ساخت و رواسازی مقیاس سنجش تفکر انتقادی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی،گرایش رفتارسازمانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

چکیده

سابقه و هدف: "تفکر‌انتقادی" مفهومی با کارکردهای بسیار پیچیده است که نحوه تعامل فکری و اجتماعی میان افراد و حوزه‌های مختلف در محیط اداری را مورد توجه قرار می‌دهد. هدف کلی مقاله حاضر، ساخت و اعتبار سازی مقیاس تفکر انتقادی است که قابلیت پیاده‌سازی و عملیاتی شدن را در مطالعه‌های میدانی فراهم آورد.
مواد و روش ها : این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. در این راستا با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای متون علمی و نظر صاحب نظران و مدیران، مباحث تفکر انتقادی مورد بررسی قرار گرفت، که در نهایت پرسش‌نامه محقق ساخته تفکر‌‌انتقادی به منظور کسب روایی و پایایی لازم توسط خبرگان تکمیل شد. ضریب پایایی آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 838/0 محاسبه گردید.
یافته ها: تحلیل عاملی گویه‌های تفکر انتقادی بیانگر آن بود که 896/98 درصد واریانس مورد نظر توسط مولفه‌های این پرسش‌‌نامه تبیین شدو پس از یک بار چرخش عوامل از نوع واریمکس، همبستگی میان هر گویه با هر مولفه در بهترین حالت مشخص شد و بر اساس آن چهارده مولفه‌ی، آگاهی، استنباط، عقلانیت ارتباطی، گشوده‌ذهنی، پرسشگری، ارزیابی انتقادی، تجزیه و تحلیل، خود‌تنظیمی، انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری، نقد‌سازنده، استدلال، آزاد‌اندیشی، قضاوت و استنتاج به عنوان مولفه‌های تفکر‌انتقادی استخراج گردید.
استنتاج: با توجه به یافته‌های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که تفکر انتقادی مفهومی چند وجهی و دارای ابعاد و مولفه‌های های بسیاری است. بنابراین نمی توان آن را با ابعاد و مولفه های خاص و محدود مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of the Critical Thinking Scale for Managers

نویسندگان [English]

  • Zeynab khajvand toskatok 1
  • Ghorban ali Agha Ahmadi 2
  • behzad farrokhseresht 3
  • saeed eslamee 3
1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت دولتی،گرایش رفتارسازمانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
چکیده [English]

Background and purpose: "Critical thinking" is a concept with very complex functions that highlights the intellectual and social interaction between individuals and different areas in the office environments. The overall purpose of the present paper is to construct and validate the critical thinking Scale so as to be used and operationalized in field studies.
Materials and Methods: The present research was applied in terms of purpose and survey in terms of description. In this regard, critical thinking issues were investigated using content analysis of scientific texts, expert opinion and performance reports of managers, and the researcher-made critical thinking questionnaire was completed by experts in order to gain the required validity and reliability. The reliability coefficient of the test was calculated to be 0.838 using Cronbach's alpha test.
Findings: Factor analysis of critical thinking items showed that 98.896% of the desired variance was explained by the components of this questionnaire and after one Varimax rotation of factors, the correlation between each item with each component was determined in the optimal case. Based on this, fourteen components of awareness, presumption, communicative rationality, open-mindedness, questioning, critical evaluation, analysis, self-regulation, flexibility, constructive critique, reasoning, free thinking, judgment and inference were selected and extracted as components of critical thinking.
Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that critical thinking is a multifaceted concept with various dimensions and components. Therefore, it cannot be studied with specified and limited dimensions and components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • Validity
  • Reliability
  • Factor analysis
ارنشتاین،آلن سی و فرانسیس،بی هانکیس(1373)،مبانی فلسفی، روان شناختی و اجتماعی برنامه درسی،ترجمه سیاوش خلیلی شورینی،تهران یادواره کتاب.
اسدی، فاطمه، (1386)، ضرورت تفکر انتقادی و نقد و بررسیآن در مدارس متوسطه تهران، دانشگاه الزهرا(س).
- حسنی م، کریمی ح.(1392ش).بررسی رابطه بین پایش با عدالت سازمانی درک شده و رفتار شهروندی سازمانی کادر درمانی بیمارستان امام رضا(ع)ارومیه،مجله دانشکده پرستاریو مامایی ارومیه.دوره یازدهم، شماره دهم،صص22-814.
رادمهر،سونیا،(1389).ساخت و هنجار یابی مقیاس مدیریت جزئی نگر در مدیران غرب استان مازندران،پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تنکابن.
شریعتمداری، علی،(1371)، "فلسفه" مسائل فلسفی،مکتب های فلسفی و مبانی علوم، چاپ چهارم، تهران، جهاد دانشگاهی.
شریعتمداری، علی،(1382)، پرورش تفکر، تهران، انتشارات پژوهش ابن سینا.
ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ.حسن  .(1382) ، روش ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ( آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ وراﻫﺒﺮﻫﺎی تفکر ). ﺗﻬﺮان :انتشارات سمت .
ﻣﺎرﯾﻨﻮز، راﺑﺮت؛ رﻧﮑﯿﻦ، اﺳﺘﻮارت؛ ﺳﻮﻣﯿﻮز، ﮐـﺎرﻟﯿﻦ؛ ﺑﺮﻧـﺖ، روﻧﺎﻟـﺪ   ( 1986). اﺑﻌﺎد ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﺪﺳﯽ احقر (1380).(ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﺴﻄﺮون.
مشایخی،علینقی،علی اکبر فرهنگی،منصور مؤمنی و سیروس علیدوستی،(1384).بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران :کاربرد روش دلفی.
ناصری،سید محمد؛کوروش نیا،فاطمه(1396). بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی  و پذیرش اجتماعی به واسطه هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، نشریه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،شماره 2،دوره 14.
هدایتی س پ،فرجی ع،محبتی ف،حامدی س،عمادی و،شریفی ط.(1390). رابطه عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان  بیمارستان های شهرستان زابل در سال 1389. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال پنجم،شماره هفدهم،صص118-105.
 
