رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سلامت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سلامت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 290 نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد بوده است. تعداد 165 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه نگرش مذهبی، هوش هیجانی و سلامت روانی استفاده شده است. پایایی آن‌ها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 84/0، 88/0 و 79/0 به دست آمد. به منظور تحلیل داده‌های حاصله، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از داده‌ها نشان داد که بین نگرش مذهبی و مؤلفه‌های آن و هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با سلامت روانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های نگرش مذهبی و هوش هیجانی در پیش‌بینی سلامت روانی کارکنان متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Religious Attitude and Emotional Intelligence with Mental Health of the Ports and Maritime Organization Employees

نویسنده [English]

  • Abolghasem Barimani
Assistant Professor, of Department of Education, Neka Branch, Islamic Azad University, Neka,
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between religious attitude and emotional intelligence with mental health of the Ports and Maritime Organization employees. The research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population of this study included 290 employees of the Ports and Maritime Organization of Amirabad Port. A total of 165 people were selected using Krejcie and Morgan table as a statistical sample. Three questionnaires of religious attitude, emotional intelligence and mental health were used to collect data. Their reliabilities were obtained by calculating Cronbach's alpha formula for each of 0.84, 0.88 and 0.79, respectively. In order to analyze the obtained data, descriptive and inferential statistical methods were used. The results of the data showed that there is a positive correlation and a significant relationship between religious attitude and its components and emotional intelligence and its components with the mental health of employees. Also, the contribution of each component of religious attitude and emotional intelligence in predicting employees' mental health is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Attitude
  • emotional intelligence
  • mental health
آقایاری هیر، توکل؛ عباس‌زاده، محمد و گراوند، فرانک. (1395). مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‌ای مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره 27، صص 178-146.
ایمانزاد، معصومه؛ عطابیگی ممتاز، گلندام؛ موسوی مقدم، سید رحمت‌الله؛ نجفی، نسرین و خدادادی، زینب. (1392). تأثیر نگرش مذهبی و معنویت‌گرایی بر مکانیسم‌های دفاعی، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 23، ویژه‌نامه 1، صص 58- 54.
بشیریان، سعید؛ ساعتی عصر، محمدحسن؛ براتی، مجید؛ شکری، زلیخا؛ امدادی، شهره؛ فلاح، فاطمه و احمدی، خدیجه. (1397). ارتباط نگرش مذهبی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه‌های شهر همدان. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، دوره 6، شماره 1، صص 45-37.
پرچم، اعظم و قوه عود، منصوره. (1389). سلامت روان از منظر اسلام و روانشناسی، منهاج، سال ششم، شماره یازدهم، صص 77-50.
پورآذر، هما. (1393). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد کرمانشاه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
توان، بهمن؛ جهانی، فرزانه؛ سراجی، محمود و محمد بیگی، ابوالفضل. (1389). رابطه نگرش دینی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، دوره 13، شماره 5، صص 34-27.
جاجرمی، محمود و پوراکبران، الهه. (1395). بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روان و تاب‌آوری در زنان. مجله اصول بهداشت روانی، دوره 19، شماره 3، صص 324-327.
حسن طهرانی، طیبه؛ کرمی کبیر، ناهید؛ چراغی، فاطمه؛ بکائیان، مهدی و یعقوبی، یاسمن. (1391). بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دوره 20، شماره 3، صص 45-35.

حسنوند عموزاده، مهدی. (1394). بررسی رابطه نگرش مذهبی و کیفیت زندگی در میان مددجویان سازمان بهزیستی، مجله سلامت و بهداشت، سال ششم، شماره پنجم، صص 497-488.

حیدری رفعت، ابوذر و عنایتی نوین‌فر، علی. (1389). رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، روان‌شناسی و دین، سال سوم، شماره چهارم، صص 72-61.

