دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، زمستان 1394، صفحه 1-79 
4. ارزیابی و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

صفحه 40-55

جعفر سیاره؛ ابوطالب مطلبی ورکانی؛ امیر حسینی ارانی؛ حمیدرضا تهمک


6. بررسی عوامل مؤثر بر ورود (جذب) دانشجو به دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

صفحه 67-79

فرزاد کریمی بیرگانی؛ رضا حاجی پور فرسنگی؛ ابوالفضل قره سوفلو