دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1399، صفحه 1-236 
7. ارائه و تبیین مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک

صفحه 108-122

مصطفی یوسفی؛ اسدالله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ محمدرضا باقرزاده