دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1398، صفحه 1-129 
1. فراترکیب الگوهای تدوین راهبردهای مدیریت آموزش و منابع انسانی

صفحه 1-18

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ اکبر عیدی


3. شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین

صفحه 35-51

سید حسین موسوی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ سیده مهسا موسوی؛ مقصود فراستخواه