بررسی اثربخشی آموزش آمیخته بر میزان رضایت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اجرای این تحقیق باهدف بررسی تأثیرآموزش آمیخته بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی و میزان رضایتمندی ایشان از استاد و روش تدریس او در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. تحقیق ما از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. گروه نمونۀ تحقیق 36 نفر ازدانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی امنیت فضای سایبر پلیس فتا بودند که در سال 1398 در درس روش تحقیق ثبت نام کرده بودند. برای سنجش عملکرد تحصیلی دو گروه،آزمون محقق ساخته ای در دو نوبت آغاز و پایان ترم اجرا شد. پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ83درصد و روایی آن با استفاده از روش روایی محتوایی86درصد محاسبه گردید.در زمینۀ رضایت دانشجویان از روش تدریس استاد،از فرم نظر سنجی اساتید استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. با توجه به یافته های این پژوهش،اگرچه تأثیر مثبت رویکردآمیخته بر عملکرد تحصیلی معنی دار نبوده،اما این یافته نشان دهندة کارایی نداشتن سامانۀ مدیریت یادگیری و اجرای رویکرد آمیخته نیست، زیرا ویژگیهای خاص برخی از آزمودنیها در گروه آزمایش یا مؤثر بودن روش تدریس در گروه کنترل از عواملی هستند که نتایج به دست آمده را رقم زده اند،اما در میزان رضایتمندی دانشجویان تأثیر مثبت و معنی داری دیده شد.با توجه به اینکه رویکردآمیخته،انعطاف پذیری زیادی را در مواردی مانند دسترسی به منابع،ارتباطات میان استاد و دانشجو ،انجام و ارائۀ تکالیف برای دانشجویان به همراه داشته،رضایت بیشتر آنها از روش آموزش را هم باعث شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effectiveness of Blended Education on the Level of Satisfaction and Academic Performance of Students of Amin Police University

نویسنده [English]

  • javad monazami tabar
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of blended education on the academic performance of students of Amin Police University and their level of satisfaction with the professors and their teaching method in the master's degree. Our research was a quasi-experimental study using a pre-test-post-test design with a control group. The research sample was 36 students of Cyber ​​Security Engineering of Cyber Police at master's degree. To measure the academic performance of the two groups, a researcher-made test was administered twice at the beginning and end of the semester. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. According to the findings of this study, although the positive effect of the blended approach on academic performance was not significant, but this finding does not show the inefficiency of the learning management system and implementation of the blended approach, because certain characteristics of some subjects in the experimental group or effective teaching method in The control group is one of the factors that have achieved the obtained results, but a positive and significant effect was seen on the level of student satisfaction. Due to the fact that the blended approach provided a lot of flexibility in matters such as access to resources, communication between professor and student, doing and presenting homework to students, it also caused them to be more satisfied with the teaching method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness
  • Blended Education
  • Academic performance
  • student satisfaction
آخوندی، لیلا.(1392). ارزشیابی از نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان و اساتید، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. 
بهاری، حسین.(1397).فراتحلیل مطالعات اثربخشی رویکرد یادگیری ترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی در ایران.پژوهش های تربیتی، شماره ۳۶، 73-59.
ذوالفقاری، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ نگارنده، رضا؛ زندی، بهمن و احمدی، فضلاﷲ. (1388). نگرش اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس از طریق نظام یادگیری الکترونیکی آمیخته.مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 15(1)، 39–31.
ذوالفقاری، میترا؛ نگارنده، رضا و احمدی، فضلاﷲ. (1389). اثربخشی سیستم آموزش الکترونیکی  آمیخته در آموزش دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10(4)، 409–398.
رخ افروز، داریوش؛ صیادی، ندا و حکیم، اشرف السادات. (1391). بررسی میزان آگاهی و دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در رابطه با راهکارهای بلند مدت و کوتاه مدت یادگیری الکترونیکی  آمیخته - یک مطالعه مقطعی .دوفصلنامه مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی، 3(4)، 38–30.
سالاری، ضیاءالدین و کرمی، مرتضی.(1393). مقایسه تأثیر سه شیوه آموزش الکترونیکی،  آمیخته  و حضوری بر واکنش و یادگیری در آموزش صنعتی. رویکردهای نوین آموزشی، 2(9)،.58-27.
سلطانیان،علیرضا؛بشیریان، سعید و براتی، مجید.(1394). مقایسه تاثیر دو روش آموزش فعال  آمیخته روش کلاسیک در یادگیری درس آمار .توسعه آموزش در علوم پزشکی، 18(8)، 42-33.
عجم، علی اکبر؛ جعفری ثانی، حسین؛ مهرام، بهروز و آهنچیان، محمدرضا. (1392). بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت های رایانه ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری  آمیخته . فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(3)، 82-63.
 
