دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1400، صفحه 1-231 
14. تاثیر ایجاد پایگاه دریایی بر افزایش قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 213-230

10.22034/rmt.2021.244058

پیمان جعفری طهرانی؛ غلامعلی رشید؛ حبیب ا... سیاری؛ علیرضا فرشچی