بررسی تاثیر عوامل سازمانی و عملکردی بر توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 استاد، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

4 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل سازمانی و عملکردی بر توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا است بر این اساس تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده­ها، توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، فرماندهان و مدیران ارشد نیروهای مسلح و سایر سازمان‌های دریایی بودند و در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان، مدیران، متخصصان و اساتید رسته آماد و کمیسر دریایی در نداجا با سابقه خدمت و حداقل میزان تحصیلات کارشناسی عالی به بالا و به تعداد 1535 نفر بود. روش اجرایی این تحقیق آمیخته کیفی و کمی است که ابتدا از روش کیفی داده بنیاد با استفاده از روش کد گذاری، شاخص­ها و متغیرهای تعیین و سپس جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از پرسش نامه به روش کمی معادلات ساختاری استفاده شده است که روایی آن از روش روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس (Smart PLS) انجام شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل­های انجام شده، نتایج این تحقیق نشان داده است که عوامل عوامل سازمانی و عملکردی بر توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا تاثیر دارند و بر این اساس در انتهای تحقیق مدلی جهت توسعه افسران آماد و کمیسر دریایی نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ا ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Organizational and Functional Factors on the Development of Ready Officers and the Strategic Commissioner of the Navy

نویسندگان [English]

  • M Rahmani 1
  • F Nazem 2
  • H Sayyari 3
  • abutaleb motallebi varakani 4
1 .
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the impact of organizational and functional factors on the development of ready officers and naval commissioners of the Strategic Naval Forces of the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical population of the qualitative part of the research included experts, university professors and faculty members, commanders and senior managers of the Armed Forces and other maritime organizations. He had a record of service and a minimum of a bachelor's degree or higher and 1535 people. The executive method of this research is qualitative and quantitative mixing. First, the qualitative data method of the foundation was used using coding method, indicators and variables were determined and then the questionnaire was quantitatively used to test the research hypotheses. It has been confirmed by convergent and divergent narrative method and its reliability through Cronbach's alpha. Data analysis was performed using structural equation method using Smart PLS software. According to the analysis, the results of this study have shown that the factors of organizational and functional factors affect the development of ready officers and naval commissioners of the Strategic Naval Forces of the Islamic Republic of Iran. The development of ready-made officers and commissioners of the Navy's Strategic Naval Commission has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of human resources
  • Organizational Culture
  • Professional Ethics
  • ready officers and commissioners
  • Strategic Navy
آرمسترانگ، مایکل. ( 1381). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه ی سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی.

احمدوند، ع. م.، و یاوری بافقی، ا. (1388). الگوی توسعه منابع انسانی در پلیس جمهوری اسلامی ایران. علوم اسلامی، 75.

الوانی، س. م.، حسن پور، ا.، و داوری، ع. (1389). تحلیل اخلاق سازمانی کارکنان با استفاده از الگوی دایره اخلاق. اخلاق در علوم و فناوری، 5(4)، 25-34.

پاداش، ف.، و گل‌پرور، م. (1389). رهبری اخلاق‌مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و توسعه کارکنان. اخلاق در علوم و فناوری، 5(2).

ترابیان، سعید و صیادی، شیوا. (1382). بررسی رابطه‌ بین فرهنگ سازمانی و اخلاق‌ کاری کارکنان بانک ملی شعبه شهرستان کرمان. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه باهنر کرمان.

تولایی، ر. (1388). عوامل تأثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان. دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، 25(6)، 45-64.

تونکه نژاد، ماندانا و علی داوری (1388). توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعه شناختی سازمان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 3.

جزنی، نسرین.، طاهری، نادر. و ابیلی، خدایار. (1389). تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، 2.

حاجی کریمی، ع.، و کریمی جعفری، ف. (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی در شرکت مزدا یدک. اطلاع رسانی مدیریت، 190، 22-31.

حافظ نیا، م. (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.

حسینیان، ش.، مجیدی، ع.، و یعقوبی، ع. (1390). بررسی اثربخشی فرآیند نیرویابی در سازمان ناجا. فصلنامه توسعه، 6(19)، 153-180.

خاکی. غ. (1392). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی. انتشارات درایت، تهران.

مظاهری‌راد، ح. (1391). مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها. فصلنامه مهندس مشاور، 64، 73-89.

نحوی، م. (1383). نقش آموزش در توسعه منابع انسانی و تبیین استراتژی آموزشی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام خمینی.

نصری، ف.، و عیوض‌خانی، ع. (1391). مبانی دریانوردی. نوشهر: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره).

نیری، ش.، گل‌پرور، م.، و مهداد، ع. (1389). نقش ارزش‌های اخلاقی و رهبری اخلاق‌مدار بر کاهش تنش شغلی کارکنان. اخلاق در علوم و فناوری، 5(3)، 26-39.

 

Akdere, M., & Krichner, M. (2018). Military leadership development strategies: implications for training in non-military organizations. Industrial and Commercial Training, 2, 457-466.

