شناسایی عوامل امتناع همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در نظام آموزش عالی کشور: یک مطالعه فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، گروه مدیریت آموزشی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، گروه مدیریت آموزشی

3 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تهران، گروه مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف سنتز ادبیات مربوط به همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در راستای شناسایی عوامل امتناع همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در آموزش عالی کشور صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب انجام‌شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی 1380 الی 1398 می‌باشد. در این راستا 69 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 25 مقاله به‌صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، درمجموع 119 کد،15 مفهوم، 8 مقوله کلیدی طی فرایند جست‌وجو و ترکیب نظام‌مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. نتایج تحلیل نشان داد، که مهم‌ترین عوامل امتناع کلیدی شناسایی‌شده شامل: عوامل سیاسی؛ فرهنگی؛ ساختاری؛ سیاست‌گذاری؛ فناوری ارتباطات و اطلاعات؛ زیرساخت مالی، فضا و تجهیزات؛ فردی و عوامل مربوط به زبان خارجی می‌باشد. این پژوهش ازآن‌جهت که درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد موضوع پژوهش با شناسایی عوامل امتناع همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی ارائه می‌دهد، می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های آموزش عالی در راستای گسترش همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی در آموزش عالی مورداستفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Causes of Refusal of International Research: Cooperation in the Country's Higher Education System Transcendental Study

نویسندگان [English]

  • Sh Mehravar 1
  • Ali khorsandi 2
  • saeid Ghiasi 3
  • Abbas Abbaspur 3
چکیده [English]

