الگوی شایستگی فرماندهان جنگ‌های دریایی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه عوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

4 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

جنگ آینده و ترسیم تصویر روشنی از آن همواره دل‌نگرانی اصلی استراتژیست ها و تحلیلگران مسائل نظامی و استراتژیک بوده است. موفقیت در ترسیم تصویر نزدیک به آنچه رخ خواهد داد و آمادگی برای آن، مزیت فوق‌العاده‌ای به هر کشور خواهد بخشید و در طول تاریخ نیز عدم موفقیت در ترسیم صحیح جنگ آینده باعث بروز شکست‌های سنگینی برای کشورها شده است. از همین رو، هدف اصلی پژوهشگر شناسایی شایستگی‌های موردنیاز فرماندهان جنگ‌های دریایی آینده برای تعیین راهبردهای آموزش می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش‌های اکتشافی است که با رویکرد آینده‌پژوهی و با استفاده از روش پایش محیطی و گراندد تئوری انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل؛ متون علمی مرتبط با موضوع موردپژوهش، مصاحبه‌ها و گزارش‌های منتشر شده در نشریات می‌باشد و روش نمونه‌گیری از نوع اقتضائی و در دسترس بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل علی شامل اسناد بالادستی و ویژگی‌های نبردهای دریایی آینده، شرایط مداخله‌گر شامل محدودکننده‌ها و تسهیل‌کننده‌ها، شرایط زمینه‌ای شامل ارکان سازمانی و مدیرتی، پدیده محوری شامل: شایستگی‌های فردی (با دو مؤلفه شایستگی‌های مکتبی انقلابی و شایستگی‌های شخصیتی) و شایستگی‌های سازمانی (با مؤلفه‌های شایستگی‌های فنی تخصصی و شایستگی‌های مدیریتی) است که بایستی راهبردهای توسعه و آموزش نیروی انسانی برمبنای شرایط سازمانی و محیطی فراهم گردد و پیامدهای آن به دو دسته سازمانی و فردی تقسیم‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of Commanders Competency of Future Navy Wars

نویسندگان [English]

  • mostafa lotfi jalalabadi 1
  • mehdi kheirandish 2
  • ehsan naderi 3
  • ali farhadi 4
2 Public Administration,Faculty of Management, Shahid Sattari Aeronautical university of Science and technology, Tehran, Iran.
3 Navy force
4 air university
چکیده [English]

