اثر مقبولیت مدیران سازمان بر قصد افشاگری با نقش میانجی شجاعت اخلاقی (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مقبولیت مدیران بر قصد افشاگری با توجه به نقش میانجی شجاعت اخلاقی است. جامعه آماری پژوهش 588 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بوده که براساس جدول مورگان از میان آنها نمونه ای به حجم 233 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه مقبولیت مدیران تایلر و جکسون (2013)، افشاگری دوراسمی(2013) ؛ پارک و همکاران (2008) و شجاعت اخلاقی سکرکا و همکاران (2009) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به تایید رسیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که مقبولیت مدیران بر قصد افشاگری و شجاعت اخلاقی تاثیر مثبتی دارد، همچنین مشخص شد که شجاعت اخلاقی تاثیر مثبتی بر قصد افشاگر دارد. نتایج تحقیق همچنین حاکی از این بود که مقبولیت مدیران هم به صورت مستقیم و هم از طریق شجاعت اخلاقی موجب افزایش افشاگری در سازمان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the managers' legitimacy of the organization on the Whistleblowing intention with the role of mediator of moral courage (Case study: Imam Khomeini Naval University of Noshahr)

نویسندگان [English]

  • reza sepahvand 1
  • mohammad hakak 2
  • Fariborz Fathi Chegeni 3
  • masood sepahvand 3
1 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Lorestan University.
2 lu
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of managers' acceptance of disclosure intention regarding the role of mediator of moral courage. The statistical population of the study was 588 employees of Imam Khomeini Naval University of Noshahr. Based on Morgan's table, a sample of 233 people was selected by stratified random sampling. In order to measure the variables of the research, Tyler & Jackson (2013), Dorsemy Disclosure (2013), Park & Associates (2008) and Moral Courage of Sorkka et al. (2009) have been used to measure the variables of the research. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and combined reliability. For data analysis, structural equation modeling and PLS software were used. The results of the research indicate that the managers' acceptance of the intention to disclose and moral courage has a positive effect, which also indicates that ethical courage has a positive effect on the intention of the revealer The results also showed that managers' acceptance, both directly and through moral courage, increased the disclosure in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers' legitimacy
  • moral courage
  • whistleblowing
اسدزاده هیر، نجف؛ قلاوندی، حسن و سیدعباس زاده، میرمحمد (1396). تحلیل کانونی رابطۀ بین ابعاد فضیلت سازمانی و مؤلفه های شجاعت اخلاق حرفه ای. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 12(2)، 127-136.
افشانی، مینو؛ وحدتی، حجت؛ حکاک، محمد و موسوی، سید نجم الدین (1397). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با قصد افشاگری در کارکنان بخش سلامت (مورد مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد) . فصلنامه بیمارستان، 17(3)، 21-30.
افشانی، مینو؛ وحدتی، حجت؛ حکاک، محمد و موسوی، سید نجم الدین (1397). بررسی عوامل اثرگذار بر قصد افشای تخلفات درکارکنان بخش بهداشت و درمان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد). مدیریت بهداشت و درمان، 9(2)، 77-87.
حسینی، معصومه؛ عبادی، منیره و فارسی، زهرا (1398). بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر شجاعت اخلاقی پرستاران بیمارستان های نظامی مشهد. مجله طب نظامی، 21(4)، 410-417.
دوستدار، رضا؛ غفاری، غلامرضا؛ آب نیکی، حسن و عبدی، توحید. (1395). تبیین نظری سرمایه اجتماعی پلیس؛ تلاش برای مفهوم سازی. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, 9(33), 75-108.
روشن، سید علیقلی؛ درینی، ولی محمد و نامدار جویمی، احسان. (1397). رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان). فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی, 6(2), 29-48
عالم، عبدالرحمن(1383). بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم؛ ص 107.
علینقیان، نسرین؛ نصراصفهانی، علی و صفری، علی (1396). تحلیل عوامل مؤثر بر افشاگری در سازمان مورد مطالعه: بیمارستان الزهرا. پژوهش های مدیریت در ایران، 21(2)، 69-88.
