دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1396، صفحه 1-114 
6. شرح وظایف رئیس دانشکده، مبنایی برای ارائه الگوی ارزشیابی وظیفه مدار

صفحه 61-77

نازیلا کریمی؛ سعید رجائی پور؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم


9. نقش فن آوری اطلاعات در آموزش علوم دریایی

صفحه 105-114

ابوالفضل قره سوفلو؛ سعید آبچر؛ علی علی محمدپور