رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به منظور ارایه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

چکیده

توجه به توانمند سازی درحوزه مدیریت و منابع انسانی به دلیل تاثیر مثبت آن برروی رفتارسازمانی در محیط کاری است.هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر است. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش تحقیقات همبستگی است و در آن به مطالعه رابطه بین متغیرهای رهبری اخلاقی، تعهد سازمانی و توانمند سازی کارکنان پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر تشکیل می دهند. به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان استفاده شده و تعداد 53 نفر انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه مورد نیازنیز از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسشنامه های رهبری اخلاقی 20 سوالی دی هوق و هارتوگ (2008) با ابعاد توجه به افراد ،عدالت ، تقسیم قدرت ، رهنمودهای اخلاقی و وضوح نقش است (آلفای کرونباخ = 84/0 ) ، پرسشنامه تعهد سازمانی 24سوالی آلن و مایر(1996) که دارای ابعاد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری است، (آلفای کرونباخ=78/0 ) و پرسشنامه توانمند سازی 15سوالی اسپریتزر و میشرا(1997) که دارای ابعاد شایستگی ،خودمختاری، تاثیرگذاری ، معنی دار بودن و اعتماد است (آلفای کرونباخ = 89/0 ) می باشد.نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی نشان داد که رهبری اخلاقی و ابعاد آن و ابعاد تعهد سازمانی رابطه معناداری با توانمند سازی کارکنان دارد. هم چنین بین رهبری اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between ethical leadership and organizational commitment with employees empowerment in Noshahr Marin Sciences University

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Nazem 1
  • Elham Shafaei 2
1 Corresponding Author: A.nazem21@gmail.com
چکیده [English]

