الزامات طراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکرد قانون تنوع ضروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی و مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع)، پسادکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

توسعه آموزش عالی به عنوان یکی از زیرساخت‏های اصلی توسعه هر کشور، از اهمیت فراوانی برخوردار است با وجود تمامی موفقیت‌ها و با در نظر گرفتن شرایط کشور، باید پذیرفت که آموزش عالی با چالش‏ها و تنگناهای متعددی روبرو است. در این امتداد، یکی از چالش‌های اساسی قابل توجه، ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور و از جمله آن، دانشگاه های آجا بر اساس آیین‌نامه ارتقای فعلی است. پژوهش حاضر با پیش‌فرض ضرورت بازطراحی سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آجا به روش دلفی و در سه مرحله انجام شده است و الزامات قابل توجه در این رابطه را بر اساس قانون تنوع ضروری ارایه نموده است. برای انتخاب اعضای پانل دلفی در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و برای تعیین میزان توافق جمعی خبرگان، از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند شناسایی و کاربست رویکردها و روشهای ارزشیابی عملکرد متناسب با ماموریت دانشگاه های آجا، ارزشیابی عملکرد بر اساس مراحل سه‌گانه چرخه عبرت و یادگیری (برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی)؛ طراحی سیستم ارزشیابی متوازن (قبل از اقدام، حین اقدام و پس از اقدام)؛ ارزشیابی جامع عملکرد در ابعاد مختلف آموزشی، تربیتی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی با اعمال ضرایب منطقی برای هر بعد، طراحی متفاوت و متنوع سیستم ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با توجه به فعالیت در حوزه‌های مختلف علوم و رتبه علمی اعضاء؛ با رویکرد توجه به نیروی متبوع در آجا؛ و با توجه به آموزشی یا پژوهشی بودن عضویت هیات علمی در این رابطه مورد توجه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for Designing the Performance Evaluation System of Islamic Republic of Iran Army Universities Faculty Members with the Approach of the Law of Necessary Diversity

نویسندگان [English]

  • Majid Maleki 1
  • behnam abdi 2
1 Imam Ali Military University
2 Postdoc Researcher, University of Tehran
چکیده [English]

The development of higher education, as one of the main infrastructures for the development of any country, is of great importance and plays a significant role in laying the groundwork, capacity building, culture building and sustainable development. Despite all the successes and taking into account the conditions of the country, it must be acknowledged that higher education faces many challenges and problems. One of the major challenges is the evaluation of the performance of faculty members of the country's universities, including the Army Universities of the Islamic Republic of Iran, according to the current promotion regulations. The present study, with the premise of the need to redesign the performance evaluation system of faculty members of Army universities, has been done by Delphi method and has provided significant requirements in this regard according to the law of necessary diversity. Identify and apply approaches and methods of appropriate performance evaluation to the mission of Army universities, performance evaluation based on the three stages of the learning cycle (planning, implementation and evaluation); designing a balanced evaluation system; Comprehensive performance evaluation (educational, research, cultural and executive dimensions) by applying logical coefficients for each dimension, different and diverse design of performance evaluation system of university faculty members according to activities in various fields such as humanities, Technical and engineering and according to the scientific rank, with the approach of paying attention to the relevant force in Army, and considering the educational or research nature of the faculty membership in this regard, will be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Higher education
  • performance evaluation system for faculty members
  • promotion regulations
  • the law of essential diversity
  • Islamic Republic of Iran Army universities
اجتهادی، مصطفی، نادرقلی قورچیان، پریوش جعفری و حمید شفیع­زاده (1390)، شناسایی ابعاد و مولفه­های بهسازی اعضای هیات علمی به منظور ارایه یک مدل مفهومی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 62.
احمدی، هانیه. (1390). فهم دلایل عدم انسجام (ناهمسویی) خط‌مشی‌های عمومی در ایران: روش دلفی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
اکبری، مرتضی، سیدمحمود حسینی، سیدیوسف حجازی، احمد رضوانفر (1392)، اعتبارسنجی مؤلفه های توسعة منابع انسانی: مطالعة اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44 ، شماره  4.
باستانی، پیوند، میترا امینی، علی طاهرنژاد، نیره­السادات روح­اللهی (1393)، دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد نظام ارزشیابی استاد: مطالعه کیفی، فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره ی دوم، شماره  1.
