طراحی و تبیین الگوی توسعه و تعالی دانشگاههای نیروهای مسلح بر اساس دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2 مدرس دانشگاه هوایی علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

زمینه و هدف: مدل‌های تعالی سازمان به عنوان ابزاری قوی برای سنجش میزان توسعه و تعالی سیستم ها در سازمان های مختلف به کار گرفته می‌شوند . در حوزه تعالی سازمان، دانشمندان و نظریه پردازان مختلف تئوری‌های مختلفی ارائه داده‌اند، ولی بسیاری از آنها با مبانی علوم دینی سنخیت چندانی ندارد. عدم کاربرد آنها در عمل، شکاف میان تئوری و عمل را در اذهان متبادر کرده است. ازاین‌رو، آنچه به نظر می‌رسد این است که مسئله اصلی، نبود یک مدل متناسب با فرهنگ و ارزش‌های بومی ـ اسلامی است بر این اساس دراین تحقیق تلاش می‌شود بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) الگوی توسعه و تعالی دانشگاه احصاء گردد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان یکی از دانشگاههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی تعداد 350 نفر از آنان انتخاب گردیدند. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار، از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: برای توسعه و تعالی دانشگاه‌ها بایستی رویکرد جامع اتخاذ گردد و علاوه بر ویژگیهای سازمان (فرهنگ، فناوری و ساختار)، به ویژگیهای فردی (شخصیتی، معنوی، نظامی و علمی) هم توجه شود، تا نتایج مورد انتظار (توسعه و تعالی) حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Model of Development and Excellence of the Armed Forces Universities Based on the View of the Supreme Command of the Armed Forces

نویسندگان [English]

  • ali farhadi 1
  • mostafa lotfi jalalabadi 2
1 air university
2 Faculty of Management ,Shahid sattari University,
چکیده [English]