کفاش، لیلی و ایمانی، دکتر حمیدرضا (1396). تأثیر تعهد سازمانی و ارزش‌های اخلاقی بر قصد گزارش تخلف‌های کشف‌شده در بین حسابداران بخش عمومی. حسابداری سلامت، 6(2)، 87-105
محمدظاهری، محمد؛ وحدتی، حجت؛ سپهوند، رضا و نظرپوری، امیر هوشنگ (1398). بررسی تاثیر رهبری زهرآگین بر سکوت سازمانی با متغیر میانجی شجاعت اخلاقی. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 1398(3)، 175-202.
موسوی، سیده سولماز؛ برهانی، فریبا و عباس‌زاده، عباس (1395). شهامت اخلاقی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله حیات، ۲۲ (۴) ،۳۳۹-۳۴۹
Anugerah, R., Abdillah, M. and Anita, R. (2019), "Authentic leadership and internal whistleblowing intention: The mediating role of psychological safety", Journal of Financial Crime, Vol. 26 No. 2, pp. 556-567.
Baron RM, Kenny DA. (1986), The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173.
 
Bradbury, R. A. (2010). Defense Industry Fraud and Whistle-blowing: a Study of the Relationship between Perceptions of Fraud and Whistle-blowing. Dissrtaion of Master of Art, the University of Texas, Texas.
  Center.
  Center.
Cheng, J., Bai, H., & Yang, X. (2019). Ethical Leadership and Internal Whistleblowing: A Mediated Moderation Model. Journal of Business Ethics, 155(4), 115-130.
Cho, W. (2017), "Change and Continuity in Police Organizations: Institution, Legitimacy, and Democratization*", The Experience of Democracy and Bureaucracy in South Korea (Public Policy and Governance, Vol. 28), Emerald Publishing Limited, pp. 113-139.
Dasgupta, S., and kesharwani, A. (2010). Whistleblowing: a survey of literature. The HUP. Journal of corporate Governnance. 9, 4, 57-70.
Davari, A,. & Rezazadeh, A. (2013). Structural Equation Modeling with PLS Software. Tehran, Jahad University Press.(Persian)
Davis, A. & Rothstein, H. R.(2006) “The Effects of the Perceived Behavioral Integrity of Managers on Employee Attitudes: A Meta-analysis”. Journal of Business Ethics, 67, 407-419. 823-836.
De Maria, W.  (2005). Whistleblower protection: Is Africa ready?  Journal of Public Administration and Development, 25:  217-226.
Dickert, S., Sagara, N., & Slovic, P. (2011). Affective motivations to help others: A two-stage model of donation decisions. Journal of Behavioral Decision Making, 24, 361–376. 
Drucker, Peter F. The Ecological Vision: Reflections on the Human Condition, 1993, p. 75.
Dungan, J.A., Young, L. & Waytz, A. (2019). The Power of Moral Concerns in Predicting Whistleblowing Decisions.  Journal of Experimental Social Psychology, 85(2019), 1-12
Eisner, M., and Nivette, A. (2013). Does low Legitimacy cause crime? A Review of the  evidence. Institute of Criminology, University of Cambridge.
Figg, J. (2000). Whistleblowing. Internnal Auditor. 57, 2, 30-37.
Gibson, E. (2019). Longitudinal Learning Plan for Developing Moral Courage. Teaching and Learning in Nursing, 14(2), 122-124.
Greenwood, C. A. (2015). Whistleblowing in the Fortune 1000: what practitioners told us about wrongdoing in corporations in a pilot study? Public Relations Review, 41(4), 490–500.
Gundlach, M.J., Douglas, S.C. & Martinko, M.J. (2003). The decision to blow the whistle: A social information processing framework. Academy of Management Review, 28(1), 107–123.
Hannah, S.T., Avolio, B.J., & Walumbwa, F.O. (2011). Relationships between Authentic Leadership, Moral Courage, and Ethical and Pro-Social Behaviors. Business Ethics Quarterly, 21(4), 555-578.
Jackson, J., Bradford, B., Kuha, J. and Hough, M. (2014). ‘Empirical Legitimacy as Two Connected Psychological States’, in Mesko, G. and Tankebe, J. (eds.), Improving Legitimacy of Criminal Justice in Emerging Democracies, London: Springer.
