دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1397، صفحه 1-117 
6. تحلیل میزان سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی

صفحه 64-76

علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی؛ محمدرضا طالعی پور