شناسایی و رتبه بندی مولفه های بکارگیری فناوری آموزش الکترونیکی در سازمان های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه افسری امام علی (ع)

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

آموزش الکترونیکی یکی از روش‌های نوین آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ها و محرومیت‌های آموزش سنتی را مرتفع نماید. بر همین اساس می‌توان گفت راه‌حل‌های گذشته قابلیت و قدرت مواجهه با چالش‌های سازمانی و محیط بیرونی را از دست داده‌اند؛ بنابراین بهتر است رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی جایگزین شوند. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های به‌کارگیری موفق آموزش الکترونیکی در دانشگاه افسری امام علی (ع) است. جامعه آماری شامل کاربران سیستم‌های آموزش الکترونیکی (اعم از دانشجویان و اساتید) و خبرگانی است که دانش و تجربه لازم در حوزه آموزش الکترونیکی را دارند. نمونه آماری این پژوهش 150 نفر بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی- تک نمونه‌ای و تکنیک تحلیل شبکه فازی استفاده شد. یافته‌های پژوهش به لزوم توجه در مؤلفه‌های به‌کارگیری فناوری آموزش الکترونیکی در دانشگاه افسری امام علی (ع)، اشاره دارد. نتیجه آن‌که ارزش اطلاعات موجود در سیستم از دید کاربران مهم بوده و نقش اساسی دارد و لذا بایستی به کیفیت اطلاعات، جامع‌بودن و به‌روز بودن آن‌ها توجه داشت. نرم‌افزارهای کاربردی و کارایی نرم‌افزار نیز از دیگر مؤلفه‌های مهم هستند. گرچه ممکن است محدودیت‌هایی در دانشگاه، اعمال گردد اما این موضوع با توجه به انعطاف‌پذیری سیستم‌های اطلاعاتی، امکان عملیاتی‌شدن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking The Success Factors Of Using E-Learning Technology: A Case Study Of Imam Ali Military University

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nazari Farokhi 1
  • Mansour kheirgou 2
  • masoud askarnia 3
1 Department of Management, Faculty of Management, Imam Ali Officers' Academy, Tehran, Iran
2 department of management, faculty of management, imam Ali officers
3 department of management
چکیده [English]

E-learning is one of the new educational methods based on information and communication [1]technology that can overcome many limitations and boundaries of traditional education. Accordingly, it can be said that past solutions have lost the ability and power to face organizational challenges and the external environment; Therefore, it is better to replace new approaches and perspectives. The purpose of this study is to identify and rank the factors of successful use of e-learning in Imam Ali Military University. The statistical population includes users of e-learning systems (both students and professors) and experts who have the necessary knowledge and experience in the field of e-learning. The statistical sample of this study was 150 people who were selected by simple random sampling. For data analysis, one-sample t-test and fuzzy network analysis technique were used. Findings indicate the need to pay attention to the components of using e-learning technology in Imam Ali Military University. The result is that the value of information in the system is important from the users' point of view and plays an essential role, and therefore we must pay attention to the quality of information, their community and up-to-datedness. Applicable software and software performance are other important components. Although there may be restrictions at the university, this can be operationalized due to the flexibility of information systems. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Technology
  • virtual education
  • e-learning
اشتری، زهرا، شوال­پور، سعید و علیرضا معینی (1393). طراحی الگویی برای ارزیابی فناوری سامانه جامع آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی،همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
حاجی میرزایی، سیدمحمدحسن و محمدعلی دهستانی (1395). رتبه‌بندی مؤلفه‌های سامانه آموزشی از دیدگاه دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دومین کنفرانس بین‌المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران،  موسسه آموزش عالی صالحان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
کریمی، نازیلا و بی بی عشرت زمانی (1393). بررسی ساختار سامانه جامع مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های ارزیابی و مطلوبیت آن‌ها از دید کارکنان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
نجفی، مریم و حسن احمدی ترشیزی(1395 ). یک مدل ساختاری - تفسیری (ISM) برای رفع چالش‌های کاربرد سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت سامانه سجاد در دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی، پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت صنعتی تبریز.
مانیان، امیر، محمد موسی­خانی و سمانه رحیمیان (1393). ارائه‌ی مدل عوامل مؤثر بر رضایت کاربران سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 2 (8).
Allen, E. and  Seaman, J. (2008). "Staying the course: online education in the United States," The Sloan Consortium. Babson Survey Research Group. Retrieved December 25 2008, from  http://www.sloanc.org/publications/survey/pdf/staying_the_course.pdf
 