Lachman V. (2007). Moral courage: a virtue in need of development? Medsurg Nursing; 16(2):131-133.
Matthiesen, G. E., Einarsen, S., and Mykletun,. (2008). The occurrence and correlates of bullying and harassment in the restaurant sector. Scandinavian Journal of Psychology. 49(1), 59-68.
Mbago, M., Mpeera Ntayi, J. and Mutebi, H. (2018), "Does legitimacy matter in whistleblowing intentions?", International Journal of Law and Management, Vol. 60 No. 2, pp. 627-645.
Miller, R. 2005. Moral courage: Definition and development. Washington DC: Ethics Resource 
Miller, R. 2005. Moral courage: Definition and development. Washington DC: Ethics Resource 
Mintz, S. (2010). The ethics of whistle-blowing and employment confidentiality agreements. Retrieved from http://www.workplaceethicsadvice.com/2015/04/the-ethics of-whistle-blowing-and-employmentconfidentiality-agreements.html.
Mostafa, A. (2019), "Abusive supervision and moral courage: does moral efficacy matter?", PSU Research Review, Vol. 3 No. 2, pp. 145-155.
Near, J.P. & Miceli, M.P. (2008). Wrongdoing, whistle-blowing, and retaliation in the U.S. government, what have researchers learned from the merit systems protection board (MSPB) survey results? Review of Public Personnel Administration, 28(3), 263 281.
Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M.  K. and Omurgonulsen, U.  (2008). Cultural Orientation   and Attitudes toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the U.K. Journal of Business Ethics, 82 (4), 929–939.
Ravishankar, L. (2002). Encouraging internal whistle-blowing in organsations. Retrieved September 16, 2007, from the World Wide Web: http://www.scu.edu/ethics/p;ublications/ submitted/ whistle-blowing.html.
Read, W.J. & Rama, D.V. (2003). Whistle-blowing to internal auditors, Managerial Auditing Journal, 18(5), 354-362.
Schultz, D., Harutyunyan, K. (2015). Combating corruption: The Development of Whistleblowing Laws in the United State, Europe, and Armenia. International Comparative Jurisprudence, 1(2), 87-97.
Sekerka LE, Bagozzi RP, Charnigo R.(2009).Facing ethical challenges in the workplace: Conceptualizing and measuring professional moral courage. J Bus Ethics 2009; 89: 565-79.
Sendjaya,S. Pekerti,A. Härtel,C. Hirst,G.(2116). Are authentic leaders always moral? The role of Machiavellianism in the relationship between authentic leadership and morality. Journal of Business Ethics, 133(1), 125-139.
Shawver, T. and Shawver, T. (2018), "The Impact of Moral Reasoning on Whistleblowing Intentions", Jefrey, C. (Ed.) Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting (Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, Vol. 21), Emerald Publishing Limited, pp. 153-168.
Simola, S. (2016), "Mentoring the morally courageous: a relational cultural perspective", Career Development International, Vol. 21 No. 4, pp. 340-354.
Toker Gökçe, A. (2013). Teachers’ value orientations as determinants of preference for external and anonymous whistleblowing. International Journal of Humanities and Social Science, 3(4), 47-59.
Tsahuridu, E. E. & Vandekerckhove, W. (2008). ‘Whistleblowing and Moral Autonomy In Organizations’ Journal of Business Ethics, 82(1), 107 ‐ 118.
Tyler, R.M., Jackson, J. (2013). Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority: Motivating Compliance, Cooperation and Engagement. Psychology Public Policy and, Available at: https://www.researchgate.net/publication/249643866.
Tyler, T.R.  (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual Review of Psychology 57: 375–400.
Wetzels, M., G.,Schroder, C., & Van Oppen.(2009).Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. Management Information Systems Quarterly, 33(1), 177-195.
White, J. (2015). A Model of Moral Courage: A Study of Leadership for Human Rights and Democracy in Myanmar.  Journal of Civil Society, 11(1), 1-18.
Zakaria, M. (2015). Antecedent factors of whistleblowing in organizations. Procedia Economics and Finance, 28, 230 – 234.