روشن قیاس، عماد؛ بابائی منقاری، محمدمهدی؛ مهدوی، علی و خالق خواه، علی. (1395). رابطۀ ساده و چندگانه سلامت روانی و سبک‌های دل‌بستگی با نگرش مذهبی دانشجویان، اخلاق، دوره 12، شماره 24، صص 153-135.
زهرا کار، کیانوش. (1386). بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی، روانشناسی کاربردی، دوره دوم، شماره 5، صص 98-89.
سلیمی، سید حسین؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار و عابدی درزی، محمد. (1389). بررسی وضعیت سلامت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در کارکنان یک دانشگاه نظامی در سال 1389، مجله علمی ابن‌سینا- اداره بهداشت و درمان نهاجا، سال سیزدهم، شماره سوم و چهارم، صص 11-4
سودانی، منصور؛ محمدی، کبری؛ احیاکننده، منیژه و جلال فر، محمدحسین. (1389). بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان با افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اولین همایش منطقه‌ای آسیب‌شناسی روانی، اجتماعی و حقوقی زنان، 5 خرداد، 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز.
صدری، نسترن. (1391). بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی، در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ‌نشده، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم اجتماعی.
صولتی، سید کمال؛ ربیعی، محمد و شریعتی، مریم. (1390). رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 5، شماره 3، صص 48-42.
عباسی، محمد؛ اداوی، حمیده و حجتی، محمد. (1395). رابطه باورهای مذهبی و سلامت روانی از طریق واسطه‌گری هدفمندی در زندگی و ادراک پیری در معلمان بازنشسته، فصلنامه روانشناسی پیری، دوره 2، شماره 3، صص 204-195.
فیروزی، ابوذر؛ امینی، معصومه؛ اصغری، زهرا و مقیمی دهکردی، بیژن. (1392). بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز، مجله بهداشت و توسعه، سال دوم، شماره 2، صص 148- 138.
قهرمانی، نسرین و نادی، محمدعلی. (1391). رابطه بین مؤلفه‌های مذهبی- معنوی با سلامت روان و امید به آینده در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شیراز، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، دوره ٢٥، شماره ٧٩، صص 11-1.
قهرمانی، رؤیا و نعمتی وناشی، رؤیا. (1397). رابطه جهت‌گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرج. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، دوره 3، شماره 27، صص 62-45.
کجباف، محمدباقر و رئیس پور، حفیظ اله. (1387). رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت روانی در بین دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه اصفهان، مطالعات اسلام و روانشناسی، سال اول، شماره دوم، صص 44-31.
کشفی، سید منصور؛ یزدانخواه، مریم؛ بابایی حیدرآبادی، اکبر؛ خانی جیحونی، علی و تبریزی، رضا. (1394). بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله پژوهش در دین و سلامت، دوره 1، شماره 3، صص 40-33.
کیا، علیرضا و حیدری، اعظم. (1395). بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رشد تحصیلی در بین دانشجویان، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 11، شماره 1، صص 72-53.
مهری، علی؛ ملکی، بهنام و صدقی کوهساره، سعید. (1390). بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، مجله سلامت و بهداشت، دوره 2، شماره 4، صص 74-64.
یزدخواستی، فریبا؛ احمدی فروشانی، سیدحبیب اله و عریضی، حمیدرضا. (1394). مدل علی رابطه بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، دوره 12، شماره 22، صص 176-157.
 
Ahmadi, A. & Shahmohammadi, N. (2015). Studying the Relationship between Mental Health, Spirituality and Religion in Female Students of Tehran Azad University: South Branch, Procedia - Social and Behavioral Sciences 205 (2015) 236 – 241.
Seyyed Mirzayi, S.Z., Belyad, M.R., & Zhian Bagheri, M. (2017). The Relationship between Religious Beliefs and Mental Health of Students, Review of European Studies, 9(2): 69-73.
Maryam Kalhor, M., Penjvini, S., & Olyaie, N. (2014). Relationship between Religious Beliefs and Students' Mental Health, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, 3(10): 133-138.
Mousavi Chamani, O.B. (2016). The Relationship between Emotional Intelligence and Religious Attitudes with Mental Health of High School Students in Neka City,Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-Italy, 7(3): 118- 123.
Nooripour, R., Towards, S.A., Hosseinian, S., Alikhani, M., Zademohammadi, A., & Pourebrahim, T. (2016). The relationship between religious attitudes and mental health of addicts, Romanian Journal of experimental applied psychology, 7(1): 8-16.
Prakash, B.B., Anweshak, D., Richa, Y., & Aniruddh, P. B. (2013). Religion and mental health, Indian Journal Psychiatry, 55(2): 187-194.
Pour Ashouri, F. & Rasekhi, S. (2016). Correlation between Religious Beliefs with Mental Health and Academic Performance in Medical Students, International Electronic Journal of Medicine, 5(1): 1-6.
Tahmasbipour, N. & Taheri, A. (2011). The Investigation of Relationship between Religious Attitude (Intrinsic and Extrinsic) with depression in the university students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 3(2011): 712-716.
Ozturk, O., Celik, A.M., & Uyar, E.I. (2016). The Relation of religious attitudes and behaviours with depression in boarding quran course students, Psychiatria Danubina, 28(4): 379-385.
Yeung, W. J & Chan Y. (2007). The positive effects of religiousness on mental health in physically vulnerable populations: A review on recent empirical studies and related theories. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 11 (2): 37-52.
Kumar, P. & Mittal, A. (2014). Religious Attitude, Modernization and Aggression of College Going Students and Its Impact on Their Academic Achievement, International Journal of Education and Psychological Research, 3(2): 39-45.
Sasanpour M., Khodabakhshi, M & Nooryan, Kh. (2012). The Relationship between Emotional Intelligence, Happiness and Mental Health in Students of Medical Sciences of Isfahan University,International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health, 4(2): 1614-1620.
Sutar, S S & Patil J R. (2018). A Co-relational Study of Emotional Intelligence and Mental Health among MPSC Students, the International Journal of Indian Psychology, 6(2): 238-243.
Yadav, V., Naveen, Tiwari, T & Singh, A L. (2017). Mental Health in Relation to Emotional Intelligence among University Students, Indian Journal of Health and Wellbeing, 8(10): 1210-1212.