طراحی مدل توسعه ورزش های دریایی در جذب گردشگران استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران،ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل توسعه ورزش­های دریایی در جذب گردشگران استان ماندران است. روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش؛ اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ادارات کل ورزش و جوانان، مدیران اجرایی گردشگری و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران بودند؛ روش نمونه­گیری به‌صورت هدفمند و گلوله برفی بود که 15 نفر به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها نیز از طریق روش مصاحبه­ی نیمه ساختاریافته انجام شد. براساس نتایج پژوهش، 96 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته­بندی این مفاهیم 65 مقوله فرعی شکل گرفت. در بخش علی 4 مقوله اصلی شناسایی شد که شامل مولفه مشوق­های مالی، سازوکار جذب گردشگر، آموزش مدیران و ارائه خدمات مناسب است. در بخش زمینه­ای نیز 3 مفهوم اصلی و 12 مقوله شناسایی شد؛ همچنین در بخش مداخله­گر نیز 3 مفهوم اصلی و 11 مقوله شناسایی شد و در بخش راهبردها 4 مفهوم اصلی که عبارتند از سرمایه­گذاری غیردولتی، جذب گردشگر ورزشی، ایجاد ظرفیت­ها و شاخص­های اقتصادی و بازاریابی و در نهایت در بخش پیامدها، 3 مقوله اصلی شناسایی شد که عبارتند از: عمومی کردن ورزش دریایی، تعاملات فرهنگی و جذب گردشگر. براساس نتایج پژوهش، می­توان با بکارگیری راهبردهای مناسب ارائه شده در بخش راهبردها و اقدامات، بر شرایط مداخله­گر غلبه و به‌ نحو مطلوب از شرایط زمینه­ای استفاده کرد تا به پیامدهای یاد شده توسط متخصصان دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Model For Marine Sports Development In Attracting Tourists To Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • seyed hossein alavi 1
  • Mohammad Sanaie 2
  • Farnaz Fakhri 3
1 Physical Education and Sport Sciences, Assistant Professor of Department of Technical and Vocational of Mahmoud Abad Branch of Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, Iran
2 associate professor of sport management, Islamic Azad University Chalous Branch
3 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design marine sports development model in attracting tourists to Mazandaran province. The research method is qualitative and the grounded theory was used. The statistical population of this study consists of professors of sports management, managers of the general administration of sport and youth, tourism executives and experts of the general directorate of cultural heritage, handicrafts and tourism of Mazandaran province. The sampling method was purposive sampling and snowball and 15 people were selected as the sample. Data collection was also done through semi - structured interview method. Based on the results of the research, 96 basic concepts were determined. By categorizing these concepts, 65 sub-categories were formed. causality was identified in section four, which includes the component of financial incentives, the mechanism of attracting tourists, managers training and providing appropriate services. In the context section three key concepts and 12 categories were identified; also, in the intervention section three core concepts and 11 categories were identified; in the strategies section, four key concepts were identified: Non-governmental investment, attracting sports tourists, creating economic capacities and indicators and marketing and finally in the Outcome section, three key themes were identified: Generalize marine sport, cultural interactions and attracting tourists. Based on the results of the research, using appropriate strategies presented in the strategies and actions section, it is possible to overcome the confounding conditions and optimally use contextual conditions to achieve the aforementioned outcomes by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Marine Sports
  • tourist attraction
  • Mazandaran province
  • grounded theory
احسانی, محمد, هنرور, افشار, رکن الدین افتخاری, عبدالرضا, هنری, حبیب, جردن, فیونا. (1389). تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور. نشریه مدیریت ورزشی, 2(4), 5-25.
رمضان‌نژاد, یاسر, رکن‌الدین افتخاری, عبدالرضا. (1398). ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان. پژوهشهای جغرافیای انسانی, 51(1), 97-110.
سنایی, محمد. (1396). تأثیر آموزش ورزش‌های آبی- ساحلی برصنعت گردشگری شهرستان نوشهر. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 4(3), 78-87.
عابدی سماکوش, محبوبه, فرزان, فرزام, دوستی, مرتضی. (1398). بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر. مجله علوم و فنون دریایی, 18(3), 61-74.
قادری, اسماعیل, باقری, فاطمه, فرزین, محمدرضا, کاظمیان, غلامرضا. (1397). مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه. گردشگری و توسعه, 7(4), 175-204.
قنواتی، عزت اله، منصوری، رضا. (1392). طبقه‌بندی مورفولوژیکی خط‌هوشمند ساحلی در راستای مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (پژوهش موردی: از نوشهر تا بابلسر). پژوهش­های ژئومورفولوژی کمی،2(2)، 99-118.