The aim of this study was to synthesize the literature related to international research collaborations in order to identify the factors for refusing international research collaborations in higher education in the country. This research is applied in terms of purpose and has been done with a qualitative transcendental method. The statistical population is all studies conducted between 2001 and 2017. In this regard, 69 researches on the subject were evaluated and finally 25 articles were selected purposefully and by analyzing the content and composition of the relevant literature, a total of 119 codes, 15 concepts, 8 key categories were identified and analyzed during the search process and systematic composition of texts and its validity was confirmed through the Cope Cohen test. The results showed that the most important key refusal factors identified included: political factors; Cultural; Structural; policy; communication and information technology; financial infrastructure, space and equipment; individuals and factors related to the foreign language. Since this study provides an in-depth understanding of the existing literature on the subject of research by identifying the causes of refusal of international research collaborations, it can be used in higher education policies to expand international research collaborations in higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refusal factors
  • research collaborations
  • Internationalization
  • transcendental
احمدی، عاطفه. (1396). شناسایی چالش‌های بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به جهاد دانشگاهی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده) رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ.
پور عزت، علی. (1393). درآمدی بر روش پژوهش علمی (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن). تهران: انتشارات میدانچی.
ذاکر صالحی، غلامرضا. (1395). آموزش عالی و جذب دانشجوی خارجی، تهران: انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
زمانی منش، حامد. (1390). بررسی موانع پذیرش دانشجویان خارجی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده) برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
طلعت، الشریعه فیروزجائیان. (1396). مطالعه و تحلیل عوامل امتناع و شرایط امکان بین‌المللی شدن در پردیس با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی (موردمطالعه: دانشگاه‌های تخصصی تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد (چاپ نشده) مطالعات برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
Abramo, G., D’Angelo, C. A., & Di Costa, F. (2009). Research collaboration and productivity: is there correlation?. Higher education, 57(2), 155-171.
Abramo, G., D’Angelo, C. A., & Solazzi, M. (2011). The relationship between scientists’ research performance and the degree of internationalization of their research. Scientometrics, 86(3), 629-643.
Adapa, P. K. (2013). Strategies and factors effecting internationalization of university research and education. Retrieved from http://homepage.usask.ca/~pka525/Documents/ Internationalization.pdf
Altbach, P. G. (2016). Research universities in developing countries. In P. G. Altbach (Ed.), Global perspectives on higher education (pp. 172-198). Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
Altbach, P. G., & Teichler, U. (2001). Internationalization and exchanges in a globalized university. Journal of Studies in International Education, 5(1), 5-25.
Amaratunga, D., Liyanage, C., & Haigh, R. (2018). A Study into the Role of International Collaborations in Higher Education to Enhance Research Capacity for Disaster Resilience. Procedia engineering, 212, 1233-1240.
Antelo, A. (2012). Internationalization of research. Journal of International Education and Leadership, 2, 1-6.
Bammer, G. (2008). Enhancing research collaborations: Three key management challenges. Research Policy, 37, 875-887.
BEAVER, D. D. B. (2000, September). Reflections on scientific collaboration (and its study): past, present, and future. In WORKSHOP ON SCIENTOMETRICS AND INFORMETRICS: COLLABORATION IN SCIENCE AND IN TECHNOLOGY (Vol. 2, pp. 29-40).
Beck, C. T. (2002). A meta-synthesis of qualitative research. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 27(4), 214-221.
Bozeman, B., Lee, S., Gaughan, M., & Chompalov, I. (2005). The impact of research collaboration on scientific productivity. In Social Studies of Science.
Bozeman, L. A. (2009). Implementation and Collaboration in the United States-Brazil Higher Education Consortia Program (Doctoral dissertation, Boston College).
Christensen, K. K. (2005). Doctoral programmes for the European knowledge society [the “Salzburg Principles”]. Salzburg, Austria: Bologna Seminar, European University Association Council for Doctoral Education. Retrieved from http://www.eua.be/eua/jsp/en/ upload/Salzburg_Report_final.1129817011146.pdf
de Wit, H., Hunter, F., Howard, L., & Egron-Polak, E. (2015). Internationalisation of higher education. European Parliament, Committee on Culture and Education. Retrieved from.http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_STU%282015%29540370_ EN.pdf
Dubois, P., Rochet, J. C., & Schlenker, J. M. (2014). Productivity and mobility in academic research: Evidence from mathematicians. Scientometrics, 98(3), 1669-1701.
European University Association. (2010). Africa-Europe higher education cooperation for development: Meeting regional and global challenges. Brussels: Author.
Gazni, Ali, Cassidy R. Sugimoto, and Fereshteh Didegah. "Mapping world scientific collaboration: Authors, institutions, and countries." Journal of the American Society for Information Science and Technology 63.2 (2012): 323-335.
Gulbrandsen, M., & Kyvik, S. (2010). Are the concepts basic research, applied research and experimental development still useful? An empirical investigation among Norwegian academics. Science and public policy, 37(5), 343-353.
Halevi, G., Moed, H. F., & Bar-Ilan, J. (2016). Does research mobility have an effect on productivity and impact?. International higher education, (86), 5-6.
Horta, H., & Patrício, M. T. (2016). Setting-up an international science partnership program: a case study between Portuguese and US research universities. Technological Forecasting and Social Change, 113, 230-239.
Huang, F. (2015). The internationalization of Japan’s academy across research and non-research universities. Journal of Studies in International Education, 19(4), 379-393.
Hudzik, J. K. (2011). Comprehensive internationalization: From concept to action. Washington, DC: NAFSA: Association of International Educators.
Kang, H., Li, L., Wang, H., & Dang, J. (2019, February). Analysis on the Internationalization Policy of Chinese Research University. In 2018 International Workshop on Education Reform and Social Sciences (ERSS 2018). Atlantis Press.
Keenan, M., Cutler, P., Marks, J., Meylan, R., Smith, C., & Koivisto, E. (2012). Orienting international science cooperation to meet global ‘grand challenges’. Science and Public Policy, 39(2), 166-177.
Knight, J. (2003). Updated definition of internationalization. International higher education, (33).
Knight, J. (2008). Higher education in turmoil. The changing world of internationalisation. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers.
Lu, X., & Ma, C. (2017). Mapping Research Collaboration Network of International Methane Hydrate Research. Procedia computer science, 122, 820-825.
Marconi, G. (2016). International doctoral and master’s students: What the data tell us. International Higher Education, (86), 3-5.
Maudarbekova, B., & Kashkinbayeva, Z. (2014). Internationalization of higher education in Kazakhstan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(21), 4-092.
Mohrman, K., Ma, W., & Baker, D. (2008). The research university in transition: The emerging global model. Higher education policy, 21(1), 5-27.
Niu, F., & Qiu, J. (2014). Network structure, distribution and the growth of Chinese international research collaboration. Scientometrics, 98(2), 1221-1233.
Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). sage.
Proctor, D. (2015). Key trends in international education research 2011–14: What does the data tell us? International Education Association of Australia. Retrieved from https://www.ieaa. org.au/ierncontentarchive/key-trends-2.
Proctor, D. J. (2016). Academic staff and international engagement in Australian higher education (Doctoral dissertation).
Rostan, M., & Ceravolo, F. A. (2015). The internationalisation of the academy: Convergence and divergence across disciplines. European Review, 23(S1), S38-S54.
Ryan, J. (2012). Internationalisation of Doctoral Education: Possibilities for New Knowledge and Understandings. Australian Universities' Review, 54(1), 55-63.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research Springer Publishing Company. New York.
Shahijan, M. K., Rezaei, S., & Preece, C. N. (2016). Developing a framework of internationalisation for higher education institutions in Malaysia: a SWOT analysis. International Journal of Management in Education, 10(2), 145-173.
Teichler, U. (2004). The changing debate on internationalization of higher education. Higher Education, 48, 5-26.
TROWLER, P. (2012). Disciplines and Interdisciplinarity: Conceptual Groundwork: Paul Trowler. In Tribes and Territories in the 21st Century (pp. 20-44). Routledge.
Ulnicane, I. (2014). Why do international research collaborations last? Virtuous circle of feedback loops, continuity and renewal. Science and Public Policy, 42(4), 433-447.
Van den Besselaar, P., Inzeot, A., Reale, E., De Turckheim, E., & Vercesi, V. (2012). Indicators of Internationalisation for Research Institutions: a new approach. ESF Member Organisation Forum on Evaluation of Publicly Funded Research.
Van Raan, A. F. (1997). Science as an international enterprise. Science and Public Policy, 24(5), 290-300.
Ward, D. (2008). Globalization, public policies and higher education. The globalization of higher education, (5), 259.
Wendt, K., Slipersæter, S., & Aksnes, D. W. (2003). Internationalization of research. In Å. Gornitzka, M. Gulbrandsen, & J. Trondal (Eds.), Internationalization of research and higher education: Emerging patterns of transformation (pp. 55-84). Oslo: Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education, Hegdehaugsveien.
Woldegiyorgis, A. A., Proctor, D., & de Wit, H. (2018). Internationalization of research: Key considerations and concerns. Journal of Studies in International Education, 22(2), 161-176.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.