1. الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز

مهدی خیراندیش؛ داود غفوری؛ مصطفی لطفی جلال آبادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-21

چکیده
  آموزش شایستگی‌های مورد نیاز فرماندهان راهبردی در جنگ‌های ناهمتراز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی مدیران دفاعی کشور تبدیل شده است چرا که کیفیت تجهیز فرماندهان به شایستگی‌های مذکور تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در نتیجه این جنگ‌‌ها خواهد داشت. بر این اساس، تحقیق حاضر به ارائه الگوی آموزش شایستگی‌محور فرماندهان راهبردی نظامی در جنگ‌های ...  بیشتر

2. بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی راهبردی

علی فکری؛ حسین خانزادی؛ ابوطالب مطلبی ورکانی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 22-33

چکیده
  در دهه‌های اخیر اهمیت و نقش دریا در برنامه‌های توسعه جوامع باعث گردیده تا به کلیه عوامل تأثیرگذار در کسب اهداف راهبردی سازمان‌های دریایی بطور دقیق و علمی نگریسته شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی است، که در شرایط خاص حاکم بر محیط کار در دریا، مدیران، ...  بیشتر

3. شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی مربیان و کارآفرینان و توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی (موردمطالعه: مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان)

علیرضا محمدی؛ یونس وکیل الرعایا

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 34-50

چکیده
  تعیین مجموعه عواملی که زمینه‌ساز ظهور مربیانی موفق در همه سطوح یک سازمان می‌شود از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا، هدف اصلی این مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های شخصیتی موفقیت مربیان کارآفرین در توسعه مراکز آموزش خدمات دریایی است. جامعه آماری موردمطالعه این تحقیق شامل کلیه مراکز آموزش خدمات دریایی هرمزگان می‌باشد. پس از مطالعه ...  بیشتر

4. تاثیر نوآوری باز در همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از تکنیک PLS

مهرداد مدهوشی؛ کریم کیاکجوری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 51-65

چکیده
  تتوسعه همکاری صنعت دانشگاه در کشورهای توسعه یافته، بیانگر ارتباط نزدیک و مناسب میان این دو نهاد است. سطوح مختلفی از تعاملات بین صنعت و دانشگاهیان در همکاری تحقیقاتی و خدمات پژوهشی، ممکن است وجود داشته باشد که نوآوری و به تبع آن نوآوری باز می تواند به عنوان هدف و دغدغه مشترک جهت همکاری موثر بین دانشگاه و صنعت تلقی گردد. روش تحقیق از ...  بیشتر

5. شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 66-80

چکیده
  پژوهش حاضر بابا هدف هدف شناسایی شناسایی عوامل موثر بر سکوت سازمانی سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی انجام گرفته است، مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل متن است. فرایند گردآوری داده هاداده ها، مشتمل بر 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته از متخصصین حوزه مدیریت آموزشی که مطلع ومسلط به موضوع پژوهش بودند انجام شده است. نمونه گیری ...  بیشتر

6. نقش ابعاد مختلف عامل انسانی در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش

حسن دولتی؛ کریم مصدری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 81-95

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش ابعاد مختلف عامل انسانی در توسعه فرآیندهای مدیریت دانش انجام شد روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و مبتنی بر معادلات ساختاری است.جامعه آماری در بخش کیفی گروه دوازده نفره‌ای از متخصصان و خبرگان دانشگاهی آگاه از مدیریت دانش و عامل انسانی و در بخش کمی مشتمل بر اساتید ...  بیشتر

7. شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی (مطاللعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفر کننده به مناطق ساحلی دریای خزر)

محبوبه عابدی سماکوش؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی؛ افشار هنرور

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 96-108

چکیده
  به منظور راهکاری برای تقویت و توسعه گردشگری در سواحل این مقاله بر آن شد تا به شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده در توسعه گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر و حجم نمونه 200 ...  بیشتر

8. طراحی مدل توسعه منابع انسانی بر اساس الزامات و اقتضائات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد یزدان شناس؛ مهربان هادی پیکانی؛ آذر قلی زاده

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 109-130

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدل توسعه منابع انسانی بر اساس الزامات و اقتضائات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش تحلیل داده بنیاد می باشد. روش شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزء تحقیقات کاربردی، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار به صورت کیفی می‌باشد. که از طریق تحلیل تئوری زمینه‌ای و با انجام مصاحبه، داده‌های ...  بیشتر

9. چالش ها و فرصت های امنیت دریایی در اقیانوس هند با تأکید بر همکاری چند جانبه منطقه محوری

خرداد حکیمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 132-147

چکیده
  دریا در همیشه تاریخ صحنه کشمکش میان بازیگران این بخش از کرۀ ارض بوده است و خواهد بود. اقیانوس هند از جمله مهم­ترین آبهای دنیا می­باشد که همواره امنیت دریایی آن با چالش­هایی جدی مواجه بوده است. از این­رو هدف از این تحقیق بررسی چالش­ها و فرصت­های امنیت دریایی اقیانوس هند می­باشد، همچنین این مقاله به دنبال روشی جهت پرداختن ...  بیشتر