پورعزت، علی­اصغر (1389)، مبانی دانش اداره دولت و حکومت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
پورعزت، علی­اصغر و بهنام عبدی (1397)، سیستم پشتیبان ارزشیابی عملکرد. تهران: انتشارات مهربان.
خطیبان، مهناز، مهرنوش پازارگادی، طاهره اشک تراب (1393)، مطالعه تطبیقی نظامهای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاههای مختلف جهان براساس الگوی تشخیصی: تحلیل کیفی محتوا، مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،  دوره یازدهم، شماره اول.
رضاییان، علی (1376). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
سعادت طلب، آیت، کورش فتحی واجارگاه ، مقصود فراستخواه، اباصلت خراسانی (1393)، بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های دولتی شهر تهران )مطالعه کیفی(، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال چهارم، شمارة 6.
سلیمی، قاسم، مهدی محمدی، زینب نثار (1396)، واکاوی تجارب اعضای هیات علمی در ارتباط با شایستگی­ها و پویایی­های تدریس و پژوهش در فرآیند بین­المللی شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی، فصلنامه تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره دوم.
صالحی، منیره، محمدیمنی دوزی سرخابی، جعفر توفیقی داریان، ابراهیم صالحی عمران (1396)، ارزیابی مدیریت دانشگاه­های دولتی تهران مبتنی بر رویکرد سیستم­های سازگارشونده پیچیده، فصلنامه آموزش عالی ایران، سال نهم، شماره دوم.
صفری، ثنا (1389)، نقش منابع اطلاعاتی گوناگون در ارزیابی آموزشی اعضای هیات علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 55.
صفری، ثنا (1391)، نقش توسعه اعضای هیات علمی در ارتقاء مطالعات میان­رشته­ای، فصلنامه مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 4.
صفری، سعید، مصطفی قاضی­زاده، رضا طاهری (1392)، بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال پنجم، شماره دهم.
عبداللهی، حسین (1391)، تحلیل سازوکار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبائی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال سوم، شمارة  3.
عزیزی، نعمت­الله (1392)، بررسی راه­های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی درعلوم انسانی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 21.
علوی، سید بابک و آرین قلی­پور (1388)، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهای فراتر از نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها: مطالعه ای در دانشگاه صنعتی شریف، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 14.
غنجی، مستانه، زهرا خوشنودی فر، سید محمود حسینی (1392)، تبیین مؤلفه­های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44 ، شماره  2، صص 315-309.
کریمی مونقی، حسین، اکرم ژیانی­فرد، ، حمید جعفرزاده، حمیدرضا بهنام، جلیل توکل افشاری (1393)، تجربیات اعضای هیأت علمی از روند ارتقای مرتبه علمی، مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی،  دوره یازدهم، شماره چهارم.
محب­زادگان، یوسف، محمدحسن پرداخت­چی، محمد قهرمانی، مقصود فراستخواه (1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 70.
محجوب عشرت­آبادی، حسن، عماد ملکی نیا، داود قرونه (1391)، اعضای هیات علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان­رشته­ای، فصلنامه مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره 4.
محمدی دوستدار، حسین و سید عبدالحمید میرحسینی (1387)، بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیات علمی در آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 3.
محمدی، تیمور، محمدنقی ایمانی، بهارک شیرزاد کبریا، سید رسول حسینی (1396)، مقایسه فعالیت­های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی در شهر تهران به منظور ارائه راه­های افزایش توانمندی اعضای هیات علمی، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سال هفتم، شمارة 18.
محمدی، فاطمه (1389)، تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره اول.
محمدی، نبی اله، رضا نجف بیگی، مرتضی موسی خانی، اکبر عالم تبریز (1395)، ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیأت علمی در دانشگاه­های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی)، فصلنامه مدیریت بهره وری، سال دهم، شماره 37، صص 180-157.  
میرحسینی، عصمت‌السادات. (1393). بررسی عوامل موفقیت و شکست مدیریت دانش در شعبات بانک تجارت استان سمنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت دولتی.