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: Definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34(1), 1–14. 
Baykal, Sokmen, Kormaz & Akgun (2015). Getting results with distance education. The American Journal of Distance Education, 12(1), 38-51.
Baykal, Sokmen, Kormaz & Akgun (2015). Getting results with distance education. The American Journal of Distance Education, 12(1), 38-51.
Bryan, A., & Volchenkova, K. N. (2016). Blended learning: Definition, mdels, implications for higher education. Educational Sciences, 8(2), 24–30. 
Deperlioglu, O., & Kose, U. (2013). The effectiveness and experiences of blended learning approaches to computer programming education. Computer Applications in Engineering Education, 21(2), 328–342. 
Fernandes, J., Costa, R., & Peres, P. (2016). Putting order into our universe: The concept of blended learning- A methodology within the concept-based terminology framework. Education Sciences, 6(15), 1–13. 
Holley, D. (2012). "Which room is the virtual seminar in please?" Education and Training, 44(3), 112-121.
Lin, B., & Hsieh, C. T. (2001). Web-based teaching and learner control: A research review. Computers and Education, )4–3(73, 377–386. 
Lin, Q. (2008). Student satisfactions in four mixed courses in elementary teacher education program. Internet and Higher Education, 11(1), 53–59. 
Lyn, J., Choy, F., & Quek, C. L. (2016). Modelling relationships between students ’ academic achievement and community of inquiry in an online learning environment for a blended course. Australasian Journal of Educational Technology, 32(4), 106–124.
 Melton, B. F., Graf, H., & Chopak-Foss, J. (2009). Achievement and satisfaction in blended learning versus traditional general health course designs. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(1), 1–10.
Mendez, J. A., & Gonzalez, E. J. (2011). Implementing motivational features in reactive blended learning: Application to an introductory control engineering course. IEEE Transactions on Education, 54(4), 619–627. 
Mendez, J. A., & Gonzalez, E. J. (2013). A control system proposal for engineering education. Computers and Education, 68, 266–274. 
Moskal, P., Dziuban, C., & Hartman, J. (2013). Blended learning: A dangerous idea? Internet and Higher Education, 18, 15–23. 
Olelewe, C. J., & Agomuo, E. E. (2016). Effects of b-learning and F2F learning environments on students’ achievement in QBASIC programming. Computers & Education, 103, 76–86. 
Owston, R., York, D., & Murtha, S. (2013). Student perceptions and achievement in a university blended learning strategic initiative. The Internet and Higher Education, 18, 38–46. 
Paechter, M., Maier, B., & Macher, D. (2010). Students’ expectations of, and experiences in e-learning: Their relation to learning achievements and course satisfaction. Computers and Education, 54(1), 222–229. 
Rouhollah Khodabandelou&Siti Akmar Abu Samah.(2012). Instructional Design Models for Online Instruction: From  the Perspective of Iranian Higher Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 67, 545 – 552.
Shin, W. S., & Kang, M. (2015). The use of a mobile learning management system at an online university and its effect on learning satisfaction and achievement. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(3), 110–130.
Simos, Matos, Tome, Ferreira & Chainh(2016). The online learning (translated by Farideh Mashayekh. And Abbas Bazargan. Tehran: Agah. (in Persian).)
Steiner, M., Gotz, O., & Stieglitz, S. (2013). The influence of learning management system compoennts on learners’ motivation in a large-scale social learning environment. In Thirty Fourth International Conference on Information Systems (pp. 1–20). Milan, Itali.
Sucaromana, U. (2013). The effects of blended learning on the intrinsic motivation of Thai EFL students. English Language Teaching, )5(6, 141–147. 
Szeto, E. (2014). A comparison of online/face-to-face students’ and instructor’s experiences: examining blended synchronous learning effects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 4250–4254. 
Thai, T. N. T., Wever, B. De, & Valcke, M. (2015). Impact of different blends of learning on students performance in higher education. Proceedings of the 14 Th European Conference on R-Learning (Ecel 2015), (2012), 1–10.
Tseng, H., & Walsh, E. J. (2016). Blended vs. traditional course delivery: Comparing students’ motivation, learning outcomes, and preferences. Quarterly Review of Distance Education, 17(1), 43–52.
Wieling, M. B., & Hofman, W. H. A. (2010). The impact of online video lecture recordings and automated feedback on student performance. Computers and Education, 54(4), 992–998. 
Woltering, V., Herrler, A., Spitzer, K., & Spreckelsen, C. (2009). Blended learning positively affects students’ satisfaction and the role of the tutor in the problembased learning process: Results of a mixed-method evaluation. Advances in Health Sciences Education, (5)41, 725–738.