Empowerment receives attention in human resource and management fields because of its positive impacts on employees’ organizational behaviors in the workplace. The purpose of present research is investigation the relationship between ethical leadership and organizational commitment with employee’s empowerment in Noshahr Marin Sciences University. The population included the whole employees of Noshahr Marin Sciences University. 53 employees were selected by simple random method. The research instruments were as follows: De Hoogh & Den Hartog (2008) ethical leadership queairstionne which consisted of 20 items with dimensions of people orientation(Items1,2,3,4) , fairness(Items 5, 6, 7, 8), power sharing(Items 9, 10, 11, 12) , ethical guidance(Items13, 14, 15, 16) and role clarification(Items 17, 18, 19, 20) with Cronbach’s Alpha of 0.84, Allen & Meyer (1996) organizational commitment queairstionne which consisted of 24 items with dimensions of affective (Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), continuance (Items 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) and normative (Items 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ) with Cronbach’s Alpha of 0.78 and Mishra & Spreitzer (1997) empowerment queairstionne which consisted of 15 items with dimensions of competence (Items 1, 2, 3), meaning (Items 10, 11, 12), self- determination (Items 4, 5, 6), impact (Items 7, 8, 9) and trust in others (Items 13, 14, 15) with Cronbach’s Alpha of 0.89. The results of multivariate regression indicated that there are meaningful relationship between ethical leadership and dimensions of ethical leadership and also dimensions of organizational commitment with employees empowerment .And there is a meaningful relationship between ethical leadership with organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • Organizational Commitment
  • empowerment
  • Noshahr Marin Sciences University
اسماعیل زاده ، م.،مقیمی ، م. ،دوستار ، م. (1394). رهبری اخلاقی و بررسی تاثیر آن بر تعهد سازمانی ،فصلنامه مطالعات مدیریت شماره 79 صفحات 27-45.
باستانی ، ح. ،تجری ، ط. ، آزما،ف.(1396). بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی با توانمند سازی روان شناختی با نقش میانجی عدالت رویها و عدالت تعاملی در شعب بانک مسکن گلستان، پنج امین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد وحسابداری.
بسطامی، ر. ، زکی پور ، ر. (1395). رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی مازندران،اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت و اقتصاد و حسابداری.
تاجدار، س.،صفرمحمدلو،ش.(1398). رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی روان شناختی با توجه به نقش تعدیلگری رفتار شهروندی سازمانی ،فصلنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره 2 شماره 17.
حسنلو ،ح. ،ولایی ملکی ،ز.(1395). رابطه بین رهبری اخلاقی با توانمند سازی کارکنان آتش نشانی شهر تهران ،فصلنامه دانش مخاطرات ، 3(3)، 285-296.
رسولی ، ا.،دشتی ، ر. (1394). بررسی تاثر رهبری اخلاقی بر توانمند سازی روان شناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه رابط رهبرو پیرو، اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی.
شیروانی ، ع.، جهانگیرفرد، م.، صنعتی گر،ه. ، احمدی،ک.(1393). بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و سازمان یادگیرنده ، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت ، 6(23)، 9-34.
    عباسی، ن. ،رحیمی ،ا. ، قاضی نور نایینی ، ش. ،احمدی ،ز.(1395). بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بررفتارهای  داوطلبانه کارکنان اداره جهاد کشاورزی استان اصفهان ، پژوهش مدیریت راهبردی ، 23(67)، 95-121.
علیخانی ،ر.،طالع پسند ،س.(1394). اثر ساختاری رهبری اخلاقی بررفتار سکوت سازمانی با نقش واسطه ای جو سکوت ، فصلنامه رهیافتی نو مدیریت آموزشی ، 7(4)، 41-58.
فاضل ، ا.، کمالیان ، ا.ر.، روشن ، ع. (1395). رابطه بین رهبری اخلاقی با توانمند سازی دانشجویان ،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ،11(3)، 59-  68.
فتحی ،گ. ،جوانک ، م.،طاهری ، م. ،شهودی ،م. (1393). مدل یابی روابط بین رهبری اخلاقی و حاکمیت بالینی با توانمند سازی روان شناختی در پرستاران ،ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 18 شماره 4 .
قدم پور،ع.،زندکریمی، م. ،صحرایی، ب.، م.،قارلقی،س.(1396).بررسی رابطه میان رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی در میان مدیران مدارس، فصلنامه خانواده و پژوهش شماره 35 صفحات 105-124 .
قزوینی ، ع.، عیسی خانی ، ا. (1397). بررسی تاثیر گذاری رهبری اخلاقی بر توانمند سازی روان شناختی ،فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی قزوین شماره 25صفحات 25-55.
محمد داودی ،ا.،ملکی،م. (1393). رابطه رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی با توانمند سازی کارکنان در دبیران دبیرستان های ساوه ،نشریه رهبری و مدیریت آموزشی شماره 1.
محمودی کیا،م.،ارشدی،ن.،چگینی،س.،بهارلو،م.(1394).رابطه رهبری اخلاقی با توانمند سازی روان شناختی با میانجی گری عدالت رویه ای و عدالت تعاملی،فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی ،دوره 13 ،شماره 1.
میرکمالی ،س.،پورکریمی،ج.،کرمی ،م.(1396). نقش میانجی عدالت سازمانی در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و سکوت سازمانی کارکنان ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، 23(1) ، 1-25.
نجیب زاده ، ع. ، بوستانی ،ح. ، درخشیده ، ح.(1395). تاثیر رهبری اخلاقی برتوانمند سازی روان شناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادرام شده کارکنان ،فصلنامه خط مشی گذاری در مدیریت ،7(21)،  27 -42.
نصراصفهانی ،ع.،غضنفری،ا.،عامری نسب، س. (1392). رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان،فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،5(1)،  107-128.
نوری، م.(1393). رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی کارکنان مورد مطالعه اداره کل بهزیستی استان البرز،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ، دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام نور.
Adeoye, A. O. (2020) .Ethical leadership, employees commitment and organizational effectiveness: A study of non-faculty members, Athens Journal of Business & Economics, 2020, 6: 1-12.
Allen, N. J., & Meyer , J. P. (1996). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of vocational Behavior, 49, 252- 276.
Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective continuance, and normative Commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1- 18.
Bagheti, M., & Goodarzi, A., Shahsavari, A.(2016). The Relationship between Ethical leadership and Empowerment in Administration of Youth and Sport in Kurdistan Province,9th International Congress on Physical Education  and Sport Sciences, March 9-10,2016,Tehran,Iran
Barney, J.B.(1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), 99-120.
Brown, M.E., Trevino, L.K., & Harrison, D. (2005). Ethical leadership: A social learning   perspective for construct development and testing. Organizational Behaviorand Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
Cartwrith, R. (2002). Empowerment, Easton publishing.
Chinwe, A., & Chukwuma, N., Richard, E.(2017).Impact of ethical leadership on employee commitment in nigeria- a study of innoson technical and industrial company limited enugu, nigeria, International Journal  of  Development and Management Review, Vol.12  No. 1 June, 2017.
Colins, D. (1996). Control & isolation in the Management Empowerment. Empowerment in Organization, 4, 29- 39.
De Hoogh, A. H. & Den Hartog, D. N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectivenessand subordinates' optimism: A multi-method study. The Leadership Quarterly, 19 (3), 297-311.
Druker, P. F. (1998). What executives should remember? Harvard Business Review 84(2), 144.
 
