دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، تابستان 1395، صفحه 1-78