دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار 1399، صفحه 1-200 
2. تبیین نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع

صفحه 19-30

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی


3. واکاوی راهکارهای بهبود ارتباط صنایع و موسسات آموزش عالی: نظریه ای داده بنیاد

صفحه 31-47

کامران مالکپور لپری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ شهرام مهرآورگیگلو


4. عوامل تحقق هدف دریایی توسعه پایدار از منظر دانشگاه‌های نسل سوم

صفحه 48-68

محمد سعید تسلیمی؛ مهدی فاتح راد؛ سید مهدی چهل تنی