Background and Aim: Organizational excellence models are used as a powerful tool to measure the development and excellence of systems in different organizations. In the field of organizational excellence, various scientists and theorists have proposed different theories, but many of them are not very similar to the basics of religious sciences. Their non-application in practice has created a gap between theory and practice. Therefore, what seems to be the main problem is the lack of a model appropriate to the culture and indigenous-Islamic values. Accordingly, in this research, an attempt is made to calculate the development and excellence model of the university based on the orders of the Supreme Leader.This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of the study includes the staff of one of the universities of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, of which 350 were selected by random sampling. After designing and determining the validity and reliability of the instrument, the structural equation model was used to analyze the data.Findings: For the development and excellence of universities, organizational characteristics such as culture, structure and technology, as well as staff characteristics in four dimensions of scientific, military, spiritual and personality should be strengthened according to the orders of the Supreme Leader.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development and Excellence
  • University
  • human resources
  • Supreme Leader
ابوالعلایی، بهزاد(1391) شیوه پرورش مدیران آینده، مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی، تیر ماه، تهران، مرکز همایش های بین المللی نیایش.
آقا وردی، بابک، مقدسی، علیرضا، شریف زاده، فتاح،(1395)، عوامل موثر بر توانمند سازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمان (1395)، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال پنجم، شماره 21، ص 45-70
امام خمینی، صحیفه نور، بیانات در جمع پرسنل پایگاه شکاری اصفهان 28/6/58، ج 5، صفحه 522
امین فر، مرتضی(1367)علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن ، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال چهارم، شماره 13و 14.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سیدی علی خامنه ای مد ظله العالی به آدرس www.khamenei.ir
تولایی، روح الله (1386) الگویی برای شناخت مدیریت اسلامی، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 11، خرداد و تیر 1386، 53-70.
جعفری فکرت، امین، حسینی شکیب، مهرداد، (1397)، بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال هشتم شماره 29، ص 54-68
حسین پور، رضا و آراسته حمید رضا (1389) بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 57، 89 ص 83.
دبیری، افشین(1391) مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران، مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی، تیر ماه، تهران، مرکز همایش های بین المللی نیایش.
رستم پور, شهرام, ایران زاده, سلیمان, فقهی فرهمند, ناصر. (1398). آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 6(2), 124-145.
رشیدزاده، فتح الله (1391) ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 45، سال دوازدهم، بهار 91.
روشن، احمدرضا(1382)، تعیین پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، گزارش طرح تحقیقاتی- موسسه پژوهش و برنامه‎ریزی آموزش عالی.
سربلند, خیراله. (1399). بررسی رابطه بین حرفه‌گرایی با تعالی عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای ارزش‌های اخلاقی در دانشکده‌های علوم و فنون دریایی. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 7(1), 141-152.
شیرانی، ناهید و همکاران(1388) جو سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شمارة 23  پاییز 88، ص 123.
صمدی و همکاران(1391)طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستانهای ناجا، طب نظامی، سال اول، شماره 1.
فرهادی, علی, یوسفی, مجید. (1397). تعالی دانشگاه‌های سازمانی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 5(4), 46-60.
قرآن کریم، ترجمه و توضیح بهاء الدین خرمشاهی، تهران انتشارات دوستان
قورچیان، نادرقلی و همکاران(1388) طراحی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره پنجم.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی ( س)  تهران 1385
میر غفوری، حبیب الله و همکاران (1389)، ارزیابی دانشکده های دانشگاه یزد از نظر به کار گیری مدیریت دانش، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران ،سال دوم ، شماره چهارم ،بهار 89.
نوری، فیروز ، پیدایی، میر مهرداد ،(1389)، آسیب شناسی آموزش کارکنان در سازمان ها ، انتشارات سیمای دانش.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم وحمصی سمیه(1389) ارزیابی مراکز علمی - کاربردی استان مرکزی با استفاده از  الگوی تعالی سازمانی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. سال4، شماره 3، پائیز 89.
نیکوکار، غلامحسین و سجادی پناه، علی، (1388) طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال دهم، شماره 36، بهار و تابستان 88.
الوندی، محسن(1386) تعالی سازمانی فراگیر، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.
یار محمد زاده، پیمان(1389) تعیین روابط چندگانه میان مراحل فرایند مدیریت استراتژیک و فرایند تبدیل دانش با مولفه های سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی اصفهان، پایان نامه دکتری. دانشگاه اصفهان.
یوسفی ، امید علی ،مستکملی ، مصطفی (1391) خلاصه مقالات کنفرانس علمی – بین المللی جهانی شدن و آموزش ،مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، تهران.
سید نقوی و همکاران (1395) ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری)، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال ششم، شماره 15، پاییز 95، 39-63.
Arena, Marika(2013) Internal audit in Italian universities: An empirical study, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012), Procedia - Social and Behavioral Sciences 93, 2000 – 2005.
Azma,Fereydoon (2010) Qualitative Indicators for the evaluation of universities performance, Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 5408–5411.
Balabonien, Ingrida and Vecerskiene(2014) The peculiarities of performance measurement in universities, 19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25, April 2014, Riga, Latvia.
del Sordoa, Carlotta et (2012) Assessing global performance in universities: an application of balanced scorecard, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 4793 – 4797.
Hides, Michael,(2006) Implementation organizational excellence models  self assessment in UK higher education sector – lessons learned from other sectors. TQM magazing, vol. 16, NO.3, pp.194-201.
Jalaliyoon,Neda and Hamed Taherdoost(2012) Performance evaluation of higher education; a necessity, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 5682 – 5686.
Morrow, J. R and et (2010), Measurement and Evaluation in Human performance, Champaign: Human Kinetics.
Van Heerden Von Solms (2006) Self-Assessment as component of a continuous performance improvement strategy and quality assurance in education, training and development within the south African department of defence, University of south Africa.
Wang, Xiaocheng (2010) Performance measurement in universities, Senior Research Associate, Center for Higher Education Policy Studies, University of Twente, The Netherlands.