Druker, P. F. (1999). Knowledge - Worker Productivity: The Biggest Challenge. California Management Review. 41(2), 79-94.
DuBrin, A. (2010). Leadership: Research findings, practice, and skills (6thEd.). Mason, OH: South-Western/Cengage.
Han, S., Seo, G., Li, J., Yoon, S. W.(2015). The mediating effect of organizational commitment and employee empowerment: how transformational leadership impacts employee knowledge sharing intention, Human Resource Development International,Routledge,Taylor&Francis Group,1-18.
Huang, Y., & Liu, H., Huang, L. (2020). How transformational and contingent reward leaderships influence university faculty's organizational commitment: the mediating effect of psychological empowerment, Studies in Higher Education,Routledge,Taylor&Francis Group ,1-19.
Kalshoven, K., Den Hartog, D. N., & De Hoogh, A. H. (2011). Ethicalleadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The Leadership Quarterly, 22(1), 51-69.
 
     Kanungo, R., N., (1998). leadership in organization looking ahead to the 21 century (canadian psychology ),39 (1-2).
Lashley, C., (2000). Empowerment through involvement: a case study of tgi Fridays restaurants.  Personnel Review, 29(6),791-815.
.Mayland, M. & Dastoor, B. (2004). Applying Leader- Member Exchange to the Malcolm Baldrige National Quality Award LeadershipCriterion, Nova Southeastern University, Proceedings of the annual International Conference 12.
Men, L.R. (2015). The role of ethical leadership in internal communication: Influenceson communication symmetry, leader credibility, and employee engagement. PublicRelations Journal, 9(1), 1-22.
Mishra, A. & Gretchen, M. S. (1997), “Survivor Responses to Downsizing: the Mitigating Effects of Trust and Empowerment”; Southern California Studies Center. Quinn, Robert E. & Gretchen M. Spreitzer .
Narayan, D. (2005). Measuring empowerment, cross- disciplinary perspectives. Washington, D. C: The Worth Bank.
       Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice (6th Ed.). Thousand   Oaks, CA: Sage.
Provitera, Michael J., (2004). Leadership Education: Prospects, Processes, and Promises, Barry University, Proceedings of the 12th annual international conference.
Resick, CH.J. , Hanges, P.J., & Dickson, M.W. (2006). A cross-culturalexamination of the endorsement of ethical leadership. Journal ofBusiness Ethics, 63, 345-359.
Savery, L. K., & Luks J. A. (2001). The relationship between empowerment, job satisfaction and reported stress levels: some Australian evidence, Leadership & Organization DevelopmentJournal, 22(3) ,97-104.
Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal,39, 483-504.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A., (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An 'Interpretive' Model of Intrinsic Task Motivation, Academy of Management Review, 15(4),666-681.
Walumbwa, F.O., Mayer, D.M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A.L. (2011).
Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leadermemberperformance exchange, self- efficacy, and organizational identification.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 204-213.
    Whetten, D. & Cameron, K. S. (1984). Management skill training: A needed addition to the management curriculum, Organizational Behavior Teaching Journal, 8, 10-15.
Yilmaz. Ercan , (2010), “The analysis of organizationalcreativity in schools regarding principals” ,ethical leadershipcharacteristics, Social and Behavioural Sciences, 2: 3949–3953.
     Yim Hong, K. (2008), Psychological Empowerment of Salespeople: The Construct, Its Inducement, and Consequences on Customer Relationships, A Thesis Submitted to the Faculty of Drexel University.