شناسایی عوامل توسعه کارآفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی ،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ،ایران.

2 استادیار مدیریت آموزش عالی ،دانشکده روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج،کرج ،ایران.

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج ، ایران.

چکیده

بیکاری از پیچیده ترین مشکلاتی است که در زمان حاضر وجود دارد ، کشور ایران همواره با انبوهی از دانش آموختگان بیکار جویای کار روبه روست، دانشگاه میتواند از طریق شناسایی و به کارگیری عوامل محیطی، اقتصادی و فرهنگی که ظهور کارآفرینی را آسان میسازند، زمینۀ مناسب را فراهم آورد.پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های توسعه کارآفرینی آموزشی و مشخص کردن مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر آن از نظر خبرگان انجام شد. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شده است. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی (رشته های مدیریت آموزشی، کارآفرینی، آموزش علوم دریایی، مدیریت دولتی) در سال 139۸ به صورت کد های باز و محوری و گزینشی انجام شده و برای تعیین مولفه ها اثرگذار و اثرپذیر از تکنیک دیمتل(Dematel) استفاده شده است.در این پژوهش ۱۴۸ کد باز و ۴۵ کد محوری و در نهایت 1۲ مولفه اصلی برای توسعه کارآفرینی آموزشی مشخص شد. پس از آن با توجه به پرسشنامه ماتریسی تصمیم گیری مقایسات زوجی از ۲۰ خبره در زمینه های کارآفرینی آموزشی به عنوان نمونه استفاده شد.در نهایت مولفه های انتشارات، گواهی ثبت اختراع ، قرارداد پژوهشی،فرهنگ سازمانی، مدیریت کلان و ساختار سازمانی از عوامل اثرگذار و دانشجو، محتوای درسی، کسب و کار زایشی، منابع مالی، اساتید و مدیریت کلان از عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. از نظر خبرگان مولفه انتشارات از تاثیرگذارترین عوامل در توسعه کارآفرینی آموزشی در نظام دانشگاهی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors of educational entrepreneurship development in the higher education system

نویسندگان [English]

  • Parisa Moradyan 1
  • MAHTAB SALIMI 2
  • Ramezan Jahanian 3
1 کارشناس اشتغال و کارآفرینی
2 Assisstant professor of higher educational management , facaulty of psychology ,islamic azad university of karaj ,karaj , hran.
3 associate professor
چکیده [English]

Unemployment is one of the most complex problems that exist at present and despite the attention of officials to job creation, Iran has always faced a large number of unemployed graduates looking for work, graduates who accept huge costs and spend many years to earn specialties. In this regard, the university can provide a suitable environment by identifying and applying environmental, economic and cultural factors that facilitate the emergence of entrepreneurship. The aim of this study was to identify the dimensions and components of educational entrepreneurship development and to determine its effective and influential components from the experts’ point of view. In order to conduct this research, in addition to the documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the factors and components. In addition, semi-structured interviews with academic experts (fields of educational management, entrepreneurship, marine science education, public administration) were conducted in 2019 in the form of open, pivotal and selective codes, and to determine the effective components using the Dematel technique. In this research, 148 open codes and 45 central codes and finally 12 main components for the development of educational entrepreneurship were identified. Then, according to the pairwise comparison decision matrix questionnaire, 20 experts in the field of educational entrepreneurship were used as a sample. Finally, the components of publications, patent certificate, research contract, organizational culture, macro management and organizational structure were recognized as affective factors. Student, curriculum, reproductive business, financial resources, faculty, and senior management were identified as influential factors. According to experts, the publishing component is one of the most influential factors in the development of educational entrepreneurship in the university system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Educational Entrepreneurship
  • Content Analysis
  • Dematel technique
اعلامی ،فرنوش.رضایی زاده،مرتضی .1396.کارآفرینی آموزشی اصول ،مبانی و مصادق،تهران ، انتشارات علم استادان
اکبری، علی اکبر. موسوی خطیر، سید جلال. اسمعیلی گیوی، حمیدرضا. 1399. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های دانشگاه کارآفرین ایرانی با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل سلسه مراتبی گروهی. فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی. 14(48). ص 161-182.
چوبداری، محسن؛قاسم زاده علیشاهی، ابوالفضل؛مهدیون، روح اله. 1398. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 91. ص 51-76.
حسینی نیا، غلامحسین و موسوی، سید شمس الدین. 1397. آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها، روش ها و چالش ها»، فصلنامه آموزش عالی دوره جدید، 11(41)، ص 59-88
خسروی پور،ب،ایروانی،ه.حسینی،س،م.و موحدمحمدی،س،ح.1386.شناسایی و تحلیل مولفه های آموزشی موثر بر توانمندی کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی.مجله کشاورزی ایران،2(38).ص 207-217
سلجوقی،خ. 1392.نقش آموزشهای کارآفرینی در نظام های آموزشی و پرورشی 1404 جمهوری اسلامی ایران.نامه سیاست علم وفناوری،سال دوم،شماره 2،صص85-110
غلام الدین, مریم و زهرا مردانی ولندانی، ۱۳۹۳، بررسی تاثیر مشاوره شغلی به سبک شناختی- اجتماعی بر افزایش خود کارآمدی کارآفرینی و خود کارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرضا، نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، مرودشت، شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان،
قاسمی، جواد؛ حسینی، محمود؛ حجازی، یوسف(۱۳۸۸). تحلیل عوامل موثر بر موفقیت اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران در زمینه ارائه خدمات برون دانشگاهی، آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره اول، تابستان.
محمدپور، سمانه؛سالارزهی، حبیب الله؛وظیفه، زهرا؛یعقوبی، نورمحمد؛کمالیان، امین رضا.(1398). مدیریت در دانشگاه اسلامی. (8) 2. ص 369-386.
مصطفائی، سید محمدرضا. ملکیان، فرامرز. کاویانی، الهام. کرم افروز، محمدجواد. 1398. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیاد(مطالعه موردی:واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب ایران). مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی. 23.ص 41-74
Budyldina, N. (2018). "Entrepreneurial Universities and Regional Contribution".International Entrepreneurship and Management Journal. 14(2): 265-277.
Calvo, N., Rodeiro-Pazos, D., Rodríguez-Gulías, M. J., & Fernández-López, S. (2019). What knowledge management approach do entrepreneurial universities need?. Information Systems, 85, 21-29.
Goleman, D. ( ۲۰۰۹ ). Social intelligence: The Revolutionary New science of gum an relationships, bantam dell publishment.
Jones, C., & English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education+ Training, 46(8/9), 416-423.
 Kannan, G., Haq, A. N., Sasikumar, P., & Arunachalam, S. (2008). Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modelling and analytic hierarchy process. International Journal of Management and Decision Making, 9(2), 163-182.‏
Karlsson, T., & Moberg, K. Ć. (2013). Improving perceived entrepreneurial abilities through education: Exploratory testing of an entrepreneurial self-efficacy scale in a pre-post setting. The International Journal of Management Education, 11(1), 1-11.
Michael G. Goldsby, Donald F. Kuratko, Matthew R. Marvel & Thomas Nelson.(2017).Design-Centered Entrepreneurship: A Four Stage Iterative Process for Opportunity Development. Journal of Small Business & Entrepreneurship. Vol. 29, No. 6, 477–490
Sesen, H., & Ekemen, M. A. (2020). Data on personal and contextual factors of university students on their entrepreneurial intentions in some Turkish universities. Data in brief, 105086.
Sidrat, S., & Frikha, M. A. (2018). Impact of the qualities of the manager and type of university on the   development of the entrepreneurial university. The Journal of High Technology Management Research, 29(1), 27-34.
Streeter, D. H., Jaquette, Jr. J. P. and Hovis, K. 2002. University-wide Entrepreneurship Education: Alternative Models and Current Trends. Working Paper, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, Ithaca, New York.
Tashakkori, A., and C. Teddlie (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, First Edition, Sage Publication Inc.
Wahab, A., & Tyasari, I. (2020). Entrepreneurial leadership for university leaders: A futuristic approach for Pakistani HEIs. Asia Pacific Management Review, 25(1), 54-63.
Zaheer Asghar.M.(2016).  An Analysis of the Relationship between the Components of Entrepreneurship Education and the Antecedents of Theory of Planned Behavior.  Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences.  Vol. 10 (1), 45-68