دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1398، صفحه 1-135 
2. ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی دانشگاه‌ علوم دریایی امام خمینی(ره)

صفحه 12-31

پیمان لطفی پورسبزی؛ نادرقلی قورچیان؛ حمید رضا آراسته؛ حبیب ا... سیاری


5. ارائه مدل مفهومی بهره‌وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 57-73

سهراب صادق؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ زهرا علی پور درویش؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ یوسف محمدی مقدم


10. مؤلفه‌های رهبری دوسو توان: مطالعه فراترکیب

صفحه 123-138

ثریا قوره جیلی؛ محمد حسین رحمتی؛ جواد پورکریمی