Anderson, G. (2006). Human Resources Development Program. The Stuart Publication. Washington D. G.

Arthur, J. B. (2017). Effects of human resource systems on manufacturing performance and turnover. Academy of Management journal, 37(3), 670-687.

Aycan, Z., Kanungo, R. N., & Jai B. P. (1991). Organizational Culture and Human Resource Management Practices: The Model of Culture Fit. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30, No. 501.

Bathaiy, H. (2018). Analytical Ethics. Tehran University Publications: Tehran.

Babnik, K., Breznik, K., Dermol, V., & Trunk Širca, N. (2014). The mission statement: organisational culture perspective. Industrial Management & Data Systems, 114(4), 612-627.

Bamberger, P., & Fiegenbaum, A. (1996). The role of strategic reference points in explaining the nature and consequences of human resource strategy. Academy of Management Review, 21(4), 926-958.

Bessant, J., Caffyn, S., & Gallagher M. (2001). An evolutionary model of continuous improvement behavior. Tech novation. 21(2), 67 – 77.

Bonham, L. A. (2005). Self-Directed Learning Readiness Scale: What Does It Measure? Education & Educational Research, 41 (2), 92-99.

Budhwar, P., & Debrah, Y. A. (2019). Future research on human resource management systems in Asia. Asia Pacific Journal of Management, 26(2), 197–218.

Cadden, T., Humphreys, P., & McHugh, M. (2010). The Influence of Organizational Culture on

Christie, M., Conrad, L. & Fazey, I. (2018). Incorporating people's perception into landscape planning: ethical challenges in dealing with diversity of opinion within a community. In Environmental Ethics: Sustainability and Education. Inter-Disciplinary. Net.

Cohen, A. I. (2016). Ethics and professional practice. Practicing Professional Ethics in Economics and Public Policy, 3(1), 237-244.

Erickson, M. E. (2017). Modeling and role-modeling. Nursing Theorists and Their Work-E-Book, 3, 398.

Garcia, J., Klingel, J., Mull, J., Summers, D., & Taylor, V. (2006). Army transformation leadership: A study of core competencies for civilian leadership. Naval Postgraduate school moneterey: CA.

Goffman, C., & Waterman, D. (1960). Basic sequences in the space of measurable functions. Proceedings of the American Mathematical Society, 11(2), 211-213.

Gözükara, İ., Çolakoğlu, N., & Şimşek, Ö. F. (2018). Development culture and TQM in Turkish healthcare: importance of employee empowerment and top management leadership. Total Quality Management & Business Excellence, 1-17.

Gómez-López, R., López-Fernández, M. C., & Serrano-Bedia, A. M., (2017). Implementation barriers of the EFQM excellence model within the Spanish private firms. Total Quality Management & Business Excellence, 28, 695-711.

Haugen, L. K. (2010). The case for complexity: A look at the relationship between individual and structure from the inside out. Human Resource Development International, 9, 49-67.

Kanapathy, K., Bin, C. S., Zailani, S., & Aghapour, A. H. (2017). The impact of soft TQM and hard TQM on innovation performance: the moderating effect of organisational culture. International Journal of Productivity and Quality Management, 20, 429-461.

Kagitcibasi, C. (2017). Family, self, and human development across cultures: Theory and applications. Routledge: LosAngles.

Keller, S., & Price, C.(2011), Organizational Health: The Ultimate Competitive Advantage. McKinsey Quarterly, 1-13.

Kreitner, R., & Kinicki, A. (2008). Organisational Behaviour. Willy: Amsterdam.

Kumari, M. (2017). Professional ethics in teacher education: Need of hour. International Journal of Advanced Research and Development, 2, 263-264.

Laili Jabar, I., Ismail, F., & Aziz, N. M. (2018). Managing IBS Project: The evolving roles and competencies of project manager. Asian Journal of Behavioural Studies, 3(11), 117-125.

Mahbanooei, B., Gholipour, A., & Abooyee Ardakan, M. (2016). A competency model for general health managers. Iranian Journal of Management Studies, 9(2), 217-241.

Martin, F. (2000). Business strategy, work processes and human resource training: are they congruent?. Journal of organizational behavior, 21(3), 283-297.

Mundell, R. M. (2009). Empowerment: A 21st Century Critical Leader Core Competency. Barracks: PA.

Peterson, E. R. (2016). Improve employee leadership with ideas borrowed from the military. T&D Magazine, 1, 5-41.

Petrie, N. (2015). Future trends in leadership development. Springs: Colorado.

Rezaei, G., Mardani, A., Senin, A. A., Wong, K. Y., Sadeghi, L., Najmi, M., & Shaharoun, A. M. (2018). Relationship between culture of excellence and organisational performance in Iranian manufacturing companies. Total Quality Management & Business Excellence, 29(1), 94-115.

Yeardley, T. (2017). Training of new managers: why are we kidding ourselves. Industrial and Commercial Training, 49.