1. واکاوی نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی در تدوین استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی

حمیدرضا اکبرپور؛ باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-13

چکیده
  مساله ایمنی دریانوردی مهم‌ترین دغدغه سازمان بین‌المللی دریانوردی(ایمو) است. یکی از زمینه‌های مطرح و مهم ایمنی دریایی نیز مساله آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است که همواره مورد توجه ایمو بوده است. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در تدوین استانداردهای بین‌المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی است. بر همین مبنا، روش توصیفی- استقرایی ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با ملاحظة نقش واسط رفتارهای شهروند سازمانی

صیدمهدی ویسه؛ محمد تابان؛ حامد قاسم پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 14-29

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایة مذهبی بر انضباط شغلی با توجه به نقش میانجی رفتارهای شهروند سازمانی پرداخته شده است. این مقاله، با رویکردی کاربردی و با روش پیمایشی – همبستگی، به انجام رسیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این بررسی، پرسشنامه است. براین‌اساس، برای سنجش سرمایة مذهبی از پرسشنامة سپهوند و همکاران(1396)، انضباط شغلی ...  بیشتر

3. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

آنه آبار؛ معصومه باقرپور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 30-43

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و ساختار سازمانی با فلات زدگی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بندر امیرآباد و نکاء زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد 278 نفر و حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای 160 نفر انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها سه ...  بیشتر

4. تاثیر هوش هیجانی برقابلیت‌های چابکی سازمانی (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی؛ حبیب الله سیاری؛ علی اکبر پهلووری

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 44-55

چکیده
  سرعت و دانایی از دیدگاه بسیاری از محققان و نظریه پردازان ، مهم ترین ثروت سازمان ها در هزاره سوم به شمار می آید. سازمان های امروزی بایستی استراتژی های خود را بر محور این دو مهم طراحی نمایند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی با قابلیت های چابکی سازمانی دربین کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) می‌باشد.این تحقیق بر مبنای ...  بیشتر

5. عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ بررسی در دانشکده های علوم دریایی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

محمدمهدی محمدپور میر؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ مجید اشرفی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 56-67

چکیده
  امروزه دانشگاه های کشور، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی را به عنوان فراهم کننده ی رشد اقتصادی و به صورت یکی از ماموریت ها و کارکردهای اصلی در کنار آموزش و پژوهش در نظر گرفته اند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامـل مـؤثر بـر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی نوآورانه مبتنی بر فناوری در دانشگاههای فنی و حرفه ای کشور ؛ دانشکده های علوم دریایی صـورت ...  بیشتر

6. ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی (مطالعه موردی: موسسات آموزش علوم دریانوردی)

داود رضایی؛ علیرضا عالی پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 68-88

چکیده
  در این تحقیق با مطالعه‌ی ادبیات موضوع سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، عوامل مؤثر بر ارزیابی و انتخاب برنامه ریزی منابع جامع سازمانی در موسسات آموزش علوم دریانوردی شناسایی خواهد شد. در این راستا تحقیق نسبتاً جامعی بر روی پژوهش‌های تحقیقاتی، مطالعات موردی، تجربیات شکست و موفقیت عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق شناسایی شده و لیست ...  بیشتر

7. رابطه بین برنامه درسی ایجابی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

جواد سلیمانپور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 89-103

چکیده
  هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین نوع برنامه درسی ایجابی یا ضمنی و تفکر انتقادی دانشجویان علوم دریایی نوشهر می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان این دانشگاه به تعداد 768 نفر در حال تحصیل می‌‌باشند، روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی از نوع طبقه‌ای نسبی به تعداد 260 نفر براساس جدول مورگان می‌باشد. ...  بیشتر

8. لزوم بازنگری در سازماندهی شغلی دریانوردان شاغل برروی کشتی های تجاری

سیدجعفر سجادی پارسا؛ مرتضی اعلای محرزی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 104-111

چکیده
  دریانوردی  یک صنعت خاص و با ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد مختص به خود است و سازماندهی و نظم بخصوصی دارد. وظایف دریانوردان بر روی کشتی‌ها باتوجه به بزرگ‌تر شدن کشتی‌ها و افزایش قوانین و کنوانسیون‌های ملزم کننده، روز به روز بیشتر می‌شود در حالی که سازماندهی شغلی روی کشتی‌های تجاری از دیر باز و بصورت سنتی از دو دپارتمان اصلی عرشه ...  بیشتر

9. رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر)

حسینعلی تقی پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 112-123

چکیده
  چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تعادل کار و زندگی با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی نوشهر می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

10. آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی

شهرام رستم پور؛ سلیمان ایران زاده؛ ناصر فقهی فرهمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 124-145

چکیده
  در این مطالعه نسبت به آسیب شناسی و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد در حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکنهای تولیدی با استفاده از مدل الماس تعالی اقدام به عمل آورده شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، بررسی ها و تحلیل های کمی، و نهایتا انجام سایت ویزیت، معیارهای اولویت دار جهت توجه و همچنین معیارهای اولویت دار جهت اقدام که ...  بیشتر