طراحی مدل جایگاه ورزش همگانی در سبک زندگی سلامت محور کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مردم‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل جایگاه ورزش همگانی در سبک زندگی سلامت‌محور کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. پژوهش به روش آمیخته اجرا شد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای، روش تحلیل محتوا و بررسی 73 پژوهش و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان ورزش و سلامت نیروی دریایی بودند. ازآنجاکه این تحقیق به دنبال توصیف ویژگی‌های کیفی و مضامین کل‌نگر بود، لذا تحلیل مضمونی استفاده شد. نتایج نشان داد پس از بررسی مصاحبه‌ها و حذف کدهای مشابه در ابتدا 169 کد مضامین پایه، سپس به مضامین سازمان دهنده 1 و 2 طبقه‌بندی شدند. سازمان دهنده 1 شامل 40 مضمون و سازمان دهنده 2 شامل 12 مضمون طبقه‌بندی شدند و سپس پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید و در اختیار جامعه آماری کارکنان نیروی دریایی تهران که 450 نفر بودند و با محاسبه از طریق فرمول کوکران 207 نفر به عنوان نمونه آماری به شکل تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته جواب دادند. نتایج پس از رتبه‌بندی عوامل نشان داد که مدیریت رتبه اول، آموزش رتبه دوم ، امکانات رتبه سوم ، فیزیولوژیکی رتبه چهارم ، رسانه رتبه پنجم و بقیه مضامین در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند و در نهایت مدل طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Public Sports Position in the Health-Oriented Lifestyle of the Islamic Republic of Iran Navy Personnel

نویسندگان [English]

  • Mojgan Karimi 1
  • Majid Kashani 2
  • Ali Baseri 3
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of the place of public sports in the health-oriented lifestyle of the Islamic Republic of Iran Navy personnel. The research was conducted by mixed method. Data collection methods included library studies, content analysis and review of 73 semi-structured researches and interviews. The statistical population in the qualitative section were naval sports and health experts. Since this study sought to describe the qualitative characteristics and themes of Klinger, thematic analysis was used. The results showed that after reviewing the interviews and deleting similar codes, first 169 basic themes codes were classified, then they were classified into organizing themes 1 and 2. Organizer 1 with 40 themes and Organizer 2 with 12 themes were classified and then a researcher-made questionnaire was designed and provided to the statistical population of Tehran Navy personnel which was 450 people and calculated by Cochran's formula, 207 people were randomly selected as a statistical sample and answered a researcher-made questionnaire. The results after ranking the factors showed that management ranked first, education ranked second, facilities ranked third, physiology ranked fourth, media ranked fifth and other topics ranked next, and finally the model was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • position of public sports
  • Health-Oriented Lifestyle
  • the Islamic Republic of Iran Navy personnel
احمدی، علیرضا و مریم ملکشاهی (1393) توصیف و مقایسهٔ نگرش به فعالیت بدنی دانشجویان با توجه به رشته‌های ورزشی منتخب». مطالعات روانشناسی ورزشی، ش 9:54-39
آصفی, احمدعلی, اسدی دستجردی. (1396) بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن. نشریه مدیریت ورزشی, 8(6), 823-844.
آصفی, احمدعلی, خبیری, محمد, اسدی دستجردی, حسن, محمود(1393) بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 10(20), 63-76.
رضوی، سید محمدحسین؛ سید حسین علوی، محسن لقمانی و اسماعیل ذبیحی (1395) تحلیل عاملی شاخص‌های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی». مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ش 24: 243-258
سواری, س., مهدی پور, ع., عبدالرحمن, رنجبر. (2015). توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 11(21), 83-92.
سیدعامری, میرحسن, بردی محمدآلق قربان بردی. (2013). تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه). پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی2(4)، 34-23
سهرابی، پوریا(1390). بررسی رابطه بین نگرش به ورزش و وضعیت فعالیت بدنی و سلامت در کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان تهران. طرح تحقیقاتی کمیته توسعه و تحقیق هیأت ورزش های همگانی استان تهران. ص. 21.
شهبازی، مهدی؛ شعبانی مقدم، کیوان؛ صفاری، مرجان (1392). ورزش همگانی (ضرورت، موانع و راهکارها)، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، شماره 76
شاطری روح ا... و میردهقان سید ابوالفضل(1398)بررسی عوامل و موانع مؤثر بر ارتقای جایگاه ورزش در سبک  زندگی دانشجویی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 79 / سال بیست و سوم، شمارة دوم، صص230-246
شجیع رضا، محمدی رئوف مصطفی(1398) مطالعه تطبیقی وضعیت ورزش سالمت محور )همگانی( در ایران و کشورهای منتخب،همایش ملی تربیت بدنی،تغذیه و طب ورزشی
غفوری, هنری, حبیب, قادری, جعفر علی. (1397) شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه ورزش ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 1397(24), 137-162
Ao-Si-Ka Lia,b , Tian-Yi Hua)2018(Are immediate-oriented people unlikely to adopt a healthy lifestyle? The moderation effect of prevention focus. Personality and Individual Differences, 142,PP 276-281
BenteSkovsbyToftaClausVintherNielsenbLisbethUhrenfeldtc)2020(Balancing one's mood: experiences of physical activity in adults with severe obesity 18 months after lifestyle intervention،Zeitschriftfür Evidenz, Fortbildung und Qualität im GesundheitswesenVolumes 153–154, August 2020, P 23-31
Polhuis, C. M. M., Bouwman, L. I., Vaandrager, L., Soedamah-Muthu, S. S., & Koelen, M. A. (2020). Systematic review of salutogenic-oriented lifestyle randomised controlled trials for adults with type 2 diabetes mellitus. Patient education and counseling, 103(4), 764-776
Schulenkorf, Nico, and Katja Siefken. "Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model." Sport Management Review 22.1 (2019): 96-107
Schulenkorf, N, Katja S.)2019( "Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model." Sport Management Review 22.1 (2019): 96-107
Törrönen, J., Samuelsson, E., Roumeliotis, F., Room, R., & Kraus, L. (2020). ‘Social health’,‘physical health’, and well-being: Analysing with bourdieusian concepts the interplay between the practices of heavy drinking and exercise among young people. International Journal of Drug Policy,pp 102-825.