فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

2 استاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش‌های مرتبط با مدیریت دانش در علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و از نوع فرا تحلیل بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1740 کار منبع بوده است که ابتدا تعداد 140 منبع بر اساس چکیده انتخاب، سپس 23 منبع بر اساس محتوا گزینش و در نهایت 20 منبع به عنوان منابع مرتبط به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 95 درصد مقاله‌ها که با مفهوم مدیریت دانش در علوم دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و 5 درصد باقی‌مانده توسط دانشجویان به رشته تحریر درآمده است. همچنین پژوهش‌های مذکور در شهرهای مختلف ایران انجام‌شده‌اند که بیشترین فراوانی در سطح ملی و استان مازندران بوده است و 75 درصد پژوهش‌های انجام شده از روش‌های تحقیق کمی استفاده نموده‌اند. در نهایت نتایج حاکی از آن است که در پژوهش‌های انجام شده مؤلفه‌ها و متغیرهایی نظیر؛ هوش سازمانی، هوش هیجانی، کیفیت زندگی کاری، عملکرد سازمانی، کارایی و اثربخشی سازمانی، اثربخشی ارتباطات سازمانی، تفکر استراتژیک، قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی و رهبری خدمتگزار، توسط پژوهشگران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of research related to knowledge management system in marine sciences of the Islamic Republic of Iran with a meta-analysis approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh narenji 1
  • S. M Mirkamali 2
  • mahmood mirzade 3
1 University of Tehran
2 faculty member
3 University of Tehran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate research related to knowledge management in marine sciences of the Islamic Republic of Iran. The research method was qualitative and meta-analytic, and the statistical population consisted of 1740 references. First, 140 sources were selected based on the abstract, then 23 sources were selected based on the content, and finally 20 sources were selected as the relevant sources as the statistical sample. The results show that 95% of the research on the concept of knowledge management in marine sciences has been written by faculty members of the universities and the remaining 5% by students. Also, the mentioned researches have been conducted in different cities of Iran, which have been the most frequent in the national level of Mazandaran province. 75% of the researches have used quantitative research methods. Finally, the results indicate that in the research conducted by researchers on components and variables such as organizational intelligence, emotional intelligence, quality of work life, organizational performance, organizational efficiency and effectiveness, organizational communication effectiveness, strategic thinking, decision-making power of managers and commanders, information technology and Communication, organizational culture, organizational learning, organizational innovation, and servant leadership have received more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • marine science
  • Qualitative Research
  • meta-analysis
امینی، محمدتقی، اخوان، پیمان، مهدوی‌حاجی، محمدرضا، شایگان، حمیدرامین (1397). تأثیر مدیریت دانش بر شاخص‌های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجا با تأکید بر نقش آموزش. آموزش علوم دریایی. 5(3)، 63-49.
ایران‌شاهی، سبحان، تهمک، حمیدرضا (1395). بررسی وضعیت تسهیم مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی. دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی، قم: مؤسسۀ مدیریت کنفرانس‌های علمی اندیشوران هزاره سوم.
بنیسی، پریناز (1396). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)). آموزش علوم دریایی. 4(2)، 88-98.
پیران‌نژاد، علی (1395). فراتحلیلی بر پژوهش‌های مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی ایران. فصلنامۀ مدیریت دولتی. 8(2)، 299-324.
حیدرزاده، ناهیده، سالاریان، محسن، سالاریان، فاطمه (1395). تأثیر اعتماد سازمانی بر بهبود مدیریت دانش با توجه به نقش واسطه‌ای رهبریِ خدمتگزار (مطالعه‌ای در ادارۀ کل بنادر و دریانوردی استان مازندران). خطی‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت (رسالت مدیریت دولتی). 7(22)، 57-70.
خلعتبری، عبدالصمد، درستکار سرمستانی، غلامرضا (1395). تبیین رابطۀ هوش هیجانی و مدیریت دانش (مطالعۀ موردی ادارۀ کل بنادر و دریانوردی استان مازندران). صنعت حمل‌ونقل دریایی. 3(1)، 26-35.
