1. اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش در درس ناوبری ساحلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

ابوطالب مطلبی؛ علیرضا مرادی صالح

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، صفحه 1-10

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش درس ناوبری ساحلی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) انجام شده است. این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و با روش تحلیل عاملی اکتشافی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل100 نفر از دانشجویانی که این درس را در دانشگاه گذرانده‌اند و کل حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. ...  بیشتر

2. بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش(مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام‌خمینی(ره))

حسن دولتی؛ ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، صفحه 11-30

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل اساتید، مدیران، فرماندهان و کارشناسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به تعداد 100 نفر بود. حجم نمونه ...  بیشتر

3. ارزیابی کیفیت ابعاد فردی، اقتصادی، اجتماعی و علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه تهران و خوارزمی

بیژن عبدالهی؛ فرهاد قدیمی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، صفحه 31-51

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزشیابی کیفیت علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی  می باشد که طی سال های 1382 الی 89 از دو دانشگاه تهران و خوارزمی فارغ التحصیل شده اند. مشارکت کنندگان 152 نفر که به صورت سرشماری مطالعه شدند. پژوهش حاضر در رده تحقیقات توصیفی- ارزشیابی قرار می گیرد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پرسشنامه ...  بیشتر

4. تأثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاه‌های ساحلی و دریایی جنوب کشور

وحید ریگی؛ ابوطالب مطلبی؛ حسین نصرتی ناهوکی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، صفحه 52-66

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاهی استان‌های ساحل جنوبی ایران پرداخته شده است. ویژگی‌های شخصیتی در هر فرد می‌تواند اثر مثبت یا منفی بر روی او و اعمالش بگذارد. از آنجایی که افراد در سازمان‌های مختلف مشغول به کارند، این ویژگی‌ها می‌تواند بر کارکرد سازمانی آنها نیز تاثیر بگذارد. از جمله ویژگی‌هایی که ...  بیشتر

5. نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی (مطاله موردی: کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصص های دریایی)

جواد حسین پور نودهی؛ مرتضی دوستی؛ سید عماد حسینی؛ رضا ساکی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، صفحه 67-76

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارکنان فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی نداجا با تاکید بر فعالیت ورزشی بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی  به انجام رسیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و لحاظ نمودن ضریب حفاظتی-امنیتی، تعداد 270 نفر به روش خوشه ای- طبقه ای و در هریک از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شد. به ...  بیشتر

6. بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ

مجید فراست؛ جعفر سیاره؛ عباس هراتی مختاری

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1393، صفحه 77-89

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ می باشد. عملیات نجات در مقیاس بزرگ، عملیاتی است که برای کمک‌رسانی فوری به تعداد زیادی از افراد در اضطرار انجام می شود، به‌طوری که امکانات موجود در یک مرکز جستجو و نجات به تنهایی جواب‌گوی این امر نباشد. امروزه، با رشد چشمگیر تردد شناورها ...  بیشتر