دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز 1395، صفحه 1-78