درباره نشریه

دانشگاه علوم دریائی امام خمینی(ره) نوشهر

دانشگاه علوم دریائی امام خمینی(ره) با اخذ مجوز از سوی ستاد انقلاب فرهنگی در تیر ماه 1359 افتتاح گردید. این دانشگاه در دی ماه سال1360 نخستین دوره دانشجویان خود را از طریق کنکور اختصاصی جذب نمود. جذب دانشجویان این دانشگاه از سال 1365 به بعد از طریق کنکور سراسری و در پنج رشته تحصیلی ناوبری و فرماندهی کشتی، مهندسی کشتی، الکترونیک و مخابرات  دریائی، کمیسر دریائی و تفنگدار دریائی در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این دانشگاه از سال 1381 موفق به دریافت گواهینامه مدیریت تضمین کیفیت ISO 9001  با ویرایش 1994 و از سال 1383 با ویرایش 2000  واز سال 1388 به بعد با ویرایش2008 گردیده است. این دانشگاه نشریه خود را تحت عنوان "آموزش علوم دریایی" از سال 1395 در قالب فصل نامه با تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسانید.

 

 

 شرح وظایف اعضا محترم هیئت تحریریه

 

وظایف و اختیارات مدیر مسئول:

 

الف) انجام تشریفات قانون نشر نشریات.

 

ب) تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه.

 

ج) تنظیم دستورالعمل های داخلی و انجام امور مالی.

 

د) حفظ اموال و دارایی ها.

 

ه) عزل و نصب مدیر داخلی، سردبیر و اعضاء هیأت تحریریه.

 

و) بستن هر گونه قرارداد و موافقت نامه مربوط به امور نشریه با شرکت ها، بانک ها، ادارات دولتی، نهادهای انقلابی، خبرگزاری ها، موسسات علمی و اشخاص و نظایر آنها بر اساس قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تصویب فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره).

 

ز) سر دبیر می تواند با تأیید مدیر مسئول، از ویراستاران مجرب جهت ویرایش مقاله ها، برابر ضوابط دانشگاه بهره گیری کند. برای ویرایش های انجام شده، حق الزحمه مناسب در چارچوب دستورالعمل نحوه پرداخت حق التألیف و حق الزحمه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  در نظر گرفته خواهد شد.

 

ح) رسیدگی و تصویب پیشنهادهای بندهای (الف، ب، ج، د، و) ماده 13 طبق ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور.

 

ط) بطور کلی هر نوع اقدام لازم جهت اداره نشریه به جز وظایفی که در صلاحیت سردبیر و هیأت تحریره است.

 

ی) سردبیر و هیأت تحریره موظف به رعایت مقررات قوانین مطبوعاتی کشور می باشند.

تبصره- در غیاب مدیر مسئول، کلیه وظایف مندرج در ماده 11 به طور موقت به عهده مدیر داخلی نشریه خواهد بود. این مدت از سه ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورت لزوم توسط فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تا شش ماه قابل تمدید است و در این صورت می بایست مدیر مسئول جدیدی تعیین و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای طی مراحل قانونی معرفی شود.

وظایف و اختیارات سردبیر:

الف) انتخاب و تدوین محتوای نشریه «علوم و فناوری دریا» با توجه به مقالات دریافتی از طریق وبگاه نشریه بر پایه خط مشی و روشی که کمیسیون بررسی نشریات کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص می نماید.

ب) انتخاب مقالات دریافتی دارای ارزش علمی با توجه به اهداف فصلنامه جهت ارسال به داوری.

ج) سردبیر مسئولیت علمی مندرجات نشریه را خواهد داشت.

د) سردبیر نماینده قانونی نشریه در رابطه با مندرجات علمی است.

ه) سردبیر در مقابل هیأت تحریریه و مدیر مسئول مسئولیت دارد.

وظایف و اختیارات هیأت تحریریه:

الف) رسیدگی و پیشنهاد خط مشی علمی و تحقیق نشریه «علوم و فناوری دریا » به سردبیر و مدیر مسئول.

ب) رسیدگی و پیشنهاد تغییر اساسنامه و تشکیلات نشریه «علوم و فناوری دریا» و ساختار اداری آن به مدیر مسئول.

ج) پیشنهاد انتشار نشریه جدید، تغییر شمارگان و زمان انتشار نشریه.

د) رسیدگی به اموری که از طرف مدیر مسئول، سردبیر یا مدیر داخلی برای تصویب یا اظهارنظر درهیأت تحریریه مطرح می شود.

ه) هیأت تحریریه مقالات رسیده را با کمک صاحب نظران از نظر موضوع، ارزش علمی (تحقیقی، تحلیلی) و نحوه نگارش مورد رسیدگی قرار می دهد و هر نوع اصلاحیه ای را که لازم بداند با اطلاع و توافق مؤلف (مؤلفان) در مقالات و سایر امور مربوطه به عمل می آورد.

و) رسیدگی و پیشنهاد مقالات تخصصی، علمی و تحقیقی که برای چاپ در مجله به سردبیر پیشنهاد می گردد.

ز) هیأت تحریریه مقاله یا مقالاتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که کلیه اصول و قواعد تدوین شده در فصل ششم را رعایت نماید.

ح) هیأت تحریریه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت هر مقاله و یا اثر دیگری در این زمینه، آن را بررسی نموده و نظر نهایی را از طریق پذیرش یا عدم پذیرش مقاله به اطلاع صاحب اثر برساند.

وظایف و اختیارات مدیر اجرایی

الف) دریافت مقالات و ارسال توسط سردبیر و توزیع به سر گروه ها توسط وبگاه نشریه.

ب) تنظیم آمار دقیقی از تعداد نشریه چاپ شده در هر شماره و تعداد نشریات عرضه شده و برگشتی که بیانگر جایگاه نشریه در جامعه علمی باشد برای تعیین شمارگان مجله.

ج) سنجش افکار و نظرخواهی از خوانندگان نشریه و پیشنهاد راه حل های اصلاحی به مدیر مسئول، سردبیر و هیأت تحریریه.

د) سایر وظایفی که بنا به تشخیص مدیر مسئول به وی محول خواهد شد.

وظایف و اختیارات مدیر داخلی

الف) تشکیل منظم جلسات هیأت تحریریه با هماهنگی مدیر مسئول و با حضور سردبیر طبق آئین نامه داخلی که به تأیید هیأت تحریریه رسیده است.

ب) ارسال مطالب تصویب شده به طور منظم و بر اساس برنامه زمان بندی شده برای حروف چینی و چاپ.

ج) توزیع نشریات بر اساس خط مشی ها و برنامه های تصویب شده توسط مدیر مسئول.

د) نظارت بر امور داخلی نشریه به نحوی که هیچ گونه تأخیر یا بی نظمی در انتشار نشریه به وجود نیاید.

ه) پاسخ نامه ها و تأمین ارتباطات بین نشریه با سایرین با نظر مدیر مسئول.

و) تنظیم آمار دقیقی از تعداد نشریه چاپ شده در هر شماره و تعداد نشریات عرضه شده و برگشتی که بیانگر جایگاه نشریه در جامعه علمی باشد برای تعیین شمارگان مجله.

ز) سایر وظایفی که بنا به تشخیص مدیر مسئول به وی محول خواهد شد.