طراحی و اعتبارسنجی الگوی جذب اعضای هیئت‌علمی در موسسات آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی و آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی و آموزش دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

امروزه استخدام و به‌کارگیری سرمایه انسانی در سازمان‌ها به‌ویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها تأکید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جذب افراد شایسته و توانمند دارد. بنابراین ارائه الگویی مناسب برای جذب هیئت‌علمی حائز اهمیت است. پژوهش حاضر بخشی از یک پژوهش آمیخته باهدف ارائه الگوی جذب هیئت‌علمی در موسسات آموزش عالی می‎باشد. در این راستا پژوهش با رویکرد آمیخته به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد؛ ابتدا در مرحله کیفی با استفاده از قانون اشباع نظری برای تعیین حجم نمونه مورد نظر در بخش کیفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 16 نفر از اعضای هیأت علمی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مؤلفه های جذب اعضای هیأت علمی شناسایی شدند و داده‎های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه‌وتحلیل شد. در بخش کمی برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته در مقیاس وسیع‌تر در بین نمونه‌هایی متشکل از خبرگان (صاحب‌نظران، متخصصان جذب، اعضای هیئت‌علمی و متقاضیان درگیر در فرایند جذب هیئت‌علمی) برنامه‌های جذب اعضای هیئت‌علمی که درزمینه‌ یاد شده مطلع محسوب می‌شدند، توزیع گردید. حجم نمونه انتخابی بر اساس یک قاعده به منظور انجام تحلیل عامل تاییدی، 300 نفر با بهره-گیری از روش طبقه‌ای متناسب تعیین شد. در راستای تحلیل‌های تکمیلی و به‌منظور اعتبارسنجی مدل ارائه‌شده، با نرم‌افزار Amos و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، داده‌ها تجزیه‌وتحلیل شد. باتوجه یافته‌های حاصل از تحلیل تاییدی تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. بنابراین الگوی حاضر می‌تواند مدل مناسبی برای جذب اعضای هیئت‌علمی مؤسسات آموزش عالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating a Model for Hiring Faculty Members to Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • seyedhassan alavirad 1
  • fereshteh kordestani 2
  • Yalda Delgoshaei 3
  • asad hejazi 4
2 Assistant Professor and faculty member of education department, Islamic Azad University
3 Assistant Professor and faculty member of education department, Islamic Azad University
4 Assistant Professor and faculty member of education department, ّFarhaghiyan University
چکیده [English]

Today, the employment and use of human capital in organizations, especially higher education centers and universities, emphasizes the quality evaluation of applicants and attracting qualified and capable people. Therefore, it is important to provide a suitable model for attracting faculty members. The present study is a part of a mixed research with the aim of providing a model for faculty members recruitment in higher education institutions. In this regard, the research was conducted with a mixed approach in a sequential manner in two parts: qualitative and quantitative; First, in the qualitative stage, using the theoretical saturation law to determine the desired sample size in the qualitative section, through semi-structured interviews with 16 faculty members who were selected by purposive sampling, the components of faculty members recruitment were identified. The research data were analyzed using theme analysis technique. In the quantitative part to collect information using a researcher-made questionnaire on a larger scale among samples consisting of experts (experts, recruitment specialists, faculty members and applicants involved in the faculty members recruitment process) faculty members recruitment programs in the field were considered informed, distributed. The sample size was determined based on a rule in order to perform a confirmatory factor analysis of 300 people using the proportional stratified method. In order to make additional analyzes and to validate the proposed model, the data were analyzed with Amos software and using confirmatory factor analysis. According to the findings of confirmatory analysis, all dimensions, components and indicators of the model have a good fit. Therefore, the current model can be a good model for attracting faculty members of higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty member Recruitment Pattern
  • universities and higher education institutions
  • Mixed-method Research
ابراهیمی، یزدان، (1385). جذب اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران و چند دانشگاه معتبر جهان، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
تیموری، نازنین.؛ رنگریز، حسن؛ عبدالهی، بیژن. و زین آبادی، حسن­رضا.(1397)، اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی، 10(2): 207-230.
سید جوادین، سید رضا، (1392)، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، چاپ هفتم، انتشارات نگاه دانش.
عباسپور، عباس،(1381)، مقایسه کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران با آخرین کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و طراحی و تبیین مدل فرآیند بهینه برای آ ن، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، پایان‌نامه دکتری، به راهنمایی اسفندیار سعادت.
عماد زاده، مصطفی و فرهمند، کامبخش(1383). جایگاه آموزش عالی در فرایند جهانی‌سازی. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار، جلد دوم. تهران: موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: 103-120.
محمدی، نبی اله، نجف­بیگی­، رضا، موسی­خانی، مرتضی، عالم­تبریز، اکبر، (1395). ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه­های ایران ( در راستای بهر­ه­وری نیروی انسانی)، مدیریت بهره­وری، 10 (37)، 157-180.
میر سپاسی، ناصر ، رشیدی، محمدمهدی، صنعتی گر، هدی ، آسیب‌شناسی طرح جذب و نگهداری نخبگان (مطالعه موردی : شرکت ملی نفت ایران)، نشریه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، تابستان 1389 ، دوره 4، شماره 11 ، صفحه 7-39.
مصدق، هادی، زین­آبادی، حسن رضا، بهرنگی، محمدرضا، عبداللهی، بیژن، (1395). آسیب­شناسی فرآیند جذب هیئت‌علمی در دانشگاه­های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، 8(25)، 183-210.
نوه­ابراهیم، عبدالرحیم، (1382). نوآوری در مدیریت آموزش عالی (ترجمه).  چاپ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی
Armstrong, M. (1980). Human resource management practice.
Acikgoz, Y.(2019). Employee recruitment and job search: Towards a multi-level integration, Human Resource Management Review, 29(1): 1-13.
Boudreau, J. W., & Rynes, S. L. (2006). Role of recruitment in staffing utility analysis. Journal of Applied Psychology, 70(2), 354.
Beardwell, J., Holden, L., & Claydon, T. (2004). Human resource management: a contemporary approach. edn. England: Pearson Education.
Cho,  J.(2017). Contribution of talent analytics in change management within project management organizations The case of the French aerospace sector, Procedia Computer Science, 121: 625-629.
Chang, E., & Chin, H.(2018). Signaling or experiencing: Commitment HRM effects on recruitment and employees' online ratings,  Journal of Business Research, 84:175-185.
Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard business review, 68(3), 79-91.
Hessler, K., & Ritchie, H. (2006). Recruitment and retention of novice faculty. Journal of Nursing Education, 45(5).
Kock, N. (2011). Using WarpPLS in e-collaboration studies: Descriptive statistics, settings, and key analysis results. International Journal of e-Collaboration (IJeC), 7(2), 1-18.
Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B. A. R. R. Y., & Wright, P. M. (2003). Gaining a competitive advantage. Irwin and McGraw-Hill, New York.
Rynes, S. L., & Barber, A. E. (1990). Applicant attraction strategies: An organizational perspective. Academy of management review, 15(2), 286-310.