دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1397، صفحه 1-110 
7. طراحی مدل افزایش شفافیت سازمانی با رویکرد داده بنیاد در سازمان های دولتی

صفحه 95-110

کمال میانداری؛ مهدی دیهیم پور؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری