عوامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، استاد دانشگاه لرستان

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشیار دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه لرستان، عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)

چکیده

عوامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور
در دانشگاه‌های افسری آجا
(مورد مطالعه: دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص))
چکیده
جنگ‌آوری در میدان‌های رزم آینده، نیازمند نظامیان ماهری است که نه تنها می‌بایست در رسته و تخصص نظامی خود از دانش تئوریک و نظری لازم برخوردار باشند بلکه ‌باید از مهارت فنی، حرفه‌ای و کاردانی عملی لازم که از مشخصات نظام آموزشی پژوهش‌محوری است نیز برخوردار باشند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر توسعه آموزش-های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا می‌باشد. این پژوهش آمیخته و از حیث هدف، اکتشافی است. جامعه آماری آن، اساتید و مدیران آموزشی عالی و میانی دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) می‌باشد که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از پژوهش اکتشافی و شناسایی عوامل، از طریق مصاحبه با خبرگان و با استفاده از رویکرد دلفی فازی، 18 عامل موثر بر توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا اولویت‌بندی شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عوامل دانشجومحوری، آموزش غیرمستقیم، آموزش‌های شنیداری و دیداری، شیوه آموزشی مساله‌ای و شیوه یادگیری اکتشافی و بهره‌گیری از کارگاه‌ها، آزمایشگاه و لابراتوارها از اهمیت و اولویت بالاتری در توسعه آموزش‌های‌ پژوهش‌محور در دانشگاه‌های افسری آجا برخوردارند.
واژه‌های کلیدی:
دانشگاه‌های افسری آجا، آموزش پژوهش‌محور، توسعه پژوهش‌محوری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Influencing the Development of Research-Oriented Education at the Islamic Republic of Iran Army Universities (Case study: Khatam al-Anbia Air Defense University)

نویسندگان [English]

  • R Sepahvand 1
  • S. N Mousavi 2
  • hasan koolivand 3
چکیده [English]

