریایی در سطح کشور

 5- در دسترس قرار گرفتن تحقیقات انجام شده برای علاقمندان علوم دریایی

6- بسترسازی مناسب به منظور ایجاد انگیزه در علاقمندان پژوهش در حوزه علوم دریایی

7- تامین نیاز تحقیقاتی کشور در حوزه علوم دریایی

این فصلنامه درحوزه آموزش علوم دریایی در نظر دارد راهی بسوی انطباق علم وعمل در حوزه علوم دریایی ایجاد نماید و به همین منظور زمینه انتشار این فصلنامه شامل آموزش در تمام علوم مختلف دریایی می باشد که نتایج انتشار این گونه تحقیقات موجب گسترش مرزهای دانش علوم دریایی، تقویت مشارکت در حوزه های علوم دریایی و نوآوری خواهد شد.