Ali, S., Uppal, M. A., & Gulliver, S. (2018). A conceptual framework highlighting e-learning implementation barriers. Information Technology & People, 31(1), 156-180.
Arafat, S., Aljohani, N., Abbasi, R., Hussain, A., & Lytras, M. (2019). Connections between elearning, web science, cognitive computation and social sensing, and their relevance to learning analytics: a preliminary study. Computers in Human Behavior, 92, 478-486.
Avi Segal, Kobi Gal, Guy Shani, Bracha Shapira. 2019. A difficulty ranking approach to personalization in E-learning. International Journal of Human-Computer Studies, Volume 130, October 2019, Pages 261-272
Baroo L, Marksman L, Rouse C.E. Technology Edge: the Educational Benefits of Computer-Aided Instruction. American Economic Journal‚ Economic Policy‚ 2009; 1: 52-74.
Bodnar, C. A., Anastasio, D., Enszer, J. A., & Burkey, D. D. (2016). Engineers at Play: Games as Teaching Tools for Undergraduate Engineering Students. Journal of Engineering Education, 105(1), 147-200.
Boorang A.M, afari Sani J.H, Ahanchian D, Kareshki H. The Evaluation of E-learning Quality of Iran’s Universities Based on Curriculum Orientations and Faculty Members’ Experiences. Journal of Research and Planning in Higher Education. 2013; 18 (4):75-97
Deyakulu D, Buyukozturk S, Oscine H. Predictors of Academic Achievement of Student ICT Teachers with Different Learning Styles. International Journal of Human and Social Science‚ 2010; 5: 567-573.
Dimah Al-Fraihat, Mike Joy, Ra'ed Masa'deh, Jane Sinclair. 2020. Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in Human Behavior, Volume 102, January 2020, Pages 67-86
Duckhee Chae, Hyunlye Kim, Jae Yong Yoo, Jina Lee. 2019. Agreement on Core Components of an E-Learning Cultural Competence Program for Public Health Workers in South Korea: A Delphi Study. Asian Nursing Research, Volume 13, Issue 3, August 2019, Pages 184-191
Elliot S. Multimedia in Schools a Study of Web-Based Animation Effectiveness. 2010; Retrieved from http://center.uoregon.edu. 26-37
Fernando Moreira, Carla Santos Pereira, Natércia Durão, Maria João Ferreira. 2018. A comparative study about mobile learning in Iberian Peninsula Universities: Are professors ready?. Telematics and Informatics, Volume 35, Issue 4, July 2018, Pages 979-992.
Hong, Lin; Xiaohua, Zhang; Zhirou, Zhang; (2011). Application and Research of Information Systems Planning Methods in the University. Procedia Engineering. Volume 15, 2011, Pages 3323-3329.
Jan, S. (2018). Investigating the relationship between students’ digital literacy and their attitude towards using ICT. International Journal of Educational Technology, 5(2), 26-34.
Kangas, M., Siklander, P., Randolph, J., & Ruokamo, H. (2017). Teachers’ engagement and students’ satisfaction with a playful learning environment. Teaching and Teacher Education, 63, 274-284.
Koc-Januchta, M., Höffle, T., Thoma, G.B. Prechtl, H., & Leutner, D. (2017). Visualizers versus verbalizers: Effects of cognitive style on learning with texts and pictures – An eyetracking study. Computers in Human Behavior, 68, 170-179.
Jennifer R. Pharr, Tamara James, Yeu-Li Yeung. 2019. Accessibility and accommodations for patients with mobility disabilities in a large healthcare system: How are we doing? Disability and Health Journal, In press, corrected proof, Available online 23 March 2019
João Vidal Carvalho, Álvaro Rocha, José Vasconcelos, António Abreu. 2019. A health data analytics maturity model for hospitals information systems. International Journal of Information Management, Volume 46, June 2019, Pages 278-285
Kamaliyan A, Fazel A. [The Examination of Prerequisites and Evaluation of Facilities of Electronic Learning System]. Journal of Technology of Education. 2010; 4(1): 13-27.
