1. تبیین مختصات حمکرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع

بهنام عبدی؛ علی اصغر پورعزت

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-11

چکیده
  برابر سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور ابلاغی در 1391، توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی و ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی از وظایف اصلی بخش دفاع کشور هستند. در این امتداد، ...  بیشتر

2. ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره)

پیمان لطفی پورسبزی؛ نادرقلی قورچیان؛ حمید رضا آراسته؛ حبیب ا... سیاری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 12-31

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی‌(ره) بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده‌ها، پژوهشی کمی و کیفی از نظر نحوه‌ی اجرا، آمیخته می‌باشد. جامعه‌ آماری پژوهش، کارکنان آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بود و کل جامعه به تعداد ۱۰۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارهای ...  بیشتر

3. الگوی شایستگی های مکتبی مدیران منابع انسانی (مورد مطالعه ارتش جمهوری اسلامی ایران)

ناصر پورصادق

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 32-47

چکیده
  بدون تردید در جنگهای شبکه ای و دانش بنیان امروز و آینده منابع انسانی توسعه یافته و شایسته از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود . به همین نسبت مدیران منابع انسانی که متولی اصلی جذب و توسعه و بکارگیری منابع انسانی در سازمانهای نظامی از جمله ارتش هستند دارای جایگاه ویژه ای خواهند شد و برای انجام درست وظایف خود نیازمند شایستگی و قابلیت ...  بیشتر

4. بررسی تأثیر عوامل تقویت کننده مدیریت دانش در راستای بهینه سازی عملکرد سازمان نداجا

حسین خانزادی؛ محمدرضا طالعی پور

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 48-56

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر  فاکتورهای تقویت کننده مدیریت دانش  در راستای بهینه سازی فرایند تصمیم گیری در سازمان نداجا انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش فرماندهان ارشد نداجا به تعداد 280 نفر بوده که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه عوامل تقویت کننده مدیریت دانش استفاده شد. یافته­ها نشان داد ...  بیشتر

5. ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سهراب صادق؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ زهرا علی پور درویش؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ یوسف محمدی مقدم

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 57-73

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تاکنون پژوهش‌هایی در حوزه بهره‌وری در سازمان‌های مختلف انجام شده که در آن‌ها عوامل موثر بر بهره‌وری نیروی انسانی مد نظر بوده است. اما این موضوع ارائه مدل کلی در بهره‌وری نیروی انسانی انجام شده است. در این تحقیق با بررسی ...  بیشتر

6. بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی؛ علیرضا رحمانزاده گروی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 74-87

چکیده
  یق حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزشهای فرهنگی ضمن خدمت برنوآوری سازمانی درسازمان شیلات ایران انجام شده است. حجم نمونه آماری به روش کوکران به تعداد 170 نفر انتخاب گردیده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده ها از ابزاراندازه گیری پرسشنامه استفاده شده است. روایی و پایایی ابزاربه روش آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین ...  بیشتر

7. تاثیر کیفیت دروس تربیت بدنی بر شادکامی دانشجویان با توجه به متغیر‌های میانجی سلامت روانی و سلامت معنوی (مطالعه موردی: دانشجویان علوم دریایی محمودآباد)

مسعود فریدونی؛ سیدحسین علوی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 88-98

چکیده
  هدف اصلی تحقیق طراحی مدلی از تاثیر کیفیت دروس تربیت بدنی بر سلامت و شادکامی دانشجویان در دانشگاه علوم دریایی محمودآباد بود. این تحقیق بصورت ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. در بخش کیفی تحقیق بعد از مرور مبانی نظری پرسشنامه‌ای توسط گروه تحقیق طراحی گردید و سپس در اختیار خبرگان و متخصصان (گروه دلفی) قرار گرفت به-طوریکه در سه مرحله مورد بازبینی ...  بیشتر

8. ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر (منافع ملی ، کنترل منطقه ای ، توزیع سرزمینی و همکاریهای چند جانبه

هادی ابراهیمی کیاپی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 99-109

چکیده
  دریای خزر با مساحتی میان 424300 تا 438690 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه دنیا به شمار میرود.با وجود چنین وسعتی مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی خاص است که ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر ارزیابی رژیم های حقوقی و الگوی کنش راهبردی ایران در دریای خزر (منافع ملی ، کنترل منطقه ای ، توزیع سرزمینی ...  بیشتر

9. بررسی اثربخشی شیوه عضویابی دراستخدام

داریوش شعبانزاده؛ علی رستمی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 110-122

چکیده
  در سال‌های اخیر، منابع انسانی در سازمان‌ها جایگاه محوری پیدا کرده و عامل راهبردی برای اداره سازمان به شمار می‌رود. بنابراین هدف عمده این تحقیق بررسی اثربخشی عضویابی کارمندان تجربی درنیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در طی انجام آن همچنین اهداف دیگری شامل: بررسی میزان اثربخشی آزمون‌ها، مصاحبه، تحقیقات و معاینات ...  بیشتر

10. مؤلفه‌های رهبری دوسو توان: مطالعه فراترکیب

ثریا قوره جیلی؛ محمد حسین رحمتی؛ جواد پورکریمی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 123-138

چکیده
  یکی از رویکردهایی که به تازگی وارد حوزه­ی مدیریت و رهبری شده و به بهترین شکل میتواند باعث برانگیختن و هدایت نوآوری شود؛ چون قادر است به طور همزمان مهارت­های اکتشافی و بهره بردارانه مورد نیاز فرایند نوآوری را به کار گیرد؛ بحث رهبری دوسو توان است. این رهبران برای واکنش­ها یا تصمیمات خود برخی وقت­ها؛ گذشته را سرلوحه ی خود قرار ...  بیشتر

11. الگوی انتخاب استراتژی مدیریت‌دانش جهت پایش فرآیندهای داخلی در سازمان‌های نظامی

مسعود احمدی؛ رحمان غفاری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 139-156

چکیده
  این پژوهش با هدف، ارائه الگوی بهینه انتخاب استراتژی‌های مدیریت‌دانش جهت پایش فرایندهای داخلی به کمک مدل ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه فازی در یکی از سازمان‌های‌ نظامی انجام شده است. این تحقیق در دو فاز میدانی انجام پذیرفته است. جامعه‌آماری فاز نخست 44 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری هدفمند که شامل صاحبنظران اساتید دانشگاه‌های تهران، ...  بیشتر

12. شناسایی و استخراج عوامل کلیدی موفقیت اجتماعات کاری در سازمان‌های فناوری‌محور ایران با استفاده از روش دلفی فازی

فرامرز نصری؛ مرتضی پیری؛ پیمان اخوان

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 157-172

چکیده
  در دو دهه‌ی اخیر اجتماعات کاری به طور فزاینده‌ای‌ مورد توجه محققین و فعالان مدیریت دانش واقع شده است. گواه این مسئله تعداد بالای چاپ مقالات علمی پژوهشی در سطح بین‌الملل در این زمینه و پیاده سازی آن در سازمان ها و شرکت های متعدد است که نشان دهنده ی کاربردی بودن این موضوع می باشد. اجتماعات کاری، گروهی از اعضای سازمان هستند که مسائل، ...  بیشتر