Fighting on the battlefields of the future requires skilled soldiers who not only must have the necessary theoretical knowledge in their military discipline, but also the necessary technical skills, professional and practical expertise that are required by a research-oriented educational system as well. The purpose of this research is to explain the factors affecting the development of research-oriented education in the Islamic Republic of Iran Army universities. In this research, a combination of interview and questionnaire is used, so this research is mixed. The statistical population of this study is professors and senior and middle managers of Khatam al-Anbiya Air Defense University. According to the purpose of the research, purposeful sampling method was used and 45 people were selected as the sample. After interviewing the experts, 18 factors affecting the development of research-oriented education at universities were identified and prioritized using a fuzzy Delphi approach. The results of this study showed that the components of student-centered, indirect education, auditory and visual training, problem-based learning method and exploratory learning method, utilization of workshops, laboratories and educational emphasis on research, strengthening students' insight, search, experiment and research insight, stimulating critical thinking in them and the existence of research space, play a greater role in the development of research-oriented education at these universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Islamic Republic of Iran Army universities
  • Research-Oriented Education
  • development of research-oriented education
  • Khatam al-Anbia Air Defense University
     الدوسی، طیبه، (1392)، تدریس پژوهش محور: ساختارسازی­های پژوهش محور براساس مدل 5E چرخة یادگیری، ادارة کل آموزش وپرورش استان اصفهان، معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی، شورای تحقیقات، گروه تحقیق و پژوهش چاپ: اول، انتشارات آمیس.
      بی­نا، دستورالعمل تهیه استانداردهای آموزشی آجا، (1387)، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، اداره آموزش و پژوهش آجا، معاونت نیروی انسانی ستاد آجا.
     تیرگر، هدایت، طهرانی، محمدحسن، (1387)، موانع عمده توسعه پژوهش­محوری در واحدهای دانشگاه آزاد استان کرمان، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان). 17(18): 118-99
    جهانی، جعفر،(1387)، چالش­های نظری تعلیم و تربیت رایج و تعلیم و تربیت پژوهش محور، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 22(4)، صص 39-23
    جهانی، جعفر،(1387)، آموزش تفکر خلاق به نوجوانان: رویکرد پژوهش محور، فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء. 4(3): 54-29.
     شکیبایی، زهره، قورچیان، نادرعلی، خلخالی، علی،(1388)، ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار: 3(3): 83-69.
                 حسین­پور، شهره، زین­آبادی، حسن­رضا، عبدالهی بیژن، عباسیان، حسین،(1396)، آموزش و یادگیری پژوهش-محور در محیط ساختن­گرا: طراحی مدلی بر اساس پژوهش پدیدارنگارانه، فصلنامه تعلیم و تربیت، 231: 28-11
    خورشیدی، عباس، فرهودی عبدالحسین، عباسی، علی،(1386)، شیوه­های کاربردی کردن خلاقیت در نظام آموزشی دانشگاه افسری نزاجا، فصلنامه مدیریت نظامی. 25(10): 37-32.
     صادقی­راد، بهنام،(1388)، رویکرد تحول گرایانه به نظام آموزش کشور، فصلنامه گامهای توسعه در آموزش. 6(1): 27-13
     صارمی، نوذر، (1387)، آسیب شناسی پژوهش در دافوس، فصلنامه پژوهش­های دانش انتظامی. 10(38): 46-33
     قاضی اردکانی، راحله، صادقی، علیرضا، درتاج، فریبرز،(1395)، برنامه درسی پژوهش محور: ماهیت، ضرورت­ها، مؤلفه­ها و راهکارهای تربیتی، فصلنامه پژوهش­های کیفی در برنامه درسی،  دانشگاه علامه طباطبایی، 2(5):66-35.
     کولیوند، حسن، پرتوی، محمدتقی، ابراهیمی، رحمت، امیدی، حسین، (1390)، زمینه­های تحقق و راهکارهای اجرای نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری با رویکرد پژوهشی، فصلنامه علوم و فنون نظامی دافوس آجا. 8(20): 116-97.
     کولیوند، حسن، لطفی­جلال­آبادی، مصطفی، آتشی، سیدحسین، زراعتی، محسن، (1392)، ارائه الگویی تحلیلی برای تحقق آموزش­های پژوهش­محور در دانشگاه­های افسری آجا، فصلنامه مدیریت نظامی. 13(51): 106-73.
     یمینى محمد، (1388)، برنامه­ریزى توسعه دانشگاهی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، ص141.
     Altbach, P.G. (2010). Higher Education in the New Century: Global Challenges and Innovative Ideas. Boston College, 98-112
    Altbach,P.G.(2007). Peripheries and Centers: Research Universities in Developing Countries, Boston College, United States, Higher Education Management and Policy,43-64
     Altbach, P.G. (2007). Academies Freedom: International Realities and Challenges. Retrieved from http://edusagepubcom, 223-225
     Altbach,P.G. (2004). The Cost and Benefits of World Class Universities, Retrieved from http://wwwuniversiteoorg/textphp, 65-76
     Baker P. (2007). Mass Higher Education and the Super Research University, Retrieved from www.bc.edu/bc_org/avp.
     Huet Isabel, Nikos J. Mourtos, Nilza Costa, Osvaldo Pacheco, José Tavares. (2007). Models for research-based teaching in engineering courses: a case-study at the University of Aveiro (PT) and San José State University (USA), Coimbra, Portugal International Conference on Engineering Education – ICEE , September, 3 – 7.
     John, V. (2010). Engineering education: Finding the centre or back to the future. European Journal of Engineering Education, 25(3), 215-225.
     Lombardi, John. (2003). Competing for Quality. University of  Massachusetts Amberst Reilly Center Public Policy Fellow
     Lombardi, John. (2004). Program on Measuring University Performance:The Top American Research Universities.
     Patil, A., & Codner, G. (2007). Accreditation of engineering education: review, observations and proposal for global accreditation, European Journal of Engineering Education, 32(6), 639-651.
     Pomales-Garcia, C. (2007). Excellence in engineering education: views of undergraduate engineering students. Journal of Engineering Education, 96(3), 253-262.
    Redish, Edward F., & smith, Karl A. (2008). Looking beyond Content: Skill Development for Engineers. Journal of Engineering Education, 97(3), 295-307.
     Serow, Robertc.(2012) Research and teaching at a research university, North Carolina State University, Box 7801, Raleigh NC USA 27695-7801, 2000 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands,p22-24.
      Zaharim, A., Zaidi Omar, M., Basri, H., Muhamad, N., & Mohd Isa, F. L. (2009). A gap study between employers’ perception and expectation of engineering graduates in Malaysia. WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, 6, 409-419