بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باقرپور، معصومه [1] گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران
 • باقرپور، معصومه [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران
 • باقری، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
 • باقری، مهدی [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد بندرعباس
 • باقریان، بهزاد [1] دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
 • باورصاد، بلقیس [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • بختیاری، حسن [1] دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه امام حسین (ع)
 • بریمانی، ابوالقاسم [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا
 • بقایی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران. ایران
 • بنیسی، پریناز [1] استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
 • بهرامی، مهران [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بهرنگی، محمدرضا [1] استاد مدیریت َآموزشی دانشگاه خوارزمی. رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی
 • بیرانوند، طاهره [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

پ

ت

ث

 • ثانی، مصطفی [1] دکتری مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مرکز

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

 • غفاری، رحمان [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 • غفاری مجلج، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • غفاری مجلج، محمد [1] استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • غفوری، داود [1] استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
 • غلام زاده، حجت [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی