شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر جهت استخدام و ارتقای پست سازمانی در ارگانهای دریاّیی ( مورد کاوی بندر خرمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت حمل و نقل دریایی، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

2 کارشناس ارشد دریانوردی- بندر و کشتیرانی، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

چکیده

، انتخاب (گزینش)، بکارگماری و ارتقا نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت محسوب می‌شود. انتخاب صحیح نیروی انسانی مورد نیاز، از اهمیت زیادی برخوردار است; زیرا انتخاب نامناسب، باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به سازمان می‌شود. انتخاب و استخدام افراد مسئله ای است که نیاز به شناسایی چندین معیار دارد و همچنین هریک از این معیارها دارای اولویتی می باشند که هم برای مدیران منابع انسانی و هم برای داوطلب استخدام و حتی پرسنل سازمان جهت ارتقا در سازمان مربوطه اهمیت دارند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر استخدام و ارتقا پست سازمانی در ارگان‌های دریایی انجام شده است. در این پژوهش زیر معیارها در سه بعد شناسایی شدند و با توزیع پرسشنامه به داده‌هایی دست یافتیم و از طریق آزمون آماری فریدمن به اولویت بندی بعدها و زیرمعیارها پرداخته ایم.

کلمات کلیدی: استخدام، ارتقای پست سازمانی، منابع انسانی ،آزمون فریدمن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Effective Factors for Recruitment and Promoting Organizational Positions in Maritime Organizations (Case Study: Khorramshahr Port)

نویسندگان [English]

  • Jafar Sajjadi parsa 1
  • Mostafa Alamohrezi 2
  • Morteza Alamohrezi 2
2 MSc port and shipping
چکیده [English]

Abstract
Recruitment, selection, employment and promotion of human resources is one of the main tasks of management. The correct selection of the required manpower is very important; because improper selection imposes heavy costs on the organization. The selection and recruitment of individuals is an issue that requires the identification of several criteria and also each of these criteria has a priority that is important for both human resource managers and for the recruitment volunteer and even the staff of the organization to be promoted in the organization; Therefore, the present study was conducted to identify the factors affecting the employment and promotion of organizational positions in maritime organizations. In this study, the sub-criteria were identified in three dimensions and by distributing a questionnaire, we obtained data and through Friedman statistical test, we prioritized the dimensions and sub-criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recruitment
  • Organizational Position Promotion
  • human resources
  • Friedman Test
Armestrang, M(2008).’’Strategic human resource management’’. 4th Edition. London.
Aksakal, E, Dağdeviren, M, Eraslan, E, & Yüksel, İ. (2013).’’Personel Selection Based on Talent Management. Procedia’’. Social and Behavioral Sciences, 26 – 23.
Abdullah, A. H., & Sentosa, I. (2012).’’Human resource competency models: changing evolutionary trends’’. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(11), 11- 25.
حسینی، م، رحمانی،ز، حبیبی،ف، (1388). شناسایی و اولویتبندی شاخصهای تناسب شغل و شاغل در جذب نیروی انسانی متخصص.
مجله مدیریت توسعه و تحول،دوره  1 , شماره3 ،25-34
عابدینی، ا ،واژه نامه تخصصی (ترمینولوژی)آموزش و پرورش ،تهران، شورای عالی آموزش و پرورش ،(1392).
آرمسترانگ، م ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی،دفتر پژوهشهای فرهنگی، محمد اعرابی و داود یزدی، تهران ، (1381).
عباس پور ،ع(1389).تأملی بر مسائل جذب و بکارگماری منابع انسانی:رویکردی راهبردی.فصلنامه منابع انسانی ناجا، نشریه علمی، تخصصی،سال پنجم،شماره 19، 77-115.
  عابدینی،ا. کارکردهای مدیریت منابع انسانی با تأکید بر نگهداشت کارکنان آموزش و پرورش. 
صفری ،ج، مهدی زاده،م ،عزیزی ،ع،  (1394). طراحی الگویی مبتنی بر معیارهای اساسی جهت گزینش کارکنان شایسته و برآورد عملکرد سازمان . فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع(،سال هفتم، شماره4)شماره پیاپی،22.141-166.
Ozdemir, A. (2013).’’A two-phase multi criteria dynamic programming approach for personnel selection process’’. Problems and Perspectives in Management, 11 (2), 98-108.
ابطحی، سید ح. (1374) دیدگاه های ارزشی اعتقادی گزینش. (فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول)،دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 5-14.
اللهیاری،ط، میربلوچی،ع.( 1388). بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن درمیان مددکاران اجتماعی شهر تهران. نشریه علوم اجتماعی، دوره  , شماره  44 ; از صفحه 193 تا صفحه 219 .
DeSouza, R. (2006).’’Walking upright here: Countering prevailing discourses through reflexivity and methodological pluralism’’. Muddy Creek Press.
Bavendam, J. (2000). Effective Management through measurement: Special Reports, Volume, (3). Managing Job Satisfaction. Bevendam Research Inc.
خیاطان، ف، احدی، ح،کامکار، م، نفیسی، غ.(1391). الگوی  ساختاری رابطة آسیبهای روانی  سازمانی با فشار شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمالگرایی شغلی در معلمان. نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی . دوره  13 , شماره  4( پیاپی 50) ،18-32.
Tabibi, S. J., Gohari, M. R. & Fallahdar, H. (2012). “The relationship between job rotation and performance of environmental health unit staff in the health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences”. Pajoohandeh Journal. (3)17,p121-126.
  آذر، ع، احمدی، پ ،سـبط، م .(1389).طراحـی الگـوی انتخـاب نیروی انسانی با رویکرد دادهکاوی مورد: استخدام داوطلبان آزمونهـای ورودی یـک بانک تجاری در ایران.نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 4 ،3-22.
شمس، ا.،فرهی بوزنجانی، ب.، سـنجقی،ا.(1391).بررسـی اثـر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردی در نظـام نگهـداری منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان.دو فصلنامه علمی- پژوهشی مـدیریت اسلامی، سال نوزدهم ، شماره1، 139-169.
Sekiguchi, T. (2003).’’ A contingency perspective of the importance of PJ fit in employee selection’’. Journal of managerial psychology, vol.33, NO.3, pp.16-121.
میرکمالی،سید م ،خزیمه،م ، ابراهیمی، ص. شناسایی ملاکهای جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد: کارکنان دانشکده های پردیس فنی دانشگاه تهران). مدیریت توسعه و تحول ، دوره  7 , شماره  22، 9-18 .
  پور اکبر،ح، یوسفی زنوز، ر، موسوی،پ. (1395).شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استخدام نیروی انسانی، در سازمان های دولتی ایران. فصلنامة علمی- پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی ،دوره  4 , شماره4 ،119-128
رجبی فرجاد،ح ، مجیدی شهرودی، م،  خوشرو، م. (1396). اولویت بندی معیارها و ضوابط گزینش کارکنان ناجا. فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا ،شماره49،دوره سوم،35-58 .
مطهری نژاد، ح(1396). جذب منابع انسانی بر مبنای شایستگی.دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، 21-51 .
Vathanophas, V. & Thai-ngam, J. (2007).’’Competency requirements for effective job performance in the Thai Public Sector’’. Contemporary Management Research, 3(1), 45-70