دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-80 
2. ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه‌ای دریانوردان

صفحه 13-30

آرش یاراحمدی؛ امیر حسینی ارانی؛ ابوطالب مطلبی؛ حمیدرضا تهمک