کولایی، الهه، شایسته، مهدی. (1393). حکمرانی خوب و مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی دریای خزر. محیط شناسی، 40(3), 679-692.
موگوئی رکسانا، حسینی سپیده، آل مظفر ، رضا. ارایه برنامه راهبردی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی شهرستان نوشهر) . نشریه علمی - پژوهشی اقیانوس شناسی. ۱۳۹۶; ۸ (۲۹) :۲۵-۳۳
Alizade Firouzjai, N. (2012). The necessity and importance of tourism development on the coast of Makran (Case Study of Chabahar city)". Makran coast and offshore development Hmayshmly authority of the Islamic Republic of Iran. Maritime and Marine Science University of Chabahar, Konarak third zone Islamic Republic of Iran Navy military strategy, 10-51(Persian).
Andersson, J., Östman, L., & Öhman, M. (2015). I am sailing—Towards a transactional analysis of “body techniques”. Sport, Education and Society, 20(6), PP722–740.
Ehsani, M; Honarvar, A; Eftekhari, A; Honari, H; Jordan, F (2010). Determining Important Factor in the Quality of Sport Tourism Packages in Iran; Volume 2, Issue 4, p 5-25 (Persian).
Fenghuang (2013). Qingdao uncivilized tourism inventory: Garbage lost by hand, Fushan into a ‘painting board’. Retrieved 06.05.19 from:
Gibson, H; Willming, C & Holdnak. (2003). Small-scale event spot tourism: Fans as tourism, Tourism management, 24, p181-190.
Honarvar, A; Ghanbari Firozabadi, A; Khatibzade, M (2013). Demographic characteristics and preferences of sport tourists in Iran; Economy and Marketing in sport; Volume 2, Issue5, p1-24 (persian).
Honey, M., Krantz, D. (2007). Global Trends in Coastal Tourism, Marine Program World Wildlife Fund. Center on Ecotourism and Sustainable Development, Washington, DC. http://www.iet.tourspain.es, (2015). Tourspain website; http://www.iet.tourspain.es [WWW Document]. URL http://www.iet.tourspain.es (accessed 1.27.15).
http://qd.ifeng.com/xinwenzaobanche/ detail_2013_10/09/1302601_5.shtml
J. Linton, J. Budds )2014) The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach to water   Geoforum, 57 (2014), pp. 170-180.
Jia Liua, b; Keke Ana, SooCheong (Shawn) Jangc. )2020(. A model of tourists’ civilized behaviors: Toward sustainable coastal tourism in China، Journal of Destination Marketing & Management Journal 16June.
Marine, B. (2019). Boating tourism on the rise, contributing over £6 billion to the UK economy. Available online https://britishmarine.co.uk/News/2019/April/ S. Rhoden and M. Kaaristo Annals of Tourism Research 81 (2020) 102854 9 Boating-tourism-on-the-rise-contributing-over-6-billion-to-the-UK-economy
Marko Perić, Vanja Vitezić, Jelena Đurkin Badurina)2019(Business models for active outdoor sport event tourism experiencesTourism Management PerspectivesVolume 32October 2019Article 100561
Mosleh, A., Nosratabadi, S., & Bahrami, P. (2015). Recognizing the business models typesin tourism agencies: Utilizing the cluster analysis. International Business Research,8(2), 173–180. https://doi.org/10.5539/ibr.v8n2p173
    P. Steinberg, K. Peters. (2015). Wet ontologies, fluid spaces: Giving depth to volume through oceanic thinking Environment and Planning D: Society and Space, 33 (2) (2015), pp. 247-264.
Razmi, M., Mohammad Asgari, H., DadolahiSohrab, A., Nazemossadat, S., kh, S. (2018). Assessing changes shoreline in Dayyer city using the Landsat satellite data, sensor TM and OLI 1991 and 2014 years. Journal of Marine Science and Technology, 16(4), 1-12(persian)
Rhoden, s; Kaaristo, M. )2020(. Annals of Tourism Research journal homepage:
Sánchez-Quiles, D. & Tovar-Sánchez, A. (2015). Are sunscreens a new environmental risk associated with coastal tourism, Environment International, 83, 158–170.
Saxena, G. (2019). Scarborough based study on bodies’ affective capacities Annals of Tourism ResearchVolume 68, January 2018, Pages 100-110. 
ShoKohi, M, Habibi, M, Yazdkhast, F. (2014). Coastal design with emphasis on the linkage of natural elements and artifacts in order to enhance the role of tourism (Case study: Karun River Ahvaz), Thesis, Art University of Tehran - Faculty of Arts and Architecture
www.elsevier.com/locate/annals
Zhang, C. X., Pearce, P., & Chen, G. H. (2019). Not losing our collective face: Social identity and Chinese tourists' reflections on uncivilised behaviour. TourismManagement, 73, 71–82.