نظرزاده زارع، محسن، جواد پورکریمی، خدایار ابیلی، غلامرضا ذاکر صالحی (1395)، ارایه الگوی شایستگی اعضای هیات علمی در تعاملات بین­المللی: یک مطالعه پدیدارشناسانه، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال هشتم، شماره 3.
نوروزی، عباسعلی، محمود ابوالقاسمی، محمد قهرمانی (1394)، بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 2.
هولاگوتی، علیرضا. (1396). بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در شرکت نفت و گاز گچساران با روش دلفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ، دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت.
Aleixo, Ana Marta, Susana Leal, Ulisses Miranda Azeiteiro (2018), Conceptualization of sustainable higher education institutions, roles, barriers, and challenges for sustainability: An exploratory study in Portugal, Journal of Cleaner Production, Volume 172,  Pages 1664-1673.
Arnautu, Elena and Ioana Panc (2015), Evaluation Criteria for Performance Appraisal of Faculty Members, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 203,  Pages 386-392.
Ariffin, Tajul, Zamri, Masron, Norizan, Ahmad and Rahim, Baba (2012). Key Performance Indicators vs Key Intangible Performance Among Academic Staff: A Case Study of a Public University in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 56, 8, Pages 494-503.
Byars, L.I & Rue, L.W. (2008). “Human Resource Management”. 9th Edition. New York: Mc GrawHill.
Carell Micheal (1992). “Personnel/ Human Resource Management”. Mac Millan Publishing.
Faham, Elham, Ahmad Rezvan fara, Seyed Hamid Movahed Mohammadi, Meisam Rajabi Nohooji (2017), Using system dynamics to develop education for sustainable development in higher education with the emphasis on the sustainability competencies of students, Technological Forecasting and Social Change, Volume 123, Pages 307-326.
Friman, Mervi ,Dusan Schreiberb, Rilla Syrjänena, Emma Kokkonena, Arto Mutanenc, Janne Salminen (2018), Steering sustainable development in higher education – Outcomes from Brazil and Finland, Journal of Cleaner Production, Volume 186, Pages 364-372.
Kankovskaya, Alina (2016), Higher Education for Sustainable Development: Challenges in Russia, Procedia CIRP, Volume 48, 2016, Pages 449-453.
Lin, C. H & Tseng, S. M (2005). The Implementation the knowledge management system. Journal of Industrial Management and Data System, Vol. 105, No. 2, 208- 222.
Lin, C. H & Tseng, S. M (2005).“The Implementation the knowledge management system”. Journal of Industrial Management and Data System, Vol. 105, No. 2, 208- 222.
McMahon, Walter (2018), The total return to higher education: Is there underinvestment for economic growth and development? The Quarterly Review of Economics and Finance, In Press
Navas, Lina, Flipe, Montes, Zarama, Roberto (2020). Colombian higher education institutions evaluation, Socio-Economic Planning Sciences, Volume 71, 100801.
Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). “Human Resource Management: gaining Competitive advantage”. New York: Mc GrawHill.
Nonaka, I., Takeuchi, H. And Umemoto, K. (1996). A Theory Of Organizational Knowledge powell C. The Delphi Technique: Myths And Realities. J Adv Nurs 2003 Feb; 41(4): 376-82.
Reyes, Alfonso (2018), Connecting higher education and innovation to local development, Futures, In Press.
Sumande, Dario V. and Ruiz, Fred B. (2020), Evaluation of staff nurses performance in Level III private hospitals in Region IV-A basis for continuing professional development program. Enfermería Clínica, Volume 30, Supplement 1, February 2020, Pages 42-47.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). “Managing Human Resources”. Thomson Publishing Company.
Uhl-Bien, Mary, Russ Marion and Bill McKelvey (2007). "Complexity leadership theory: Shifting leadership from the individual age to the knowledge area". The Leadrship Quarterly. 18(2007), 298-318.
Yousif, Mohamed Khalid and Shaout, Adnan (2018). Fuzzy logic computational model for performance evaluation of Sudanese Universities and academic staff. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Volume 30, Issue 1, January 2018, Pages 80-119.
Zhao, Z., V. Klemas, Q. Zheng, And X.-H. Yan (2003), Satellite Observation Of Internal Solitary Waves Converting Polarity, Geophys. Res. Lett., 30(19), 198 Doi:10.1029/2003gl018286.