1. اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر جرأت‌ورزی و مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

رضا نادری بنی؛ حمید لطفی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 1-11

چکیده
  هدف در پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر جرأتورزی و مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان این دانشگاه درسال تحصیلی 95-94 که مشغول به تحصیل بودند. این تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-  پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در انتخاب نمونه ازروش نمونه ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر)

حامد محمدی شهرودی؛ محمد حسین نعمتی؛ فرشته صادقی؛ لیلی طباخیان

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 12-28

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمایه اجتماعی می‌باشد. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط دارد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، پیمایشی- همبستگی است. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان دانشگاه نیروی ...  بیشتر

3. ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی مطالعه موردی: سازمان صنایع دریایی

بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمدآبادی؛ طاهره بیرانوند

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 29-40

چکیده
  صنایع دریایی جزء صنعت‌هایی محسوب می‌شوند که رعایت مسائل زیست محیطی در آنها بشدت مورد تأکید قرار گرفته است. این صنعت در کشور ما دارای قدمت چند دهه است و ماشین آلات و روش‌های مورد استفاده نیز عمدتاً عمری طولانی دارند. لذا پژوهش درباره یک مدل پایدار در این صنعت ضروری است. جامعه آماری این پژوهشِ کاربردی شامل 724 کارشناس تدارکات و امور کالا ...  بیشتر

4. تأثیر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره))

مهدی دهقانی سلطانی؛ مریم مصباحی؛ میثم عوامی؛ سارا رمضانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 41-59

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فناوری‌های نوین اطلاعاتی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی تسهیم دانش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان دانشگاه ...  بیشتر

5. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر به منظور ارائه راهکارهای کاربردی

محمد غفاری مجلج؛ مرتضی امانی؛ جمال عبد الملکی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 60-81

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی ...  بیشتر

6. موضوع: اندیشه‌های نظامی مقام معظم فرماندهی کل قوا در حوزه راهبرد و فناوری نظامی و تأثیر آن بر معماری ارتش جمهوری اسلامی

پرویز سلیمی پناه

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 82-94

چکیده
  چکیده: فرمایشات مقام معظم فرماندهی کل قوا نقشه راه و منشوری است که شکل دهنده مأموریت، راهبردها و در نتیجه ساختار کارآمد ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تبیین نظام‌مند و علمی این فرمایشات کمک بزرگی برای مسئولین محترم آجا در معماری نظام دفاعی ارتش است. مقاله حاضر که حاصل کار ...  بیشتر

7. طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان های دولتی

کمال میانداری؛ مهدی دیهیم پور؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 95-110

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد به‌صورت کیفی اجراشده است. جامعه آماری این تحقیق ، سازمان های دولتی شهرستان های نوشهر و چالوس می باشد. برای گرداوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به روش ...  بیشتر

8. ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران

ساناز مظاهری؛ فتاح ناظم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، صفحه 111-125

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفته است.این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران درسال تحصیلی 1396-1395می باشد که از جامعه مذکور به حجم 8021 نفر، با ...  بیشتر