فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش علوم دریایی (RMT) - اهداف و چشم انداز