داداش‌زاده، جواد، نصری، فرامرز (1396). بررسی اثر سامانۀ مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر قدرت تصمیم‌گیری مدیران و فرماندهان و ارائۀ الگوی بهینۀ سامانۀ مدیریت دانش برای مدیران نداجا. آموزش علوم دریایی. 4(1)، 55-80.
دری، بهروز، طالب‌نژاد، احمد (1387). بررسی وضعیت عوامل راهبردی دانش‌آفرینی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 14(3)، 1-21.
دولتی، حسن، عنایتی، ترانه، ضامنی، فرشیده (1393). بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)). آموزش علوم دریایی. 1(2)، 11-30.
دهگان، علی (1395). ارائۀ الگوی یادگیری سازمانی مبتنی‌بر مدیریت دانش (مطالعۀ موردی کارکنان ادارۀ کل بنادر و دریانوردی استان گیلان).‎ امواج دانش. 1(5)، 27.
سالاریان، محسن (1393). رابطۀ مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل بنادر و دریانوردی استان مازندران). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد چالوس).
سالاریان، محسن، کیاکجوری، داوود (1394). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مطالعۀ موردی: ادارۀ کل بنادر و دریانوردی استان مازندران. صنعت حمل و نقل دریایی. 1(2)، 65-73.
صادقی، ام‌البنین، مهدی‌خانی، ناظم، فتاح، ناظم (1395). بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران. فصلنامۀ علمی آموزش علوم دریایی، 3(6)، 52-65.
عابدی جیران، توحید (1392). بررسی رابطۀ فرهنگ سازمانی و پیاده‌ سازی نظام مدیریت دانش در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هرمزگان.
عنایتی، ترانه، عالی‌پور، علیرضا، یوسفی، مجید (1390). بررسی مؤلفه‌های کلیدی استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دریایی. علوم و فناوری دریا. 15(58)، 38-47.
عبدالهی، امیرمنصور، مریدی، علی (1395). بررسی نقش مدیریت دانش در تولید و توسعه دانش فنی اجرای سازه‌های دریایی.امواج دانش. 1(7)، 28.
قلیچ‌لی، بهروز (1391). مدیریت دانش، فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایۀ فکری در کسب‌وکارها. تهران: سمت.
مطلبی، ابوطالب، مرادی‌صالح، علیرضا (1393). اعتباریابی مقیاسی برای مدیریت دانش در درس ناوبری ساحلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر. آموزش علوم دریایی. 1(2)، 1-10.
میرکمالی، سیدمحمد (1389).رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: یسطرون.
نکویی‌مقدم، محمود و بهشتی‌فر، ملیکا (۱۳۹۱). سازمان‌های یادگیرنده. تهران:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت و منابع.
Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A. and Elçi, A. (2019). Knowledge Management, Decision-making Style and Organizational Performance. Journal of Innovation & Knowledge. 4(2): 104-114.
Alamri, M. and Abumaghayed, Y. (2016). Rational or Institutional Intent? Knowledge Management Adoption in Saudi Public Organizations. International Public Management Review, 17(2): 36-58.
Aujirapongpan, S. and La-aiad, W. (2015). Knowledge Management Capability and Process Innovation of Marine Shrimp Farm in Southern Thailand. WMS Journal of Management. 4(2): 41-59.‏
Chua, A. and Lam, W. (2005). Why KM Projects Fail: a Multi-case Analysis. Journal of knowledge management. 9(3): 6-17.
Dalkir, K. (2013). Knowledge Management in Theory and Practice. London: Routledge.
Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., and Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. Technological Forecasting and Social Change. 140: 194-220.
Gerhardinger, L. C., Godoy, E. A. and Jones, P. J. (2009). Local Ecological Knowledge and the Management of Marine Protected Areas in Brazil. Ocean & Coastal Management. 52(3-4): 154-165.
Gloet, M. And Samson, D. (2020). Knowledge Management and Systematic Innovation Capability. In Disruptive Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1198-1218). IGI Global.
