بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی اخلاق کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی و فضیلت سازمانی با نقش میانجی اخلاق کاری بوده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه پژوهش 1400 نفر از کارکنان بندر شهید بهشتی چابهار بوده و 324 نفر از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که اخلاق کاری رابطه مدیریت منابع انسانی اسلامی و فضیلت سازمانی را میانجی گری می کند. همچنین نتایج حاکی از تاثیر معنی‌دار مدیریت منابع انسانی اسلامی بر فضیلت سازمانی، تاثیر معنی‌دار مدیریت منابع انسانی اسلامی بر اخلاق کاری و تاثیر معنی‌دار اخلاق کاری بر فضیلت سازمانی می باشد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Islamic human resource management on organizational virtue with the mediating role of work ethic

نویسنده [English]

  • alireza gholaminezhad 2
2 MSc. Human Resource Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between Islamic human resource management and organizational virtue with the mediating role of work ethic. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The study population was 1400 employees of Shahid Beheshti port of Chabahar. Using Cochran's formula and simple random sampling method, 324 people were selected as the sample. The required data were collected through standard questionnaires. Structural equation modeling method has been used to analyze the data. The results showed that work ethic mediates the relationship between Islamic human resource management and organizational virtue. Islamic human resource management has a direct and significant effect on organizational virtue. Islamic human resource management has a direct and significant impact on work ethic. Work ethic has a direct and significant effect on organizational virtue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Human Resource Management
  • organizational virtue
  • Work Ethic
ابراهیم پور، حبیب (1392). تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی). پژوهشهای مدیریت عمومی، سال ششم، شماره نوزدهم، بهار 1392: 101-83.
اسدی، حسین؛ راد، فیروز و علیزاده اقدم، محمد باقر (1391). بررسی اخلاق کار با تاکید بر عوامل سازمانی (