طراحی الگوی یادگیری استراتژیک دوسوتوان در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت استراتژیک، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

سازمان‌های نظامی به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد همیشه با محیطی با عدم اطمینان بالا مواجه بوده‌اند؛ بنابراین برای پیشی گرفتن از رقیبان خود نیازمند مزیت رقابتی پایدار هستند. یکی از رویکردهای مورداستفاده سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی در چنین شرایطی استفاده از مدل‌های یادگیری است. بدین منظور پژوهش حاضر تحت عنوان طراحی الگوی یادگیری استراتژیک دوسوتوان در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الأنبیاء (ص) انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی است. براین اساس از روش کتابخانه‌ای (پژوهش در ادبیات) و میدانی (مصاحبه با متخصصانِ زمینۀ پژوهشی) استفاده شد. جامعۀ پژوهش حاضر را خبرگان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الأنبیاء (ص) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران که سابقه پژوهش در زمینه یادگیری و آموزش را دارا بودند تشکیل دادند. برای انتخاب خبرگان جهت انجام مصاحبه‌ها و شناسایی مؤلفه‌ها، از روش نمونه‌‌گیری هدفمند استفاده شد. فهرست خبرگان به کمک اساتید راهنما و مشاور و خبره مصاحبه‌شونده تکمیل گردید و مصاحبه تا تکمیل مصاحبه-ها و اشباع نظرات ادامه یافت که در نهایت با 28 مصاحبه به پایان رسید و سپس با سه مرحله کدگذاری باز و محوری و گزینشی الگوی یادگیری استراتژیک دوسوتوان شکل گرفت که دربرگیرنده اجزاء و فرایندهای یادگیری استراتژیک دوسوتوان است که برای مدیریت کارآمد و اثربخش یادگیری در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الأنبیاء موردنیاز است. این الگو می‌تواند به عنوان مبنایی جهت طراحی آموزش و یادگیری در مراکز نظامی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an ambidexterity strategic learning model in Khatam al-Anbia (PBUH) Air Defense Base

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Aliannejhadi 1
  • aghar, moshabaki, 2
  • seid hamid khodad hosseini 2
  • asadolah kordnaeij 2
1 the Head Of Education and training of AJA Air Defense
2 Professor of Tarbiyat Modares University
چکیده [English]

Military organizations have always faced an environment of high uncertainty due to their unique characteristics; Therefore, in order to surpass their competitors, they need a stable competitive advantage. One of the approaches used by organizations to gain a competitive advantage in such situations is to use learning models. For this purpose, the present study has been conducted under the title of designing a two-way strategic learning model in Khatam al-Anbia (PBUH) Air Defense Base. The method of the present research is qualitative. Accordingly, the library (research in literature) and field (interview with research experts) methods were used. The present study population consisted of experts from Khatam al-Anbia (PBUH) Air Defense Base and faculty members of Tehran universities who had a history of research in the field of learning and training. Purposeful sampling method was used to select experts for interviews and identify components. The list of experts was completed with the help of supervisors, counselors and experts interviewed, and the interview continued until the interviews were completed and comments were saturated, which ended with 28 interviews and then with three stages of open, pivotal and selective coding, the ambidexterity strategic learning model was formed, which includes the components and processes of ambidexterity strategic learning, which is needed for efficient and effective management of learning in Khatam al-Anbia (PBUH) Air Defense Base. This model can be used as a basis for designing training and learning in military centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • learning
  • Strategy
  • strategic learning
  • ambidexterity
استراوس، آنسلم، کوربین، جولیت. (2007). اصول تحقیق کیفی نظریه زمینه‌ای، ترجمه بیوک محمدی. (1385)، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بازرگان، عباس. (1395). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم ، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: انتشارات سمت
سیدنقوی، میرعلی و کوشکی جهرمی، علی­رضا. (1393). الگوی هم‌ردیفی سیستم‌های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی, (1).‎
 
Ahuja, G, & Katila, R. (2004). Where do resources come from? The role of idiosyncratic situations. Strategic Management Journal, 25(8‐9), 887-907.‏
Anand, J, Mesquita, L. F, and Vassolo, R. S. (2009). The dynamics of multimarket Competition in exploration and exploitation activities. Academy of Management Journal, 52(4), 802-821.
Argyris, C and Schon, D.A. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method, and Practice, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA.
Bierly III, P. E, & Daly, P. S. (2007). Alternative knowledge strategies, competitive environment, and organizational performance in small manufacturing firms. Entrepreneurship theory and practice, 31(4), 493-516.
Butler, C., Kenny, B., & Anchor, J. (2000). Strategic alliances in the European defense industry. European Business Review, 12(6), 308-322.‏
Chiva, R., Alegre, J., & Lapiedra, R. (2007). Measuring organisational learning capability among the workforce. International Journal of Manpower, 28(3/4), 224-242.
Crossan, M. M, & Berdrow, I. (2003). Organizational learning and strategic renewal. Strategic management journal, 24(11), 1087-1105.‏
Doz, Y. L, & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility: A leadership agenda for accelerating business model renewal. Long range planning, 43(2-3), 370-382.‏
Lackner, H., Güttel, W. H., Garaus, C., Konlechner, S., & Müller, B. (2011). Different ambidextrous learning architectures and the role of HRM systems. DRUID, Copenhagen Business School, Denmark.
Farjun, M. (2010). "Beyond dualism Stability and changeasa dualism". Academy of Management Review, 35(2): 202-225.
Guttel, W. H, Garaus, C. Konechner, S. Lackner, H and Muller, B. (2011). "Heads in the Clouds Feet on the Ground: A Process Perspective in Organizational Ambidexterity". Working Paper 2011. Johannes Kepler University Linz, Austria. 47. 676-706
Idris, W. M. S, & Al-Rubaie, M. T. K. (2013). Examining the impact of strategic learning on strategic agility. Journal of Management and Strategy, 4(2), 70.
Lavie, D, Stettner, U & Tushman, M. L. (2010). Exploration and exploitation within and across organizations. The Academy of Management Annals, 4(1), 109–155.
Li, Y, Vanhaverbeke, W, & Schoenmakers, W. (2008). Exploration and exploitation in innovation: Reframing the interpretation. Creativity and innovation management, 17(2), 107-126.‏
March, J.G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organ. Sci. 2 71-87.
Mello, J & Flint, D. (2009). 'A refined view of Grounded Theory and its application to logistics research", Journal of Business Logistics, 30(1), 107-125.
O'Reilly, C, & Tushman, M. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present and future. The Academy of Management Perspectives, 27(4): 324-338.
Prieto, I. M, Revilla, E, & Rodríguez-Prado, B. (2009). Managing the knowledge paradox in product development. Journal of Knowledge Management, 13(3), 157-170.
Simsek, Z, Heavey, C, Veiga, J. F, and Souder, D. (2009). A typology for aligning organizational ambidexterity's conceptualizations, antecedents, and outcomes. Journal of Management Studies, 46(5), 864–894.
Sirén, C. A. (2012). Unmasking the capability of strategic learning: a validation study. The Learning Organization, 19(6), 497-517.
Thomas, J.B, Clark, S.M. and Gioia, D.A. (2000). “Strategic sensemaking and organizational performance: linkages among scanning, interpretation, action, and outcomes”, The Academy of Management Journal, Vol. 36 No. 2, pp. 239-70.