Juli, R., Susanty, A. I. And Widodo, J. (2018). Knowledge Management Implementation: A Comparative Study Based On Employees’characteristic In Marine Geological Institute. In Proceeding of International Seminar & Conference on Learning Organization.
Kao, S. C., Wu, C., & Su, P. C. (2011). Which Mode is Better for Knowledge Creation?. Management Decision. 49(7): 1037–1060.
Mahdi, O. R., Nassar, I. A. and Almsafir, M. K. (2019). Knowledge Management Processes and Sustainable Competitive Advantage: An Empirical Examination in Private Universities. Journal of Business Research. 94: 320-334.
Massaro, M., Dumay, J., and Garlatti, A. (2015). Public Sector Knowledge Management: A Structured Literature Review. Journal of Knowledge Management. 19(3): 530-558
Nirmale, V. (2001). Indigenous knowledge in management of marine fisheries in Maharashtra. Doctoral Dissertation. Central Institute of Fisheries Education. Mumbai.
Osong, E. M. (2006). Trust as Mediator of the Relationship of Transformational Leadership on Knowledge Creation in Law Enforcement. Pro Quest.
Pee, L. G. and Kankanhalli, A. (2016). Interactions among Factors Influencing Knowledge Management in Public-sector Organizations: A Resource-based View.Government Information Quarterly. 33(1): 188-199.‏
Pita, P. Alós, J., Antelo, M., Artetxe, I., Biton-Porsmoguer, S., Carreño, A., Cuadros, A., Font, T., Beiro, J., García-Charton J. A., Goroda, A., Hyder, K., Lloret, J., Morales-Nin, B., Mugerza, E., Sagué1, O., Pascual-Fernández, J. J., Sandoval, P., Santolini, E., Zarauz, L. and Villssante, S. (2020). Assessing Knowledge Gaps and Management Needs to Cope With Barriers for Environmental, Economic, and Social Sustainability of Marine Recreational Fisheries: The Case of Spain. Frontiers in Marine Science. Vol. 7, Article 23:1-14.
Rubenstein-Montano, B., Liebowitz, J., Buchwalter, J., McCaw, D., Newman, B., Rebeck, K. and Team, T. K. M. M. (2001). A Systems Thinking Framework for Knowledge Management. Decision Support Systems. 31(1): 5-16.
Shujahat, M., Sousa, M. J., Hussain, S., Nawaz, F., Wang, M., and Umer, M. (2019). Translating the Impact of Knowledge Management Processes into Knowledge-based Innovation: The Neglected and Mediating Role of Knowledge-worker Productivity. Journal of Business Research. 94: 442-450.
Siadat, S. A., Hoveida, R., Abbaszadeh, M., and Moghtadaie, L. (2012). Knowledge Creation in Universities and Some Related Factors. Journal of Management Development. 31(8): pp. 845-872.
Song, J. H. and  Kolb, J. A. (2013).  Learning Organizational Culture and Firm Performance: The Mediating Effects of Knowledge Creation in Korean Firms. Journal of Leadership & Organizational Studies. 20(2): 252-264.
Tsang, W. C. (2010). The Relationship between Organizational Culture, Job Burnout and Job Satisfaction of the Hong Kong Construction Professionals. The University of Hong Kong, BSc Dissertation.
Wang, D., Su, Z., and Yang, D. (2011). Organizational Culture and Knowledge Creation Capability. Journal of knowledge management. 15(3): 363–373.
Wang, H., Zeng, F. M., Liu, J. L., and Zhang, W. (2010). Application and Research on Knowledge Management of Marine Power Plant Design. Ship Science and Technology.11(2):
Whiting, J., Copping, A., Freeman, M. and Woodbury, A. (2019). Tethys knowledge management system: Working to advance the marine renewable energy industry. International Marine Energy Journal. 2(1): 29-38.
Xiong, J., Wang, J., and Gao, F. (2013). Research and Application of Ontology-Based Marine Ecology Knowledge Management. In Informatics and Management Science II (pp. 465-471). London: Springer.