Khadmlu A, Alizadeh A, Hosseini H, Mohammadi A, Fakhar M. Health and pharmacy students’ views about the use of e-learning systems and its related factors. J Mazand Univ Med Sci. 2013; 23(2):117-120.
Khorasani A, Abdolmaleki J, Zahedi H. factors affecting e-learning acceptance among students of Tehran University of medical science based on technology acceptance model (TAM). Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11(6):664-673.
Rakic, Kresimir; Bandic Glavas, Marijana; Majstorovic, Vlado. (2014). Development of the Intelligent System for the Use of University Information System. Procedia Engineering. Volume 69, 2014, Pages 402-409.
Renáta, Mc Donnell; Simon, Kerridge; (2017). Research Information Management System (KRIMSON) at Kent. Procedia Computer Science. Volume 106, 2017, Pages 160-167.
Naqshbandi, M. M., Ainin, S., Jaafar, N. I., & Shuib, N. L. M. (2017). To Facebook or to Face Book? An investigation of how academic performance of different personalities is affected through the intervention of Facebook usage. Computers in Human Behavior, 75, 167-176.
Nastaran Hajiheydari , Mahdi Ashkani , Mobile Application User Behavior in the Developing Countries: A Survey in Iran, Information Systems (2018), doi: 10.1016/j.is.2018.05.004. 22-33.
Nouhi E, Abas zadeh A, Madah B. The Role of implementing e-learning systems in the process of learning and collaborative. Fifth National Conference on E-Learning in Medical Education. 2011.
Otmane Azeroual, Gunter Saake, Eike Schallehn. 2018. Analyzing data quality issues in research information systems via data profiling. International Journal of Information Management, Volume 41, August 2018, Pages 50-56
Ozkan.S And Koseler.R, Multi-Dimensional Students’ Evaluation Of Elearning Systems In The Higher Education Context: An Empirical Investigation, Computers & Education 53, Pp.1285–1296, 2009.
Paul B. C. van Erp, Victor L. Knoop, Serge P. Hoogendoorn. 2019.On the value of relative flow data. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, In press, corrected proof, Available online 28 May 2019
Roderick O. Bishop, Jon Patrick, Ali Besiso. 2015. Efficiency Achievements From a User-Developed Real-Time Modifiable Clinical Information System. Annals of Emergency Medicine, Volume 65, Issue 2, February 2015, Pages 133-142.e5
Sachi Arafat, Naif Aljohani, Rabeeh Abbasi, Amir Hussain, Miltiadis Lytras. 2019. Connections between e-learning, web science, cognitive computation and social sensing, and their relevance to learninganalytics: A preliminary study. Computers in Human Behavior, Volume 92,  March 2019, Pages 478-486.
Safiyeh Rajaee Harandi. 2015. Effects of e-learning on Students’ Motivation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 181, 11 May 2015, Pages 423-430
hubalovskya, S., Hubalovskab, M., & Musileka, M. (2019). Assessment of the influence of adaptive E-learning on learning effectiveness of primary school pupils. Computers in Human Behavior, 92, 691–705
V. Vanitha, P. Krishnan, R. Elakkiya. 2019. Collaborative optimization algorithm for learning path construction in E-learning. Computers & Electrical Engineering, Volume 77, July 2019, Pages 325-338
Nouhi E, Abas zadeh, A, Madah B (2011). the role of implementing e-learning systems in the process of learning and collaborative. Fifth National  conference on E-Learning in Medical Education.
Yoram Timmerman, Antoon Bronselaer. 2019. Measuring Data Quality in Information Systems research. Decision Support Systems, In press, journal pre-proof, Available online 19 August 2019, Article 113138
Zalina Mohd Ali, Zainol Mustafa, Yip Shao Ying, Nur Riza Mohd Suradi, Sahrim Ahmad. 2011.  E-Learning Service in the School of Mathematical Sciences. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 18, 2011, Pages 316-325