دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-89 
4. تأثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاه‌های ساحلی و دریایی جنوب کشور

صفحه 52-66

وحید ریگی؛ ابوطالب مطلبی؛ حسین نصرتی ناهوکی؛ حمیدرضا تهمک