 
 
Ansari, M.E., Maleki V. S., Mazrae, S., Khazaeli,H.M . 2013. Individual, Job, and Organizational Predictors of Counterproductive Work Behavior. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(4) 78-86.
Badri Gargari, R., Fathi Azar, E., Hosseininasab, S. D., & Moghadam, M. (2007). The critical thinking of students-teachers in Tabriz teachers education college. Psychology, 2(7), 1-24. in Persian.
Barnett, R. & Coate, K .(2005). Engaging the curriculum in Higher Education. New York: USA.
Duron, R., Limbach, B., & Waugh, W. (2006). “Critical thinking framework for any discipline”. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 17(2), 160-166.
Egner, R. E.(1971). Bertrand Russells best: silhouettes in satir                 (A.Govahi, Trans.)Tehran:Publishing Company[Persian.
Ennis, R. H. (1985). Critical thinking and the curriculum. National Forum, 65, 28 –31.
Ennis, R. (1987). A taxonomy of critical thinking dispositions and abilities. In J. Baron, & R. Sternberg (Eds.). Teaching Thinking Skills          (pp. 9-26), New York: W. H. Freeman.
Ennis, R., H. (2002). An outline of Goals for a critical thinking curriculum its Assessment, available at: http:// faculty. Ed.Uiuc.edu/rhennis.
 Ennis, R., H. (2012). An outline of Goals for a critical thinking curriculum its Assessment.
Ennis, R. H. (2015). Critical thinking: A streamlined conception. In The Palgrave handbook of critical thinking in higher education (pp. 31-47). Palgrave Macmillan US.
Facione, P.  A. & Giancarlo,C. A. & Facione, N. C. & Gainen,  J.(1995), “The disposition toward critical thinking. Journal of General Education” , 44(1), P.1-25.
Facione, P. A. Facione, N. C. Giancarlo, C. A. (2000). The Disposition Toward Critical Thinking: Its Character, Measurement, and Relationship to Critical Thinking Skill. Informal Logic, 20(1).pp 61-84.
 Hosseini, M. and Hosseini, SM. (2011). “Ethics of Critical thinking (Persian)”. Journal of Philosophical Investigations, Vol.
 Jones, A. (2007). Multiplicities or manna from heaven? Critical thinking and the disciplinary context. University of Melbourne. Australian Journal of Education, vol.51, No.1, pg.84-103.
Karabenick, S. A. (2014). “Classroom and technology supported help-seeking: The need for converging research paradigms”. Learning and instruction, 21: 290-296.
Paul, RW.(1993). Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. 1st ed. Sata Rosa: CA, Foundation fr Critical Thinking.
 Paul, R., & Elder, L. (2006). The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. The Foundation for Critical Thinking it's Assessment Available: www.criticalthinking.org.
 Paul, W. Richard; Elder, Linda. (2008). The miniature guide to critical thinking concepts and toolsols . Dillon Beach: Foundation for Critical Thinking Press.
 pishghadam, R. (2008). Enhancing critical thinking with literary discussion in English classes. Language and Literature, 4(7), 153-167.
 Schön, D. (١٩٨٣). The reflective practitioner: hoe professionals think in action. New York: Basic Books.
 shaabani,H. ,(2003).educational skills ,teaching and techniques methods. Tehran: somt publication .persian.
 Suliman, W. A. & Halabi, J. (2006). Critical thinking, self-Steem, and state of anxiety of nursing students. Nurse Education Today.