شناسایی و استخراج ابعاد و مؤلفه‌های پروپاگاندا در عملیات روانی رسانه‌ای موردمطالعه :اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ، واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان،ایران.

2 استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان،ایران

3 استادیار گروه مدیریت،واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان،ایران

چکیده

یکی از مؤلفه‌های مهم در عملیات روانی رسانه‌ای، پروپاگاندا یا تبلیغات است که علیرغم اینکه اوج استفاده از پروپاگاندا مربوط به دوره جنگ جهانی دوم است، اما هنوز هم مکرر در جنگ نرم مورداستفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر دولت‌ها، گروه‌ها و افراد مختلف با به‌کارگیری روش‌های نوین پروپاگاندا در عملیات روانی رسانه‌ای با یکدیگر در نزاع می‌باشند . ازاین‌رو، پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است و با استفاده از روش گراندد تئوری و با استفاده از نرم‌افزار Maxquda نسبت به شناسایی، طبقه‌بندی و استخراج مؤلفه‌ها و ابعاد پروپاگاندا در عملیات روانی رسانه‌ای پرداخته است. جامعه آماری شامل 25 نفر از اساتید دانشگاه علوم دریایی نوشهر و متخصص درزمینهٔ جنگ نرم و عملیات روانی و رسانه بوده، که در فرآیندهای کدگذاری، طبقه‌بندی طبقات فرعی واصلی و شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد آن مشارکت داشته است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که استفاده از پروپاگاندا یا تبلیغات در عملیات روانی رسانه‌ای شامل طیف متنوعی از مؤلفه‌ها و ابعاد تأثیرگذار است که از آن می‌توان به :راهبردها، تاکتیک‌ها، تکنیک ها، رسانه‌ها و تأثیرات آن اشاره کرد. ازآنجاکه چنین ابزاری به‌راحتی قابلیت و قدرت نفوذ به حریم افراد یک جامعه را دارد پژوهشگران این تحقیق را به این نتیجه رساند که تمامی افراد جامعه از تمامی اقشار باید نسبت به شناخت و روش مقابله با این تهدید به‌طور مستمر آموزش ببینند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Extract the Dimensions and Components of Propaganda in Psychological Media Operations Case Study: Professors of Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr

نویسندگان [English]

  • alireza mohammadi 1
  • Abolfazl Danaei 2
  • Seyyed Mohammad Zargar 3
1 Department of Media Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Department of Management,Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

One of the most important components of psychological media operations is propaganda, which, although the peak of the use of propaganda dates back to World War II, but is still frequently used in soft warfare. Currently, different governments, groups and individuals are in conflict with each other by using new methods of propaganda in psychological media operations. Therefore, the present study is a descriptive-applied study and using grounded theory method and using Maxquda software to identify, classify and extract the components and dimensions of propaganda in psychological media operations. The statistical population consisted of 25 professors of Nowshahr University of Marine Sciences and specializing in soft warfare and psychological operations and media, who participated in the processes of coding, classification of major and minor classes and identifying components and dimensions. The findings of this study showed that the use of propaganda or propaganda in psychological media operations includes a variety of components and effective dimensions, which can be: strategies, tactics, techniques, media and Its effects are pointed out. Since such a tool easily has the ability and power to infiltrate the most private privacy of individuals in a society, the researchers concluded that all individuals from all walks of life should be continuously educated on how to recognize and deal with this threat. To see.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propaganda
  • Media Psychological Operations
  • Advertising
  • grounded theory
ماه‌پیشانیان،  مهسا، 1383، گفتمان مجازی و رسانه‌های گروهی، فصل‌نامه عملیات روانی، شماره 6.
خاشعی، وحید، 1389، درآمدی بر سیاست‌های رسانه‌ای مقابله با جنگ نرم، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 2.
قدیری ابیانه، 1392، احمد، تکنیک‌های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر، دانشیاران ایران.
اسدی، علی، 1371، افکار عمومی و ارتباطات، انتشارات سروش، شماره 1.
دادگران، محمد، 1384، افکار عمومی و معیارهای سنجش آن، انتشارات مروارید.
محسنیان راد، 1384، مهدی، ایران در چهار کهکشان ارتباطی، انتشارات سروش.
هالستی، کی جی، 1372، تبلیغات و نقش آن در سیاست خارجی، ترجمه حسین حسینی، انتشارات دانشگاه امام حسین.
همایون، محمدهادی، 1374، تبلیغات یک واژه در دو حوزه فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی.
جووت، گارث و اودانل، ویکتوریا، 1390، تبلیغات و اقناع، ترجمه حسین افخمی، انتشارات همشهری.
شعار غفاری پرویز، 1373، تبلیغات خبری و منافع ملی، فصلنامه رسانه، ویژه‌نامه آموزشی شماره 1، فصلنامه مطالعاتی تحقیقاتی وسایل ارتباط‌جمعی.
الیاسی، محمدحسین، 1384، عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه عملیات روانی، سال دوم، شماره 9، تابستان.
سلطانی فر، محمد و هاشمی، شهناز، 1382، پوشش خبری، انتشارات سیمای شرق.
مهرداد، هرمز، 1380، مقدمه‌ای بر نظرات و مفاهیم ارتباط‌جمعی، نشر فاران.
فرشچی، علیرضا، 1382، جنگ روانی در جنگ نامتقارن، فصلنامه عملیات روانی، سال اول، شماره سوم، زمستان.
محمدی نجم، سید حسین، 1384، متقاعدسازی و افکار عمومی در رسانه‌های غرب، فصلنامه عملیات روانی، سال سوم، شماره 9.
زورق، محمدحسن، 1377، مبانی تبلیغ، انتشارات سروش.
شکر خواه، یونس، 1382، جنگ روانی رسانه‌ای، فصلنامه عملیات روانی، سال اول، شماره 1، تابستان.
پارسا، کیانه، ۱۳۹۴، عملیات روانی جنگ نرم در عصر ارتباطات، اجلاس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21/
اسکندری، حمید، 1390، جنگ روانی و جنگ رسانه، انتشارات بوستان حمد، شماره اول، تابستان.
ب- انگلیسی
Fridmman, H.(1998) «Paychological Operations».www.Psy.org.
Smith, Bruce Lannes. (2020) «Propaganda».www.bitannica.com
Nye, Joseph. S (1990). “Soft Power”, Foreign Policy, No.80, Twentieth Anniversary, Washingtonpos, Newsweek Interactive, LLC, Autumn, P.153-171.
Nye,Jr.,Joseph S. (2011). The Future of Power. Public Affairs. New York
Nye,Jr.,Joseph S.(2005). Soft power: the means to success in world politics. Perseus Books Group. New York
Lee A.M, and E.B Lee (1939) The Fine Art of Propaganda: A Studyof Father Coughlins
Speeches, New york; Harcourt, Brace, and copany.
Robin, Mechael. Can Iran be Trusted? AEI Middle Eastern ort Look, 1 Sept 2006.
Meyssan, Thierry. (2020). The techniques of modern military popaganda.
Coke, Christophe, (2002), Humane warefare, London and New york, Routledge.
Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (1998). Basics of Qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. London: Sage.