Future war and drawing a clear picture of it have always been the main concerns of strategists and analysts on military and strategic issues. Success in drawing a picture close to what will happen and being prepared for it will give each country a tremendous advantage, and throughout history, failure to properly map the future war has caused heavy losses for countries. Therefore, the main goal of the researchers is to identify the competencies needed by future naval warfare commanders to determine training strategies. The type of research is applied in terms of purpose and in terms of method is part of exploratory research that has been done with a futures research approach and using environmental monitoring method and grounded theory. The statistical population of the study includes: Scientific texts related to the subject of research, interviews and reports published in journals and the sampling method has been contingent and convenience sampling. The results indicate that causal factors include:  documents and characteristics of future naval battles, interventionist conditions including limiters and facilitators, underlying conditions including organizational and managerial elements, pivotal phenomena including: individual competencies (with two components of revolutionary school competencies). And personality competencies) and organizational competencies (with components of specialized technical competencies and managerial competencies) that should develop human resource development and training strategies based on organizational and environmental conditions and its consequences are divided into two categories: organizational and individual. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commanders
  • competency
  • model
  • foresight
  • Training
شیخ، علیرضا. صمیمی، مهدی (1396). الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی در صحنه جنگ­های آینده جمهوری اسلامی ایران. فصل­نامه آینده‌پژوهی دفاعی، سال دوم، شماره 5، سال 1396، ص ص 55-27.
عیوضی، محمد رحیم.پدرام، عبد الرحیم(1390). نقش آینده پژوهان در شکل گیری آینده‌پژوهی اسلامی. مجله انتظار موعود، سال 1390، شماره 36، ص ص 42-25.
عزیزی،محمد،(1398)، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرماندهی و کنترل سازمان رزم در جنگهای آینده، فصلنامه مدیریت نظامی، سال نوزدهم، شماره 1، بهار 1398 ص 78 – 105
شیخ، علیرضا، 1397، الگوی توانمند سازی عمومی فرماندهان در صحنه جنگ‌های آینده جمهوری اسلامی ایران، آینده‌پژوهی دفاعی، سال دوم، شماره 5، ص 27-55
شفیعی اردستانی، سونیا (1391). راهنمای آینده‌نگاری فناوری یونیدو. نشر موسسه آموزش تحقیقاتی فناوری دفاعی.
طلوعی، محمود. بهمنیار، گلناز (1375)؛ مرگ انسانیت، تهران:علمی.
حیدری، کیومرث، عبدی، فریدون،(1391) جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب نظران نظامی غرب، مدیریت نظامی، شماره 48، سال دوازدهم، ص 43-76
محمدی نجم، سید حسین (1388). جنگ ناهمتراز و تبیین نقش نیروهای مردمی در جنگ آینده، مجله علمی پژوهشی سیاست دفاعی، دوره 18، شماره69.
رضائیان قیه باشی، احد و همکاران (1397) آینده‌پژوهی تهدیدهای نظامی- امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران، فصلنامه آینده‌پژوهی دفاعی، شماره 4، بهار 1396،ص 141-166.
رستمی، فرزاد. (1395)تحول در ماهیت جنگ‌های آینده، جمهوری اسلامی ایران، سناریوها، فرصت­ها و چالش­ها، مجله سیاست دفاعی، دوره 25، شماره 97، ص ص 145-190.
زرنگاریان، یوسف. عزیزی، جواد (1398). تاثیر هوش معنوی اسلامی و اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل کارکنان (مطالعه موردی: سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نشریه علمی مدیریت اسلامی، دوره 27، شماره 2، ص ص 10-1.
معین، محمد (1385)؛ فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
شیخ، ابراهیم (1389)؛ الگوی قابلیت‌های مدیران در بخش دولتی، رساله دوره دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی ایران، تهران.
حبیبی، نیک بخش (1392) ماهیت شناسی جنگ در فضای عدم تقارن، تهران، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا
یوکل، گری (1382)؛ مدیریت و رهبری در سازمان‌ها چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
قرائی پور، رضا (1382)؛ ارزیابی شایستگی مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور 360 درجه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، ایران.
دیانتی، محمد. عرفانی، مریم (1388)؛ شایستگی­ها، مفاهیم و کاربردها، فصلنامه تدبیر، شماره 206، ص ص 14-18.
بابایی، محمدعلی. شیخ، ابراهیم (1390)؛ دست نامه توسعه مدیران،تهران: انتشارات سرآمد.
ابوالعلایی، بهزاد. غفاری، عباس (1384)؛ گزارش مدل قابلیت‌های مدیران، تهران: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
واعظی، رضا. آزمندیان، محمدصادق (1395). روش‌های تحقیق کمی و کیفی مک ناب، انتشارات صفار.
Boyatzis, R.E. 1982. The Competent Manager: A Model for Effective performance. New York: Wiley, NYAssociation.
MCcelland,R.; Boyatzis. 1982. The Competent Manager measurement. New York: Sage Pub.31,research 3(1), 75–98.
MCcelland, D., 1973. Testing for Competence Rather than Intelligence. American psychologist, 28.8 (1), pp. 41-46.
Sanghi, S., 2007. The handbook of competency mapping. Understanding, designing and implementing competency models in organizations. 2nd ed. London: SAGE.
Rothwell, W.J., 2010. Effective succession planning. Ensuring leadership continuity and building talent from within. 4th ed. New York: AMACOM.
Rothwell, W.J.; Lindholm, J.E., 1999. Competency identification, modelling and assessment in the USA. International Journal of Training and Development, 3 (2), pp. 90-105.
Le Miére, C., 2014, "Maritime Diplomacy in the 21st Century; Drivers and Challenges", Routledge, London
Till, G., 2013, "Seapower – A Guide for the Twenty-First Century", Routledge.
Till, G., 2014, "Understanding Victory – Naval Operations from Trafalgar to the
Sloggett, D., 2013, "The Anarchic Sea; Maritime Security in the Twenty-First Century", C. Hurst and Co., London.
Corbett, J., 2011, "Some Principles of Maritime Strategy", Naval Institute Press, Annapolis, Maryland.
Tangredi, S.J., 2001, “US Navy Efforts in Supporting Partner Maritime Capacity Building: Refocusing a Tradition”, in Forbes (ed.), Maritime Capacity Building in the Asia-Pacific Region.
Tangredi, S.J., 2014, "Anti-Access Warfare: Countering A2/AD Strategies".
Lombardi, B., 2016, "The Future Maritime Operating Environment and the Role of Naval Power", Centre for Operational Research and Analysis.
-      Malaska, P, 2003, Futures and Penetration to the futures.M. vapaavuori and S.von Bruun, Miten tutkimme tulevaisuutte, 9-23.
Popper, K. R. (1979). Objective knowledge. revised ed., Oxford university press: NewYork.
Jin, H., Li-Jun, H. & Zheng-Guo, Wang. (2018). Military Brain Science- How to influence future wars. Chinese Journal of Traumatology
Johnson, R.A. (2014). Predicting Future War, Parameters, 44 (1), 65- 76.
Smith, R. (2005). The Utility of Force: The Art of War in the Modern Age, London: Allen Lane.
Gordon, T.J.; Glenn, J.C. 2009. Environmental scanning. In: Glenn, J.C.; Gordon, T.J., eds. Futures research methodology—version 3.0 [CD-ROM].Washington, DC: The Millennium Project.