دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1398، صفحه 1-146 
1. الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی

صفحه 1-16

سید مجتبی هاشمیان؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهدی فراحی


2. طراحی و اعتبار یابی الگوی حکمرانی تربیتی خوب در نظام آموزشی ایران

صفحه 17-36

رضا منیعی؛ نادر سلیمانی؛ ناصر عباس زاده؛ سید موسی طباطبایی