طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی در صنعت دریانوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

چکیده

حمل‌ونقل دریایی نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی ایفا می‌نماید. در انجام این فعالیت نقش عامل انسانی و دریانوردان بی‌بدیل و ممتاز است. هدف از این پژوهش، طراحی و تبیین مدل توسعه منابع انسانی در صنعت دریانوردی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی –کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی –پیمایشی است. از نظر ماهیت، جزء پژوهش‌های اکتشافی بشمار می‌رود. جامعه آماری این پژوهش را دریانوردان کشور که دارای گواهینامه‌های معتبر در سفرهای نامحدود می‌باشند، تشکیل می‌دهند. حجم جامعه آماری این پژوهش 4916 نفر می‌باشد، 357 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه‌ای ساده، متناسب با حجم، در سه رده مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی گزینش‌شده‌اند و برای تعیین حجم نمونه از جدول "کر جسی- مورگان" استفاده شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه‌ی ساخته‌شده توسط محققین می‌باشد. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 951/0 برآورد گردید. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه پس از برآورد کفایت نمونه‌برداری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت، تحلیل عاملی بر پایه روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، استنباطی و مدل معادلات ساختاری، از نرم‌افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد عوامل آموزش و پرورش، بین‌المللی و نگرش جهانی، رفتاری، زیرساختی، تقویت ماندگاری دریانوردان در شغل دریانوردی، توانمندسازی و فرایندهای منابع انسانی بر توسعه منابع انسانی مؤثرند و درنهایت با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مدل نهایی تحقیق استخراج و برازش آن مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining The Human Resource Development Model in The Maritime Industry

نویسندگان [English]

