آ

ا

ب

 • باقری، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت و بازرگانی دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 • باقریان، بهزاد [1] دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

 • باقرپور، معصومه [1] گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

 • باقرپور، معصومه [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز ، ایران

 • باورصاد، بلقیس [1] دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 • بختیاری، حسن [1] دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه امام حسین (ع)

 • بیرانوند، طاهره [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 • بقایی، محمدرضا [1] کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران. ایران

 • بنیسی، پریناز [1] استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 • بهرنگی، محمدرضا [1] استاد مدیریت َآموزشی دانشگاه خوارزمی. رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوژی

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طالب پور، اکبر [1] دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

 • طالعی پور، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 • طالعی پور، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

 • طباخیان، لیلی [1] کارشناس ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ، ایران

 • طبری، مجتبی [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

 • طحانی، غلامرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

 • طلایی، فرهاد [1] دانشیار حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیات علمی و رئیس گروه حقوق عمومی و حقوق بین الملل دانشگاه شیراز

ع

غ

 • غفاری، رحمان [1] استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

 • غفاری مجلج، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 • غفوری، داود [1] استادیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی