بررسی عوامل سازمانی موثر بر ارتقای روحیۀ نظامی و کارآمدی سازمانی (مطالعۀ موردی یک واحد نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

چکیده

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که میان عوامل سازمانی و رضایت شغلی رابطۀ علّی معناداری وجود دارد و با تغییر میزان عوامل سازمانی موثر بر رضایت شغلی، کارآمدی نیروهای انسانی نیز تغییر می‌یابد. رابطۀ مذکور در زمینۀ عوامل سازمانی موثر بر روحیۀ نظامی و کارآمدی سازمانی نیروهای مسلح نیز صادق است، هرچند میان عوامل سازمانی حاکم بر محیط‌های نظامی با سایر محیط‌ها تفاوت وجود دارد. هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل سازمانی موثر بر ارتقای روحیۀ نظامی و کارآمدی سازمانی در میان کارکنان یک واحد نظامی می‌باشد. روش پژوهش، پیمایش؛ ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه؛ نحوۀ طراحی پرسشنامه، استفاده‌ از تکنیک گروه‌ کانونی، انجام مطالعات میدانی، و بهره‌گیری از گویه‌های سایر پرسشنامه‌ها می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و لحاظ ضریب حمایتی، و بمنظور اطمینان از عدم اُفت نمونه و وصول کامل پرسش‌نامه‌ها 324 نفر می‌باشد که از میان جمیع کارکنانی که در سال 99-1398 مشغول به کار بودند، به عنوان جامعۀ آماری، و بصورت خوشه‌ای-طبقه‌‌ای و در هر طبقه بصورت تصادفی بعمل آمد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان عوامل سازمانی، محیط‌کار (329/0 R=)، رهبری (304/0 R=)، نظام پاداش (227/0 R=)، و اوقات فراغت (196/0 R=) به ترتیب از بیشترین تاثیرگذاری بر روحیۀ نظامی و کارآمدی سازمانی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Organizational Factors Affecting The Promotion Of Military Morale And Organizational Efficiency(Case Study Of A Military Unit)

نویسنده [English]

  • Arya Shafeghghat Roodsari
faculty member
چکیده [English]

Recent research shows that there is a significant causal relationship between organizational factors and job satisfaction and by changing the amount of organizational factors affecting job satisfaction, the efficiency of human resources also changes. This relationship is also true in the context of organizational factors affecting the military morale and organizational efficiency of the Armed Forces, although there are differences between the organizational factors governing military environments and other environments. The purpose of this study is to assess the organizational factors affecting the promotion of military morale and organizational efficiency among the employees of a military unit. Research method is survey and data collection tool is questionnaire. The questionnaire is designed by using the focus group technique, conduct field studies, and the items of other questionnaires. The sample size using Cochran's formula and in terms of support coefficient, and in order to ensure that the sample does not fall and the questionnaire is fully received, is 324 people, who were selected through random stratified-cluster sampling out of all employees who worked in 2009-2010, as a statistical population. The results indicate that among organizational factors, work environment (R = 0.329), leadership (R = 0.304), reward system (R = 0.227), and leisure (R = 0.196) have the greatest impact on military morale and organizational efficiency, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Morale
  • organizational efficiency
  • work environment
  • Management
  • Reward System and Leisure
سلیمی، سیدحسین (1391)؛ بررسی سلامت روانی و رابطۀ آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی کارکنان یک دانشگاه نظامی؛ مجلۀ طب نظامی؛ دورۀ 14؛ شمارۀ 4.
درویش، حسن (1386)؛ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان؛ فصل‌نامۀ فرهنگ مدیریت؛ سال 5؛ شمارۀ 16.
آشتیانی، علی؛ سلیمی، سید حسین؛ کاتب، زهرا (1383)؛ ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروهای سپاه؛ مجلۀ طب نظامی؛ شمارۀ 6.
غضنفری، احمد؛ نجفی، محمدرضا (1390)؛ تاثیر آموزش تکاوری بر روحیۀ فراگیران یک واحد آموزشی؛ فصل‌نامۀ روانشناسی نظامی؛ سال 2؛ شمارۀ 8.
رسولی، زینب؛ اسلامی، رضا (1391)؛ بررسی رابطۀ رضایت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روانی در کارکنان نیروی زمینی ارتش؛ فصل‌نامۀ دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ سال 11؛ شمارۀ 2.
اسکندری، مجتبی؛ محسنلو، حسن (1393)؛ بررسی میانجیگری استرس بر رابطۀ بین رضایت شغلی و روحیۀ خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یک واحد نظامی؛ فصل‌نامۀ روانشناسی نظامی؛ دورۀ 5؛ شمارۀ 19.
غضنفری، احمد؛ عابدی، لطفعلی (1391)؛ ساخت، اعتباریابی، و هنجاریابی پرسش‌نامه روحیه نظامی؛ فصل‌نامۀ روانشناسی نظامی؛ سال 3؛ شمارۀ 10.
کوهی، کمال (1395)؛ بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه تبریز)؛ فصل‌نامۀ توسعۀ اجتماعی؛ دورۀ 10؛ شمارۀ 4.
غنفری، احمد؛ کارگر، محمد (1391)؛ بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر روحیه نظامی و مقابله با تهدید در کارکنان یک واحد نظامی؛ فصل‌نامۀ روانشناسی نظامی؛ سال 3؛ شمارۀ 11.
حسین‌پور، جواد؛ دوستی، مرتضی؛ حسینی، سید عماد؛ ساکی، رضا (1393)؛ نحوه گذراندن اوقات فراغت کارکنان مراکز آموزشی نداجا با تاکید بر فعالیت‌های ورزشی (مطالعه موردی کارکنان فرماندهی مرکز آموزش تخصصهای دریایی)؛ فصل‌نامه مدیریت در آموزش علوم دریایی؛ شماره 2.
امینی، محمد؛ مهدی‌زاده، مریم (1390)؛ بررسی رابطه بین مولفه های برنامه درسی پنهان و روحیه علمی دانشجویان؛ فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی؛ شماره 62.
Andrew E. Clark,2018. Job Satisfaction in Britain, Social Policy, Papers 27, OECD Publishing.
Miller, Paul W, 1990. "Trade Unions and Job Satisfaction," Australian Economic Papers, Wiley Blackwell, vol. 29(55), pages 226-248, December.

Tarvid, Alxander, 2015. 47Skill mismatches and job satisfaction, Economics Letters Volume 89, Issue 1.