1. ارائه مدل تربیت و آموزش کارورزی( دریانوردی) دانشگاه علوم دریایی

علیرضا عالی پور؛ کیومرث نیاز آذری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، صفحه 1-12

چکیده
  این تحقیق یک مطالعه کیفی(مصاحبه نیمه ساختاریافته) بوده که با هدف طراحی مدل تربیت و آموزش کارورزی دریانوردی، صورت پذیرفته است. به این منظور، متخصصان علوم دریانوردی که کارورزی‌های دریانوردی را برای دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سه سال اخیر اجرا کرده‌اند، انتخاب شدند و از طریق نمونه‌گیری هدفمند افسران رشته تحصیلی ناوبری و فرماندهی ...  بیشتر

2. ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه‌ای دریانوردان

آرش یاراحمدی؛ امیر حسینی ارانی؛ ابوطالب مطلبی؛ حمیدرضا تهمک

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، صفحه 13-30

چکیده
  این تحقیق با استفاده از روش تحقیق ترکیبی کمی و کیفی به بررسی ارتباط استراتژی‌های آموزش با توسعه حرفه‌ا‌ی دریانوردان و آموزش با شبیه سازهای دریایی پرداخته است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دریانوردان ایرانی شاغل بر روی کشتی‌های تجاری بالاتر یا مساوی  3000 تناژ خالص، شرکت‌های کشتیرانی و سازمان بنادر بوده است که 250 تن از افسران ...  بیشتر

3. بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت دریایی و مولفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرزاد صدیقی؛ کامیان خزایی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، صفحه 31-47

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت دریایی با مولفه‌های سازمان یادگیرنده دردانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن، 340 نفر از کارکنان بالای 10 سال خدمتِ دانشگاه علوم دریایی می‌باشد که، به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با استفاده از جدول مورگان 191 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

4. پیش بینی رابطه سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

رضا میرعرب؛ انوشیروان عزیزی؛ محمدرضا مرادی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، صفحه 48-60

چکیده
  هدف از این تحقیق پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی افسران وظیفه نیروی دریایی بوده است. جامعه آماری 160 نفر از کارکنان وظیفه بود که تماما به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان، عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی‌های شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تحقیق مورد استفاده از ...  بیشتر

5. ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های آموزشی طولی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)در تحقق اهداف نیروی دریایی راهبردی

سیدشهاب الدین حجازی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، صفحه 61-71

چکیده
     تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر دوره‌های طولی برگزار شده در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) بر تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی انجام پذیرفته است. در این تحقیق، جامعه آماری کلیه مدیران و فرماندهان سطوح میانی به بالای نداجا که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و فرماندهی داشته‌اند (691 نفر) در نظر گرفته شده که از میان آنان ...  بیشتر

6. بررسی رابطه‌ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران

ابوطالب مطلبی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1393، صفحه 72-80

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی رابطه آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی با توسعه بهینه سواحل مکران می باشد، پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید، بر این اساس، بین 700 نفر از جامعه آماری افسران و درجه داران نیروی دریایی ارتش 248 نفر بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده ...  بیشتر