  • sadegh rezvanian 1
  • Mojtaba tabari 2
  • Asadollah mehrara 3
  • Ebrahim hallajian 3
1 Department of management, PhD Candidate of public management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Associate professor, Department of management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
3 Assistant professor, Department of management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Maritime transport plays a very important and decisive role in economic development and international trade. The role of human factor and sailors is irreplaceable and privileged in this activity. The purpose of this study is to design and explain the model of human resource development in the maritime industry. The present research is fundamental-applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. In terms of nature, it is an exploratory research. The statistical population of this study consists of sailors in the country who have valid certificates in unlimited voyages. The statistical population of this study is 4916 people and 357 people were selected through stratified random sampling as a statistical sample, appropriate to the volume, in three categories of management, operations and support, and the "Jesse-Morgan" table was used to determine the sample size. The tool used is a questionnaire developed by researchers. The validity of the test was estimated to be 0.951 using Cronbach's alpha method. To evaluate the construct validity of the questionnaire after estimating the adequacy of sampling (KMO) and Bartlett sphericity test, factor analysis was performed based on principal components analysis method. Descriptive and inferential statistics and structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS and AMOS software. The results show that the factors of education, international and global attitude, behavior, infrastructure, strengthening the retention of seafarers in the seafaring profession, empowerment and human resource processes are effective on human resource development. In conclusion, the final model of the research was extracted and its fit was confirmed using confirmatory factor analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seafarers
  • Human Resource Development Model
  • Seafaring
بازرگان هرندی، عباس. (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. مجله دانش مدیریت، 21(81)، 19-36.
بیگدلی، محمد، داودی، رسول، کمالی، نقی، انتصار فومنی، غلامحسین. (1397). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بهسازی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش به‌منظور ارائه یک مدل مفهومی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین،10(2)، پیاپی 32، 75-101.
بیگی، وحید، قلی پور، آرین. (1395). توسعه منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعه فردی در سازمان‌های پروژه محور. مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت تهران، 8(1)، 15-32.
توازنی زاده، عباس. (1393). حقوق کار دریانوردان و تکالیف دولت. اسرار دانش.
حسین پور، داود، قربانی پاچی، عقیل. (1396). تأثیر راهبردهای توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی اعتماد متقابل و رضایت شغلی کارکنان در سازمان ورزش و جوانان استان مازندران. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 23(65)، 45-75.
دانائی فرد، حسن، اصغری صارم، علی. (1393). گفتارهایی در نظریه‌پردازی توسعه منابع انسانی سازمانی. تهران، مهربان نشر.
عزیزی، شهریار. (1395). روش پژوهش در مدیریت: با تأکید بر مثال‌های کاربردی و آماری. تهران، انتشارت سمت.
فرهادی، علی، صادقی، امیر. (1395). الزامات توسعه منابع انسانی سازمان‌های نظامی در افق 1410 و تأثیر آن بر توسعه دفاعی. آینده‌پژوهشی دفاعی، 1(62)، 3-35.
فقیهی پور، جواد، حقگو، طیبه. (1395). توسعه منابع انسانی و شاخص توسعه انسانی. تهران، نشر دارالفنون.
قاسمی، وحید. (1392). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Graphics Amos. تهران، انتشارات جامعه شناسان.
ماهنامه بندر و دریا. (1389). ماهنامه علمی تحقیقاتی، 25(170)، 130-131.
ماهنامه پیام دریا. (1394). 23(232)، 10-11.
محمدی، ابوالفضل، فرهی، علی، سلطانی، محمدرضا، تار وردی پور، خدا یار. (1394). طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(1)، 187-212.
مرکز بررسی مطالعات راهبردی. (1393). نگاهی به حمل‌ونقل دریایی 2013، سازمان بنادر و دریانوردی.
مؤمنی، منصور، فعال قیومی، علی. (1391). تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS.
یزدان‌شناس، محمد، هادی پیکانی، مهربان، قلی زاده، آذر. (1397). طراحی مدل توسعه‌ی منابع انسانی بر اساس الزامات و اقتضائات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش علوم دریایی، 5(2)، 109-130.
BIMCO(2015). man power report,The global supply and demand for seafarers Available online at http://www.ics-shipping.org/docs/default- source/resources/ safety-security-and-operations/manpower-report-2015- executive- summary pdf? sfvrsn=14.
Brooks, Kit & N.Fredrick(2006).Human Resource Development Social Capital, Emotional Intelligence, Journal of European Idustrial Training, Vol 30, No.2, p.117-128.
Cooper, Randhir Auluck(2004). Public Police And Human Resource Development,Seminar of 19th, November, p. 1-18.
Georgios Exarchopoulos, Pengfei Zhang, Nicola Pryce-Roberts, Minghua Zhao
 (2018). Seafarers’ welfare: A critical review of the related legal issues under the Maritime Labour Convention 2006, Marine Policy 93, p.62–70.
Gilley,J. & S.Eggland(1992).Principle of Human Resource Development.Nj:Addison-Wesley,First Edition,Malden-Head,p.12-13.
Huong Thanh Nguyen Bonaventura Hadikusumo, (2017). Impacts of human resource development on engineering, procurement, and construction project success", Built Environment Project and Asset Management, Vol. 7 Iss 1.
Jin Lee, Jia Wang, (2017). "Developing entrepreneurial resilience: implications for human resource development", European Journal of Training and Development,p.1-43.
Joanne McVeigh, Malcolm MacLachlan (2019). A silver wave? Filipino shipmates’ experience of merchant seafaring, Marine Policy 99, p.283–297.
Jose R. Cordon, José M. Mestre, Jorge Walliser (2017). Human factors in seafaring: The role of situation awareness, Safety Science 93, p.256–265.
Kum Fai Yuen, Hui Shan Loh, Qingji Zhou, Yiik Diew Wong (2018). Determinants of job satisfaction and performance of seafarers, Transportation Research Part A 110, p. 1–12.
Mehrara, Asadolah, Rezvanian, sadegh (2016). Identifying Factors Affecting Professional Motivation of Iranian Seafarers onboard ocean Going Merchant Vessels, International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) Vol-7, Special Issue-Number 5, p.1403-1412.
Pengfei Zhang, Desai Shan, Minghua Zhao, Nicola Pryce-Roberts (2019). Navigating seafarer’s right to life across the shipping industry, Marine Policy 99, p.80–86.
Rob F Poell Ferd Van Der Krogt, (2017). Why is organizing human resource development so problematic? Perspectives from the learning-network theory (Part II), The Learning Organization, Vol. 24 Iss 4.
Stan, L. C. and Buzbuchi, N. (2009). The Importance of the Educational Factor to Assure the safe and Security on the Sea, Internatinal journal on Mrine Navigation and Safety of Sea Transportation, Constanta, Romania Michelle. Thomas. Helen Sampson and min ghua Zhao Behind THE scenes: seafarers and family Life.
Surugiu, F. and Barsan, F. and Dragomir, c. (2012). Factors of Human Resources Competitiveeness in Maritime Transport. International Journal on Maritime Navigation and Safety of Sea Transportation, constanta, Romania.
Swanson,Richard A and Holton, Elwood, F. (2009). Foundations of Human Resource Development, Published by Berrett_Koehler.
Wood wick, Amy Batiste (2002). improving practitioner readiness for strategic organizational roles: an exploratory study of strategic competence and its role in human resource development practice, Vanderbilt university.p.1.
Xiaohui, Wang & N. Mclean Gary (2007). The Dilemma of Defining International Human Resource Development,Human Resource Development Review Vol 6,No.1, P.96-108.